First Consulting helpt netbeheerder met kwaliteit gasnet

11 juli 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting heeft een grote Nederlandse netbeheerder (zoals Stedin, Enexis en Liander) geholpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het gasnet in een Nederlandse stad. First Consulting heeft geholpen bij een gerichte inventarisatie van de kwaliteit van de gasleidingen een groot aantal aansluitingen. Aan de hand van deze inventarisatie zijn verbeteringen van het net voorgesteld en doorgevoerd

Aanleiding
In een eerder traject heeft First Consulting samen met de netbeheerder een landelijke inventarisatie van de kwaliteit van gasleidingen uitgevoerd. Hierbij is, op basis van een steekproef, vastgesteld in welke gebied een bovengemiddeld aantal storingen plaatsvindt. Verreweg het grootste deel van de gasaansluitingen in deze gebieden is van uitstekende kwaliteit. Omdat storingen niet per definitie aan de kwaliteit van het net liggen, denk bijvoorbeeld aan gasonderbreking door graafschade, is een slimme aanpak nodig om gericht risico’s op te sporen en te verhelpen. First Consulting heeft geholpen een nieuwe slimme aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

First Consulting - Kwaliteit netbeheerder

Aanpak

Selectie van delen van het gasnet die onderhoud behoeven
De gebieden met een bovengemiddeld aantal storingen zijn gebruikt als input voor het proces. Binnen deze gebieden volgt een beoordelingsslag waarbij adressen die recent vervangen zijn, of op de planning staan voor vervanging, worden uitgesloten van verdere beoordeling. Deze beoordelingsslag resulteerde in een populatie van zo’n 5.000 adressen waarbij nadere inspectie vereist is. Deze 5.000 adressen dienen handmatig geïnspecteerd te worden. Bij deze inspectie wordt,  ter plekke een definitieve reparatietechniek toegepast of wordt de leiding opgegeven voor vervanging.

Slim inzetten van onderhoudstechnieken
Omdat het vervangen van het gehele gasnetwerk in een gebied een grote financiële investering vraagt, is First Consulting samen met de netbeheerder op zoek gegaan naar innovatieve reparatietechnieken om storingen te voorkomen. Na het laten testen van een twintigtal technieken bij TNO, volgden twee nieuwe, duurzame reparatietechnieken die toegepast kunnen worden als structureel alternatief voor vervanging van de gehele gasleiding.

Operationele ondersteuning
Om het proces te ondersteunen en de workflow van de grote hoeveelheid te bezoeken adressen te monitoren is een digitale workflow tool ontwikkeld. Vanaf de genoemde beoordelingsslag tot het invoeren van de inspectiegegevens zijn de voortgang en de resultaten van het gehele project digitaal inzichtelijk gemaakt. De uiteenlopende rollen van teamleiders, uitvoerders, planners en monteurs kunnen op een eigen portaal in de tool inloggen. Met behulp van de tool kunnen planners onder andere opdrachten toewijzen aan monteurs en kunnen monteurs inspectiegegevens uit het veld digitaal versturen.

Uniforme handelswijze
De inhoud van de inspectie is door First Consulting opgesteld en garandeert dat de inspectie resulteert in de juiste vervolgactie. Zo wordt elk adres door twee monteurs bezocht, waarna een intensieve inspectie van de volledige leiding volgt. Op elk gedeelte van de gasleiding worden gasmetingen uitgevoerd en wordt een uitgebreide checklist door de monteurs doorlopen. Afhankelijk van de gegeven antwoorden wordt een vervolgactie voorgesteld. In de digitale workflow tool worden vervolgens de inspectiegegevens verwerkt. Tevens voert de digitale tool een aantal logische checks uit op de antwoorden om de kwaliteit van de inspectie te waarborgen. Een team van twee monteurs voert gemiddeld vier intensieve inspecties per dag uit.

First Consulting

Training & instructie
Om medewerkers te kunnen laten werken met de nieuwe reparatietechnieken en de workflow tool is er gezorgd voor trainingen en opleiding. De leveranciers van de nieuwe reparatietechnieken hebben 50 monteurs opgeleid en gecertificeerd om de nieuwe technieken te kunnen toepassen. De trainingen van alle betrokken medewerkers zijn door First Consulting gegeven. Tijdens deze trainingen zijn alle processtappen doorgenomen en is een instructie voor het werken met de digitale workflow tool aan de medewerkers overhandigd.

Resultaten
In de risicogebieden is in 5% van de gevallen besloten de gasleiding te vervangen en is in 9% van de gevallen de leiding ter plekke gerepareerd. Door op deze nieuwe manier te werk te gaan wordt een risico-georiënteerd reparatie- en vervangingsbeleid aangehouden waarmee onnodige kosten en overlast door het vervangen van goede leidingen vermeden wordt. Door de nauwe samenwerking met de klant is dit project succesvol uitgevoerd en is de kwaliteit van het gasnet gericht verbeterd.

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
Operational Excellence | Asset Management | Compliancy | Data Management | Technology