Onderzoek naar flexibele schil van zzp’ers binnen de zorg

20 januari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

In de zorgsector wordt veel gebruikgemaakt van flexibel personeel. In opdracht van Elanza heeft Young Advisory Group onderzocht hoe zorgpartijen aankijken tegen de externe inhuur van zzp’ers en samenwerken met flexbureaus.

Voor hun studie spraken de onderzoekers van Young Advisory Group met zowel leidinggevenden binnen de zorg die externe medewerkers inhuren/begeleiden als met stakeholders binnen de flexbranche. Het onderzoek neemt verschillende segmenten binnen de zorg onder de loep: verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De onderzoekers concluderen dat het inplannen van flexibel zorgpersoneel een behoorlijk complexe organisatorische opgave kan zijn, waar veel bij komt kijken.

De zorg maakt veelal gebruik van een flexibele schil

Veruit de meeste partijen binnen de zorg geven aan afhankelijk te zijn van externe inhuur, in de meeste gevallen puur uit noodzaak: er is een behoefte aan personeel voor het tijdelijk opvullen van openstaande functies. Soms is inhuur nodig door pieken in werk (denk aan de coronacrisis) en in andere gevallen kan externe inhuur nodig zijn in het geval van specialistische kennis die intern niet aanwezig is.

Hoeveel zorginstellingen gebruikmaken van externe inhuur varieert sterk per segment en instelling. De manier waarop ze dit doen varieert ook: zzp’ers worden soms direct ingehuurd, of via bemiddelingsbureaus en consultancybureaus.

De tevredenheid met zzp’ers is redelijk hoog te noemen. In alle vier onderzochte segmenten is meer dan 66% van de opdrachtgevers tevreden, in de segmenten gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg ligt dit getal zelf op 80%. Belangrijkste uitdaging waar bestuurders van zorgorganisaties tegenaan lopen is de regie op kwaliteit.

Naar de toekomst toe verwachten zorgbestuurders dat de wens voor flexibiliteit bij hun personeel alleen maar sterker wordt. Hierdoor zullen ze intern hun functies en manier van werken flexibiliseren, maar naar verwachting ook vaker gebruik gaan maken van een flexibele schil.

Anouk Haazelager, CEO van Elanza over het onderzoek: “De wens voor flexibiliteit bij in- en extern personeel is bekend in de markt, maar we vinden het interessant om verschillen tussen organisaties te zien, en door zo’n onderzoek meer te leren over waar verbeterpunten voor organisaties liggen in de inrichting van hun flexibele schil.”