First helpt netbeheerder met werken in verontreinigde grond

16 april 2013 Consultancy.nl

First Consulting heeft een grote Nederlandse netbeheerder geholpen bij het verbeteren van het bedrijfsproces voor werken in verontreinigde grond. Met ruim 130.000 km ondergrondse elektriciteitskabels en gasleidingen in Nederland heeft een netbeheerder, zoals Delta, Endinet, Enexis, Liander of Stedin veelvuldig te maken met werkzaamheden in grond. Bij deze grondwerkzaamheden gelden wettelijke verplichtingen ten aanzien van het vaststellen van de bodemkwaliteit en het treffen van passende voorzorgsmaatregelen. First Consulting heeft geholpen bij het inrichten van een efficiënte en uniforme werkvoorbereiding voor het werken in verontreinigde grond. Deze case is een goed voorbeeld van projecten die het adviesbureau uitvoert op het snijvlak van de thema’s Compliancy, Technology en Operational Excellence.

Werken in verontreinigde grond
Het kan voorkomen dat werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in vervuilde grond, waarbij chemicaliën voorkomen in concentraties die schadelijk zijn. Voor netbeheerders is veiligheid van medewerkers een heel belangrijk punt. Het is daarom van groot belang voor netbeheerders om alle benodigde maatregelen te treffen om die veiligheid te garanderen. Daarnaast dienen deze werkzaamheden volgens de geldende veiligheids- en milieukundige wetgeving te worden uitgevoerd. Deze wetgeving richt zich vooral op veiligheid van medewerkers en het voorkomen van verspreiding van de verontreiniging.

Vanuit eigen beleid en wetgeving bepalen netbeheerders de bodemkwaliteit voordat geplande werkzaamheden worden gestart. Indien nodig worden passende maatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen bij een lichte vervuiling beperkt blijven tot bijvoorbeeld het gebruik van een overall, handschoenen en veiligheidsschoeisel. Bij een zware verontreiniging kan het vereist zijn gebruik te maken van bijvoorbeeld perslucht en een decontaminatie-unit om uitvoerend personeel ook na werkzaamheden niet alsnog met de vervuiling in contact te laten komen.

First Consulting - Verontreinigde grond

Aanleiding verbeterproject
Het aanvragen van werkzaamheden in de grond en het vaststellen van de bodemkwaliteit werd voorheen door een groot aantal werkvoorbereiders uitgevoerd. Dit proces verliep decentraal en daarmee niet altijd efficiënt. Mede hierdoor werd vaker dan nodig een laboratoriumonderzoek uitgevoerd om uitsluitsel te geven over de kwaliteit van de bodem. Dit leidde met name tot onwenselijk lange doorlooptijden en onnodige kosten. De netbeheerder heeft naar aanleiding hiervan in samenwerking met First Consulting het proces rondom werken in verontreinigde grond verbeterd.

Aanpak
In samenwerking met specialisten van de klant hebben de adviseurs van First Consulting een nieuwe werkwijze voor werken in verontreinigde grond opgezet. De belangrijkste speerpunten ter ondersteuning van het nieuwe werkproces zijn de volgende:

Inrichting van één centrale desk voor aanvragen voor grondwerkzaamheden:
First Consulting creëerde samen met de netbeheerder één centrale desk waar werkvoorbereiders bij werkzaamheden in de grond aanvragen kunnen indienen. Dit in tegenstelling tot de eerdere situatie, waarbij elke werkvoorbereider zelf de aanvragen verwerkte. Vanuit dit centrale meldpunt neemt een kleine groep specialisten de aanvragen voor grondwerkzaamheden van de werkvoorbereiders in behandeling.

Ontwikkeling van een workflow-systeem:
Ten behoeve van het uniform indienen van aanvragen bij de desk ontwikkelde en implementeerde First Consulting een IT oplossing. Werkvoorbereiders kunnen via dit systeem aanvragen eenvoudig digitaal indienen en ze kunnen altijd de actuele status van hun aanvraag volgen door in te loggen op dit systeem.

Ontwikkeling van een risicogebaseerde aanpak voor uniforme en efficiënte werkvoorbereiding:
De specialisten op de desk nemen de aanvragen voor het vaststellen van de bodemkwaliteit volgens een standaard stappenplan in behandeling. Centraal in dit stappenplan staat het gebruik van reeds bestaande en beschikbare bodeminformatie. Kostbaar en tijdrovend laboratoriumonderzoek wordt hiermee indien mogelijk vermeden. De doorlopen stappen in dit stappenplan worden voor elke aanvraag geregistreerd en de netbeheerder voldoet daarmee voor alle aanvragen aantoonbaar aan de wetgeving. First Consulting legde de grondvesten voor zowel het stappenplan als de registratie van de te doorlopen stappen bij behandeling van de aanvragen.

Ontwikkeling van een procesrapportage:
Het adviesbureau ontwierp en realiseerde een procesrapportage voor sturing op voortgang, tijdigheid en kwaliteit van de verwerking van aanvragen bij de centrale desk voor grondwerkzaamheden. De procesrapportage geeft inzicht in de doorstroming van het proces en legt gerelateerde verbetergebieden bloot. Denk daarbij aan factoren die het proces vertragen of stappen met een relatief lage kwaliteit.

Sleutel tot succes: samen met de klant!
Sleutel tot het succes van dit ambitieuze project is een nauwe samenwerking met de organisatie van de klant. First Consulting heeft zowel de lijnen uitgezet binnen het project als de implementatie van het proces en ondersteunende technologie op zich genomen. Dit proces wordt momenteel in goede samenwerking met de klantorganisatie uitgevoerd. Zo kan de netbeheerder werken in verontreinigde grond veilig en conform wetgeving laten verlopen.

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
- Operational Excellence
- Asset Management
- Compliancy
- Data Management
- Technology

Nieuws

Meer nieuws over