First Consulting helpt met veiligheidsnorm gasstations

19 december 2013 Consultancy.nl

Het veilig transporteren van gas naar eindgebruikers is voor elke netbeheerder (zoals Liander, Enexis en Stedin) een topprioriteit. Na een veiligheidsincident is de regelgeving voor gasdrukregel- en meetstations aangescherpt. Deze regelgeving is vastgelegd in nationale norm NEN1059 en schrijft onder andere voor hoe gasstations veilig ontworpen en geïnspecteerd dienen te worden.   

Afgelopen jaar is de toezichthouder ACM bij een grote netbeheerder scherper gaan toezien op naleving van de veiligheidsnorm. Als gevolg moest deze netbeheerder per gasstation inzichtelijk maken of, en zo ja in welke mate, dit station veiligheidsgebreken vertoonde. Ook stelde de toezichthouder de eis om geconstateerde gebreken risico gebaseerd te verhelpen.

De netbeheerder heeft samen met First Consulting een inspectieproces opgezet om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen. In minder dan 4 maanden tijd zijn ruim 6.700 gasstations geïnspecteerd en zijn gebreken in kaart gebracht en geprioriteerd. De benodigde modificatie- en vervangings-investeringen voor de komende jaren zijn onderbouwd met analyses o.b.v. de gecollecteerde informatie.

Fase 1: Inventariseren
In de eerste fase van het project is samen met de klant in korte tijd een gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld die het gehele inspectieproces ondersteunt: van het plannen van werkorders tot en met de afhandeling in het veld. Een belangrijk onderdeel van de applicatie is een digitaal inspectieformulier waarmee de belangrijkste gebreken ten aanzien van NEN1059 op eenvoudige en uniforme wijze door monteurs worden ingevoerd.

Naast deze workflow tool is een geselecteerde groep gasmonteurs speciaal getraind in het uitvoeren van de NEN1059-inspecties. First Consulting heeft deze monteurs tijdens de eerste inspecties in het veld persoonlijk begeleid. Tot slot zijn kwaliteitscontroles ingericht om tijdig te kunnen acteren ten aanzien van afwijkingen van de normkwaliteit.

First Consulting - Veiligheidsnorm voor Gasstations

Fase 2: Bepalen prioriteit
Om de geconstateerde gebreken risico-gebaseerd te kunnen verhelpen is aan elk station een prioriteit op een schaal van 1 tot 5 toegekend. Het toekennen van deze prioriteit vond plaats op basis van een prioriteitsmodel dat First Consulting in samenwerking met de netbeheerder heeft ontwikkeld.

Het resultaat van deze fase is een gesorteerde werkvoorraad, waarbij het voor de klant duidelijk is welke stations op welk moment in de aankomende jaren moeten worden aangepakt. Het bepalen en realiseren van de benodigde aanpassingen per station is belegd in de lijnorganisatie.

De ontwikkelde transparante rapportages maken de voortgang en kwaliteit van de inspecties inzichtelijk. Mede hierdoor was de klant in staat om alle ruim 6.700 inspecties binnen de door de toezichthouder gestelde termijn op succesvolle wijze af te ronden en deze inspecties in de toekomst in eigen beheer uit te voeren. Daarmee is het proces van inplannen van gasstations, het aansturen van monteurs en het verwerken van de gegevens bij inspecties op het gasnet gestructureerd en efficiënter geworden.

Kenmerkende aanpak en resultaten
Centraal in de aanpak van First Consulting staat de nauwe samenwerking met haar klanten, waarmee een optimaal resultaat wordt gerealiseerd. In dit project heeft deze samenwerking o.a. geleid tot:

  • Een snelle en kwalitatief hoogwaardige inventarisatie van risicovolle gebreken in gasstations;
  • De ontwikkeling van een door de toezichthouder goedgekeurd NEN1059-prioriteitsmodel;
  • Een geprioriteerde werkvoorraad, waarmee de klant beslissingen ten aanzien van investeringen in gasstations op gefundeerde wijze kan nemen.

Diensten van First Consulting
Bovenstaande case is een voorbeeld van een project dat First Consulting uit heeft gevoerd binnen het thema Compliancy. First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:

Operational Excellence
Asset Management
Compliancy
Data Management
Technology

Nieuws

Meer nieuws over