First Consulting: Veilig werken aan gas-infrastructuur

15 oktober 2013 Consultancy.nl

Voor alle netbeheerders (zoals Enexis, Liander en Stedin) is veilig werken van groot belang. Met name bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het gasnet is het belangrijk dat de veiligheidsprocedures goed worden nageleefd en de juiste maatregelen worden genomen. Eén van deze procedures is het uitvoeren van een “dichtheidsbeproeving”. Hierbij wordt de leiding onder druk gezet en meet de monteur of er sprake is van een drukdaling over een vastgestelde tijdsperiode, waarbij een daling van de druk kan duiden op een lek. Wanneer deze meting voldoet aan de norm, kan de leiding weer in gebruik worden genomen.

Vanuit veiligheidsperspectief is het belangrijk dat deze dichtheidsbeproevingen volgens de wettelijke normen correct worden uitgevoerd en dat de bijbehorende meetwaarden, zoals de begindruk en de drukdaling worden geregistreerd. First Consulting heeft een grote netbeheerder geholpen bij het ordenen, digitaliseren en borgen van dit registratieproces. Dit heeft ertoe geleid dat van de gemiddeld 25.000 uitgevoerde beproevingen op jaarbasis direct inzichtelijk is wanneer en door wie een beproeving is uitgevoerd, of alle formulieren zijn ingeleverd en wat de resultaten van de dichtheidsbeproeving waren.

First Consulting - Gas-infrastructuur

Fase 1: Inzicht in bestaande situatie
Bij aanvang van het project werden de beproevingsgegevens nog op (verschillende) papieren formulieren ingevuld, die vervolgens in een map werden opgeslagen. Hierdoor was er op management niveau onvoldoende inzicht in volledigheid en kwaliteit van de dichtheidsbeproevingen. Een eerste stap was dan ook om inzichtelijk te maken of alle benodigde formulieren worden ingevuld (volledigheid) en of deze formulieren correct worden ingevuld (kwaliteit). First Consulting ontwikkelde hiervoor een rapportage, waarmee zowel de volledigheid als de kwaliteit van de formulieren kon worden gemonitord.

Fase 2: Ordening van het proces
De tweede stap was om de verschillende formulieren te integreren tot één overzichtelijk formulier, waarop alle metingen konden worden ingevuld. Dit maakte het voor de 250 betrokken monteurs makkelijker om de benodigde data te registreren, waarmee de volledigheid en de kwaliteit van de formulieren sterk toenamen. Ook is het proces uitgebreid met een extra controle door de werkverantwoordelijke. Dit is meestal de (hoofd)uitvoerder die een speciale opleiding heeft gevolgd op het gebied van veilig werken. Deze kan op elk moment nagaan of de beproeving goed is uitgevoerd en of alles is geregistreerd, waardoor fouten tijdig worden gesignaleerd ende veiligheid beter is geborgd.

Fase 3: Van analoog naar digitaal
Tot slot werd het registratieproces van dichtheidsbeproevingen gedigitaliseerd. IT consultants van het adviesbureau ontwikkelden hiervoor een overzichtelijke en eenvoudig te gebruiken applicatie, waarmee de monteurs de beproevingsgegevens snel en volledig kunnen registreren op hun laptop. Daarnaast is ook de controle door de werkverantwoordelijken gedigitaliseerd. Alle formulieren blijven bewaard in een (persoonlijk) archief van de monteur. Hiermee zijn de beproevingsgegevens voor iedereen inzichtelijk en kan altijd achteraf worden gecontroleerd of het gasnet veilig is achtergelaten.

Interne en externe organisatie

Samen met de mensen in de klantorganisatie heeft First Consulting dit project tot een goed einde gebracht, met als resultaat een wekelijkse score op volledigheid en kwaliteit, die tijdens het project is opgelopen tot 100%. Dankzij goede borging in de klantorganisatie is deze score nu al een aantal maanden stabiel en zeer hoog. Na de succesvolle implementatie bij de eigen monteurs is intussen ook een vergelijkbaar traject gestart bij de externe aannemers, waar jaarlijks rond de 100.000 dichtheidsbeproevingen volgens bovenstaand proces uitgevoerd gaan worden. Hiermee worden de beproevingsgegevens volledig inzichtelijk voor alle partijen.

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
Operational Excellence
Asset Management
Compliancy
Data Management
Technology

Nieuws

Meer nieuws over