First Consulting verbetert datakwaliteit van assets

02 juli 2013 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het belang van datakwaliteit is door adviesbureau First Consulting in het eerdere artikel “Adviesdienst Datamanagement” toegelicht. Eén van de conclusies uit dat artikel is dat de resultaten van data-gebaseerde bedrijfsprocessen zo goed zijn als de kwaliteit van de onderliggende data. Mede naar aanleiding van deze opvatting heeft First Consulting in opdracht van een grote netbeheerder de kwaliteit van assetdata van midden- en hoogspanningsstations sterk verbeterd.

Op Consultancy.nl zijn regelmatig projectbeschrijvingen te lezen van First Consulting. Deze case is een goed voorbeeld van de Data Management-projecten die het adviesbureau uitvoert.

Inleiding

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit, waarvoor zij gebruik maken van de assets die deze energienetten vormen. Om deze netten optimaal in te zetten wat betreft kosten en leveringszekerheid investeren de netbeheerders doorlopend in modernisering, vervanging, uitbreiding en onderhoud van hun assets. Het bedrijfsmiddelenregister, waarin alle assetdata is vastgelegd, is daardoor sterk aan verandering onderhevig en moet doorlopend geactualiseerd worden.

De datakwaliteit van dit register beïnvloedt de veiligheid, capaciteit en kwaliteit van het energienet, en biedt bij een hoge kwaliteit innovatieve mogelijkheden. Juiste data is bijvoorbeeld een randvoorwaarde om het digitaliseren van de netten mogelijk te maken. Het digitaliseren van netten houdt in dat een netbeheerder haar net op afstand kan besturen, zonder tussenkomst van monteurs. Om het op afstand besturen van bedrijfsmiddelen te kunnen realiseren, dienen uiteraard de locatie en eigenschappen van alle aan te sturen bedrijfsmiddelen juist geregistreerd te zijn.

First Consulting - Datakwaliteit

Daarnaast schrijft de wet- en regelgeving voor dat netbeheerders hun bedrijfsmiddelenregister op orde moeten hebben. Dit houdt in dat van alle assets de stamdata volledig en juist opgeslagen moet zijn. Stamdata is informatie over het bedrijfsmiddel, zoals de fabrikant, het type en het jaar dat het product is gebouwd. First Consulting is gevraagd om de datakwaliteit van stations op midden- en hoogspanningsniveau te toetsen, aan te vullen en te verbeteren. Dit heeft geleid tot twee data-schoningsprojecten, waarvan de aanpak en resultaten van het middenspanningsproject onderstaand verder worden uitgelicht.

Aanpak

De netbeheerder in kwestie heeft duizenden middenspanningsruimtes waarvan de stamdata gecontroleerd en indien nodig aangevuld en/of verbeterd moest worden. Elk station bevat tientallen assets, waardoor het project een scope had van in totaal zijn 2,8 miljoen datavelden. Om de dataschoning mogelijk te maken, heeft het adviesbureau een nieuw proces opgezet en ondersteund met een maatwerk applicatie, specifiek ingericht op de workflow en benodigdheden van dit project.

Om de volledigheid en juistheid van de stamgegevens te controleren zijn alle stations door honderden monteurs geschouwd. Ter plekke bij het station konden deze monteurs de station specifieke informatie via de maatwerk applicatie ophalen, controleren en aanvullen. Nieuwe ingevoerde data is door een backoffice-team beoordeeld en bij akkoord verwerkt in het bedrijfsmiddelenregister. Bovendien waren op basis van de applicatie alle stappen van het project inzichtelijk doordat de dashboards en rapportages altijd actuele informatie tonen.

Resultaat

Gedurende dit project zijn alle 2,8 miljoen datavelden gecontroleerd, en waar nodig aangevuld of gewijzigd. Het project heeft hiermee de datakwaliteit gerelateerd aan middenspanningsruimtes in het bedrijfsmiddelenregister sterk verbeterd. Doordat de netbeheerder betere informatie heeft over haar bedrijfsmiddelen worden diverse bedrijfsprocessen betrouwbaarder. Denk bijvoorbeeld aan een correct vervangingsbeleid op basis van accurate ouderdomsgegevens van de assets.

Het verbeteren van de datakwaliteit heeft zodoende de primaire processen van de organisatie positief beïnvloed. Het proces dat in dit project opgesteld is dient tevens als blauwdruk voor toekomstige dataschoningstrajecten. Aan de basis van dit mooie resultaat ligt de succesvolle samenwerking tussen First Consulting en de klantorganisatie, waarbij het projectteam en verschillende afdelingen uit de operatie, business en IT als één team hebben gehandeld.

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom vijf hoofdthema’s:
Operational Excellence
Asset Management
Compliancy
Data Management
Technology