Overheid kiest 13 bureaus voor interim management diensten

15 februari 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Dertien adviesbureaus mogen zich de komende periode interim management ‘preferred supplier’ noemen voor de ministeries en de daaronder vallende departementen. De totale contractwaarde bedraagt €24 miljoen en is verspreid over een periode van twee jaar, met een mogelijke uitloop tot bijna €50 miljoen over vier jaar.

Vorig jaar sloegen de ministeries van de Rijksoverheid de handen ineen om de manier waarop zij strategisch interim management diensten inhuren onder de loep te nemen. Het resultaat is de zogeheten IMOA-mantel – een Rijksbrede mantelovereenkomst voor het inschakelen van tijdelijke interim managers. Alle ministeries en de daaronder vallende dienstonderdelen en agentschappen hebben toegezegd zich te houden aan de mantel*. Met de bundeling van krachten verwachten de ministeries door standaardisatie en harmonisatie van de portefeuille van externe dienstverleners de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, daarnaast willen ze meer controle krijgen op de uitgaven, waarbij een efficiencywinst het uitgangspunt is.

Om te bepalen welke externe dienstverleners als ‘preferred suppliers’ dienen te fungeren, organiseerde het Inkoop Uitvoeringscentrum van de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – die van het Rijk de opdracht had gekregen om de raamovereenkomst af te sluiten – een (niet-openbaar) aanbestedingstraject. De aanbesteding bestond uit vier percelen: strategisch interim management (2x), tactisch interim management en organisatieadvies. Onder strategisch interim management vallen interim rollen die op strategisch niveau opereren, zoals bestuurs- en leidinggevende functies. Tactische interim management rollen omvatten posities als project management en functionele rollen, vooral gericht op de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid.

De interesse in de eerste Rijksbrede interim management raamovereenkomst lag zoals verwacht zeer hoog – meer dan 25 partijen schreven zich in voor de procedure. De voorstellen van de concurrerende bureaus werden met elkaar vergeleken, en op basis van diverse criteria (waaronder prijs, kwaliteit, track record, ervaring binnen de Rijksoverheid) selecteerde het aanbestedingsteam dertien interim management bureaus die zullen fungeren als preferred suppliers. Voor strategisch interim-management werden uiteindelijk Atos (met Schaekel & Partners), Deloitte, KPMG, PwC en Galan Groep (met Boer & Croon Management) geselecteerd voor perceel 1, terwijl perceel 2 werd gegund aan Berenschot, ItaQ en JS Consultancy. De dienstverlening op het gebied van tactisch management wordt ingevuld worden door Aeves, BMC Implementatie en Conclusion**. 

In totaal zijn de drie interim management percelen goed voor een verwachtte omzet van €12 miljoen per jaar. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van twee maal één jaar, waardoor de totale opdrachtwaarde zou kunnen stijgen naar bijna €50 miljoen. Opdrachten met een waarde onder de €50.000 kunnen direct gegund worden aan een van de preferred suppliers, voor opdrachten met een grotere omvang geldt dat een minicompetitie in gang zal worden gezet.

Wet normering topinkomens
In het geval van interim management beperkt de IMOA-mantel het maximum uurtarief tot €175, wat in lijn ligt met de wet normering topinkomens, dat dezelfde tariefgrens aanhoudt voor externe inhuur bij de overheid. Tijdens de ‘proposal-fase’ werd alle deelnemende dienstverleners gevraagd of zij zich hieraan zouden kunnen houden, en de overheid laat weten dat voor de geselecteerde bureaus het maximumtarief “geen probleem” hoeft te betekenen. Wel is het zo dat bij erg zware of specialistische functies er een mogelijkheid bestaat om een uitzondering te maken – sommige leveranciers, met name spelers in het perceel strategisch interim management, hebben al aangegeven in sommige casussen hierop een beroep te moeten doen.

Organisatieadvies perceel
Vorige week lichtte Consultancy.nl de bureaus uit die het Organisatieadvies perceel in de wacht wisten te slepen: Andersson Elffers Felix, Verdonck, Klooster & Associates, Sioo, Atos Consulting, Capgemini Consulting, Deloitte Consulting en &samhoud. 

* De ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben aangegeven op z’n vroegst vanaf 2017 deel te nemen aan de raamovereenkomst. De Raad voor de Rechtspraak (onderdeel van Veiligheid en Justitie) en de AIVD gelden als uitzondering en vallen niet onder de raamovereenkomst.

** Boer & Croon Management, Schaekel & Partners, Berenschot en BMC Implementatie werden nog onlangs door managers verkozen tot een van de 15 beste interim management bureaus van Nederland.