Nolan Norton Co ontwikkelt data positionering raamwerk

27 februari 2013 Consultancy.nl

Door de toenemende inzet van ICT, sociale media en nieuwe open data wetgeving wordt de impact van overheden en overheidsinstellingen steeds zichtbaarder. Dit brengt veel kansen met zich mee, zo biedt data bij uitstek de mogelijkheid om hun maatschappelijke impact te vergroten. Tegelijkertijd worden binnen overheden ook flinke drempels ervaren zoals het risico op reputatieschade.

Consultancykantoor Nolan, Norton & Co. heeft vanuit haar thema Competing on Information een visie ontwikkeld op hoe overheden met deze kansen en uitdagingen om kunnen gaan. Zij adviseert overheidsorganisaties om bewust een ‘externe positionering’ rondom data op te stellen en heeft hiertoe een raamwerk ontwikkeld.

In samenwerking met een uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid heeft het adviesbureau een zeer breed toepasbaar model ontwikkeld om een externe positionering rondom data op te stellen. Er zijn vier elementen van belang om tot een externe positionering rondom data te komen:

Nolan, Norton & Co. - Data Positionering 1

Het eerste element omvat uitgangspunten in missie, (ministerie brede) beleidsdoelen, kernwaarden en hoofdtaken. Het tweede element bevat de optimale rol die gekozen wordt. Een rol beschrijft de wijze waarop met informatie invulling kan worden gegeven aan de behoeften in de markt. De optimale rol wordt mede bepaald door de vraag (lees behoeften) in de markt alsook de mate waarin de markt zelf in deze behoeften voorziet of kan voorzien (aanbod). Het vierde en randvoorwaardelijke element om tot een positionering te komen omvat de geldende wettelijke en beleidsmatige kaders.

Vier rollen
Het centrale element waarop de positionering rondom data gebaseerd is, is de keuze voor een rol. Het definiëren van een rol gebeurt aan de hand van twee dimensies, de attitude waarmee op behoeften wordt ingespeeld en de mate van verrijking van de geboden dataproducten en dienstverlening. Simpel gezegd beschrijft de attitude het ‘hoe?’ en de mate van verrijking het ‘wat?’.

Nolan, Norton & Co. - Data Positionering 2

Gegeven de positie op de horizontale en verticale as zijn vier archetypische rollen te onderscheiden. Elke rol beschrijft de wijze waarop met informatie invulling wordt gegeven aan behoeften in de markt aan de hand van gedragskenmerken. Zo kunnen organisaties bij het invullen van behoeften met data kiezen voor een rol als ‘Beheerder’, ‘Verbinder’, ‘Verrijker’ of ‘Ondernemer’.

Nieuws

Meer nieuws over