CE Delft viert hoogtijdagen dankzij groeiende focus op verduurzaming

14 mei 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Duurzaamheidsadviesbureau CE Delft kan terugkijken op een periode met sterke financiële resultaten. Het bureau uit Delft verdubbelde in de afgelopen vier jaar zijn omzet en heeft het team weten uit te bouwen tot inmiddels bijna zestig professionals, die werken aan vraagstukken op het gebied van energie, transport en grondstoffen.

Na een aantal lastige crisisjaren tussen 2008-2013, waarin de omzet behoorlijk terugliep – een ontwikkeling die in die jaren het gros van adviesbureaus doormaakte, wist CE Delft in 2014, na een uitstekend jaar het tij te keren. Die stijgende lijn heeft het bureau, dat zich toelegt op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, de afgelopen jaren weten door te zetten – door vanaf 2014 ieder jaar omzetgroei te boeken. Onder meer een verschuiving van de klantfocus – van overheidsopdrachten naar meer projecten binnen de private sector – lagen ten grondslag aan het ingezette herstel, merkte CE Delft destijds op.

Sterke groei

De afgelopen vijf jaar wist CE Delft de jaaromzet zelfs te verdubbelen, van €2,5 miljoen in 2013 naar €5 miljoen in 2017. Niet alleen de omzet steeg, vanaf 2014 zag CE Delft jaarlijks ook het personeelbestand groeien. Eind 2017 stond de teller van CE Delft op in totaal 57 professionals (46,7 FTE) bestaande uit onder andere gespecialiseerde ingenieurs, economen en milieukundigen.

In 2017 zijn maar liefst twaalf nieuwe professionals gestart, tegenover drie medewerkers die CE Delft verlieten. Door de sterke groei zijn aanpassingen in het pand voortgezet, zodat meer medewerkers kunnen flexwerken, zo valt te lezen in het jaarbericht 2017, dat CE Delft recentelijk heeft gepubliceerd.
Omzet en personeelsbestand van CE Delft

Klimaatagenda stuwt vraag

In het jaarbericht schrijft CE Delft dat de groei van de afgelopen periode in de eerste plaats een gevolg is van de toenemende vraag vanuit de markt naar de diensten van het adviesbureau. Daarbij wordt gewezen op het door het nieuwe kabinet nieuw ingerichte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waarmee het Rijk onderstreept dat klimaatbeleid een steeds belangrijker onderdeel van onze economie en samenleving is geworden. Te denken valt aan beleid voortvloeiend uit onder andere de Parijse Akkoorden, waar de gaande zijnde energietransitie een belangrijk onderdeel van is. “De verduurzaming, waar we al lang onderzoek en advies over geven, is in een nieuwe fase gekomen”, aldus CE Delft. 

Inspelend op de ontwikkelingen lanceerde CE Delft enige tijd geleden zijn nieuwe thema ‘Duurzame Steden’, een propositie waarmee het om te beginnen gemeenten ondersteunt: “Gezien de hoeveelheid werk die in 2017 binnen ons nieuwe thema Duurzame Steden is verzet, wordt duidelijk dat lokale overheden volop aan de slag zijn met implementatie van de klimaatdoelen die op nationaal en Europees niveau zijn vastgesteld”, licht Ce Delft toe. Maar ook de private sector is druk bezig met duurzaamheid. 


CE Delft: “De groei van het advieswerk voor de industrie en rond de circulaire economie maakt duidelijk dat ook bedrijven flink bezig zijn met de implementatie van hun klimaatdoelen.” Met ‘Duurzame Steden’ richt het adviesbureau zich dus ook op bijvoorbeeld woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerders, door middel van diensten toegespitst op onder meer stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren, afval en grondstoffen (circulaire economie), stedelijke mobiliteit (personenvervoer & stadslogistiek) of bijvoorbeeld financiële instrumenten en duurzame businesscases.
Opdrachtenportefeuille van CE DelftUit het jaarbericht blijkt dat in 2017 in totaal voor €5 miljoen aan projecten is binnengekomen, een flinke stijging ten opzichte van 2016, toen in totaal voor €4,1 miljoen binnenkwam. Het aandeel van de opdrachten uit het bedrijfsleven steeg ligt, van 27% in 2014 naar 28% in 2017. Het aandeel van projecten van gemeenten steeg behoorlijk sterk, van 3% in 2014 naar 11% in 2017, wat lijkt te onderstrepen dat de oprichting van de propositie Duurzame Steden heeft geleid tot meer opdrachten.

Internationaal gezien daalde het aandeel voor de Europese Commissie ligt, van 14% naar 13%, en nam het percentage voor buitenlandse overheden toe, van 6% in 2014 naar 8% in 2017. CE Delft merkt op dat bij de stijging en daling van het percentage voor een bepaalde groep opdrachtgevers in het oog gehouden moet worden dat er flink meer projecten zijn binnengekomen. “Een dalend aandeel projecten in 2017 kan in de praktijk betekenen dat in euro’s net zoveel projecten binnenkwamen als in 2014, maar dat het aandeel daalde door de groei bij andere opdrachtgevers.”

Duurzame opdrachten

in het jaarverslag beschrijft CE Delft verschillende succesvolle projecten van het afgelopen jaar. Zo werd CE Delft onder meer ingeschakeld door RAI Vereniging om een studie uit te voeren naar de impact van het klimaatakkoord van Parijs op de Nederlandse automobielsector. Ook werd CE Delft in 2017 ingeschakeld om elf grote concerns – in het kader van Smart Delta Resources (SDR) – te ondersteunen bij het opstellen van een klimaatplan voor de zware industrie in de delta regio

Ook wist CE Delft twee opdrachten bij de Europese Commissie
 in de wacht te slepen. Zo leidde het adviesbureau in opdracht van de EC een internationaal consortium dat in kaart heeft gebracht welke belastingen en heffingen er voor de verschillende vormen van transport (weg, spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart) er worden geheven op twintig Europese corridors. De resultaten van deze studie vormen voor de Europese Commissie een belangrijke bouwsteen in de discussie rondom de internalisering van de externe- en infrastructuurkosten van transport. In het komend jaar helpt CE Delft de Commissie verder bij het vergroten van dit inzicht, onder andere door de infrastructuur- en externe kosten van transport voor alle Europese lidstaten in beeld te gaan brengen.

Tevreden opdrachtgevers

CE Delft wijst ten slotte op de grote mate van tevredenheid onder opdrachtgevers. Ieder jaar vraagt het adviesbureau aan opdrachtgevers om actief projecten te evalueren, “zodat we zicht houden op de klanttevredenheid”. Er zijn dit jaar 46 evaluaties ingevuld (57 in 2016). Het gemiddelde rapportcijfer is een 8. “Dit is conform het langjarig gemiddelde (8,1 in 2016)”, zo valt te lezen in het jaarverslag.

Naast alle positieve ontwikkelingen en projecten 2017 was het ook een moeilijk jaar voor CE Delft. Afgelopen zomer overleed Theo Potma, medeoprichter en eerste directeur van CE Delft. In een mooie herinneringsbijeenkomst in Delft ontmoetten oud-CE’ers en relaties elkaar in aanwezigheid van de huidige generaties CE’ers. “Op die manier werd ook weer voelbaar vanuit welke idealen en ideeën CE Delft werd opgericht in 1978.”