Adviesdienst van First Consulting: Asset Management

04 september 2012 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom 5 hoofdthema’s:

- Operational Excellence
- Asset Management
- Compliancy
- Data Management
- Technology

In dit artikel zal het thema Asset Management toegelicht worden. First Consulting helpt klanten in de volledige keten van assetbeleid tot en met implementatie in de uitvoeringsprocessen.
 
Wat is Asset Management?
Asset Management is het geheel van activiteiten waarmee een organisatie invulling geeft aan het optimaal beheren van de bedrijfsmiddelen (de assets). Deze activiteiten omvatten het in stand houden, verbeteren en vervangen van deze bedrijfsmiddelen. Vaak hebben organisaties hier een aparte afdeling of bedrijfsonderdeel voor in het leven geroepen.
 
In het algemeen kunnen alle bedrijfsmiddelen van een organisatie onder de noemer ‘assets’ vallen.   De assets die in de context van dit artikel genoemd worden hebben echter alleen betrekking op de fysieke bedrijfsmiddelen. Bij grote netwerkbeheerders zoals Liander, Stedin, Enexis, Ziggo, KPN etc. kan daarbij gedacht worden aan kabels, leidingen, elektriciteits- of gasstations, transformatoren, communicatie-apparatuur en glasvezelverbindingen.
 
Aan grootschalig beheer van fysieke assets zijn prestaties, risico’s en investeringen gebonden. Deze worden allen meegenomen in de besluitvorming rondom Asset Management. Voor elk type netwerkbeheerder is  het optimaal kunnen beheren van assets altijd van essentieel belang om een betrouwbare levering te kunnen garanderen. Aangezien de betrouwbaarheid van levering de core business is van netwerkbeheerders, heeft Asset Management een invloedrijke positie binnen deze bedrijven en zijn veel andere bedrijfsonderdelen afhankelijk van de keuzes die binnen Asset Management gemaakt worden.
 
First Consulting - Asset Management
 
Hoe maakt First Consulting het verschil?
First Consulting helpt haar klanten hierbij op alle niveaus: de vertaling van strategische doelstellingen tot beleid, het implementeren van (nieuw) beleid in de processen van de uitvoerende partijen en het optimaliseren van reeds bestaande processen. Van oudsher is Asset Management meestal top-down ingericht. Beleid wordt vaak opgesteld op basis van theorie en minder op basis van praktijk. Hierdoor worden de gevolgen in de operatie van gemaakte keuzes niet altijd overzien, waardoor complexe uitdagingen kunnen ontstaan. First Consulting pleit daarom voor een meer bottom-up Asset Management, waarbij de focus ligt op het ophalen van kennis en ervaringen op de werkvloer, die daarna samen met het management vertaald kunnen worden naar beleid.

Allereerst worden vanuit alle relevante bedrijfsonderdelen knelpunten, ideeën en feiten verzameld. Op basis daarvan kunnen, na een grondige analyse, helder onderbouwde keuzes gemaakt worden rondom Asset Management. Zo’n onderbouwing helpt de klanten in besluitvormingsprocessen, die meestal aanzienlijke financiële en operationele impact hebben.
 
In de realisatiefase die hierop volgt heeft First Consulting ook een actieve rol. Binnen deze fase is samenwerking en contact met alle lagen binnen de organisatie van groot belang. First Consulting helpt de klant hierbij door te focussen op het actief monitoren en bijsturen op basis van continue evaluatie. Een heldere project- of programmastructuur en operationele transparantie door middel van rapportages zijn hierbij zeer belangrijke kenmerken.
 
Projectvoorbeelden
Projecten en activiteiten die het adviesbureau recentelijk heeft uitgevoerd rondom Asset Management:
 
Implementatie storingsanalyse
Storingsanalyse is door First Consulting inmiddels meermalen succesvol toegepast. De eerste stap van de analyse bestaat uit het verzamelen en structureren van feiten over netwerkstoringen, waarna deze op heldere wijze worden gerapporteerd en geanalyseerd. Op basis van detailanalyses worden vervolgens oplossingen gegenereerd. In de realisatiefase worden deze oplossingen geïmplementeerd en continu geëvalueerd in nauwe samenwerking met de klant.
 
Inrichten conditiemanagement
First Consulting heeft veel ervaring met het inrichten van Conditiemanagement: het doorlopen van een cyclus om op basis van het gedrag van assets concrete beleidsaanpassingen te kunnen doen. Het gedrag van specifieke assets wordt continu geïnventariseerd en periodieke met experts geanalyseerd. Wanneer gedrag geconstateerd wordt dat conflicteert met het huidige beleid, kan het beleid aangepast worden.
 
Project Graafschadepreventie
Bij een netbeheerder bleek dat schades door graafwerkzaamheden van derden een grote oorzaak zijn van onderbrekingen in de energievoorziening. Hiervoor is door First Consulting een graafschadepreventieteam opgericht met als doel de storingen veroorzaakt door graafschades terug te dringen. First Consulting heeft daarvoor een methode ontwikkeld om toezicht te houden op graafactiviteiten. Hierbij wordt op basis van risico-inschatting bepaald of een preventiemedewerker een veldbezoek aflegt.
 
Project Asbest
Een asbestveilige werkplek is cruciaal voor het borgen van kwaliteit, veiligheid en capaciteit op korte en lange termijn. Dit project heeft als doel alle assets in eigendom of beheer van een grote netbeheerder asbestveilig te krijgen en te houden. Uitgangspunt hierbij is de uit te voeren activiteiten via de bestaande proces- en organisatiestructuur te laten verlopen en de processen zo min mogelijk te verstoren.