First Consulting helpt netbeheerder met laagspanningsnet

24 oktober 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De opkomst van nieuwe technologieën zoals zonnecellen, elektrisch vervoer en warmtepompen stelt in een hoog tempo nieuwe technische eisen aan het laagspanningsnet. Dit net, ook wel bekend als het lichtnet, wordt gebruikt voor de distributie van energie via een spanning lager dan 1000 Volt. Het laagspanningsnet is van oorsprong berekend op de lichtbehoefte van de maatschappij en niet zozeer op huidige moderne ontwikkelingen zoals teruglevering en elektrisch vervoer. Het is voor energie-netbeheerders (zoals Enexis, Liander en Stedin) van belang om op deze ontwikkelingen te anticiperen om de kwaliteit van het net te waarborgen.

Om de toekomstbestendigheid van het laagspanningsnetwerk inzichtelijk te maken, heeft First Consulting samen met een netbeheerder de “Quick Scan LS-net” ontwikkeld. Deze tool scant de huidige staat van het laagspanningsnet. Aan de hand van data wordt een classificatie toegekend aan de verschillende netdelen. De staat van het netwerk wordt vervolgens geografisch en visueel weergegeven. Zo gebruiken netplanners en bedrijfsvoerders de gegevens om op straatniveau inzicht te krijgen in de kwaliteit van het laagspanningsnet. Op die manier kan de netbeheerder preventief maatregelen nemen om problemen met de kwaliteit van de energievoorziening te voorkomen.

First Consulting - Kwaliteitsverbetering

Aanpak
Bij de ontwikkeling van de “Quick Scan LS-net” zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Vaststellen wijze van kwaliteitsbeoordeling

De netbeheerder heeft veel kennis opgebouwd over de oorzaken van kwalitatieve problemen aan het laagspanningsnet. Er is dan ook gestart met een inventarisatie van criteria waarmee kwalitatieve problemen aan het net voorspeld kunnen worden. Zo zijn bijvoorbeeld een gemeten overbelasting van kabels en een te grote spanningsvariatie over kabels indicatoren van een verwacht probleem aan het net. Na inhoudelijke afstemming met specialisten uit verschillende vakgebieden, zoals asset management, beleid, innovatie en marketing, zijn parameters en grenzen vastgesteld die de kwaliteit van het net classificeren.

2. Proof of Concept

Om te bepalen of de vastgestelde criteria indicatief zijn voor de werkelijke kwaliteit van het net is een Proof of Concept uitgevoerd op zeven geselecteerde netgebieden. Per gebied zijn inputvariabelen uit de verschillende (geografische) IT-systemen onttrokken en is de Quick Scan LS-net ingezet om de netkwaliteit per gebied te bepalen. Hierna is de werkelijke kwaliteit van de zeven geselecteerde netgebieden gemeten. De beoordeling (goed/onvoldoende/kritiek) die uit het Quick Scan LS-net model volgt, is vergeleken met de daadwerkelijk gemeten gegevens. De resultaten hiervan waren erg succesvol; de werkelijk aangetroffen kwaliteit kwam goed overeen met de classificatie die uit het model volgde.

First Consulting

3. Functioneel ontwerp classificatietool

Na het testen van de achterliggende methodiek is het functioneel ontwerp voor de weergave van de uitkomsten van de  Quick Scan LS-net bepaald. Met hulp van specialisten is beschreven hoe de uitkomsten visueel dienen te worden weergegeven. Deze weergave is essentieel voor gerichte onderbouwde investeringen in het net. Naast het opstellen van het functioneel ontwerp zijn de classificatiegrenzen vastgesteld en opgenomen in het asset management beleid van de netbeheerder. Hierdoor is een duidelijke prioritering van toekomstige investeringen in het net ontstaan.

Toekomstscenario’s beoordelen

Naast het inzichtelijk maken van de huidige staat van het net biedt de Quick Scan LS-net de mogelijkheid om de impact van toekomstige ontwikkelingen door te rekenen. Hierbij wordt de invloed van zonnepanelen, elektrisch vervoer en andere technieken op het net doorgerekend voor de periode van nu tot 2030. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het gehele verzorgingsgebied en deelgebieden. Zo kan de netbeheerder anticiperen op de veranderende energiemarkt en wordt het laagspanningsnet doelgericht toekomstbestendig gemaakt.

Deze case is een goed voorbeeld van een project dat First Consulting uit heeft gevoerd binnen het thema Asset Management. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf thema’s:

Operational Excellence | Asset Management | Compliancy | Data Management | Technology |