CE Delft helpt opdrachtgevers met onderzoeksvragen energietransitie

31 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau CE Delft is in de afgelopen maanden door twee overheidsinstanties ingeschakeld om ze bij te staan bij drie vraagstukken op het gebied van de energietransitie naar een circulaire economie.

CE Delft is een advies- en onderzoeksbureau dat zich volledig concentreert op duurzaamheid en milieu. Met veel economische, technische en beleidsmatige kennis en ervaring op gebieden als energie, transport en grondstoffen, draagt het kantoor bij aan de transitie richting een meer duurzame samenleving. Hierbij ondersteunen de adviseurs en onderzoekers van het bureau uiteenlopende instellingen, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Recentelijk ontving CE Delft weer drie nieuwe opdrachten vanuit de Nederlandse overheid: een van gemeente Apeldoorn en twee van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Energietransitie Apeldoorn

In 2015 besloot gemeente Apeldoorn, gelegen op de Gelderse Veluwe, overgang in te zetten richting een meer milieuvriendelijke energieconsumptie. Concreet hield dit plan in dat men de doelstelling formuleerde om in 2030 voor minimaal 28% duurzaam in de eigen energiebehoefte te voorzien. Toen het project in 2015 werd afgetrapt, lag dit percentage stukken lager, namelijk op 6%. Nu er enkele jaren zijn verstreken, is besloten dat het tijd is voor een tussentijdse evaluatie, waarin wordt gekeken of het ingezette beleid ook daadwerkelijk voldoende is om de vastgestelde doelstelling op tijd te halen.

Daarom heeft de Rekenkamercommissie van Apeldoorn CE Delft benaderd met het verzoek om het gemeentelijk beleid op dit punt onder de loep te nemen. De komende tijd zal het adviesbureau daarom onderzoeken hoe het ervoor staat met de progressie binnen de ingezette energietransitie, en aanvullend advies uitbrengen ten aanzien van de manier waarop de gestelde ambities kunnen worden vertaald naar een effectieve instrumentenmix. CE Delft helpt opdrachtgevers met onderzoeksvragen energietransitieHet project zal worden geleid door senior onderzoeker en milieu-economisch adviseur Martijn Blom, die beschikt over uitgebreide ervaring en expertise: “Mijn ambitie is bij te dragen aan haalbare en effectieve economische instrumenten in het milieubeleid en een verdere vergroening van het belastingstelsel. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheidende kennis en inzichten aan te dragen waar de opdrachtgever mee verder kan”, aldus Blom.

Verduurzaming kunststofketen

Daarnaast heeft het Ministerie van EZK het adviesbureau ingeschakeld om een studie uit te voeren op het gebied van chemische recycling. In het nieuwe regeerakkoord – dat resulteerde uit de langdurige coalitieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – wordt de verwachting uitgesproken dat de recycling van afvalstromen een jaarlijkse CO2-emissiebesparing van één megaton zal opleveren. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor chemische recycling. Het proces speelt een belangrijke rol in de Transitieagenda circulaire economie.

De techniek van chemische recycling moet leiden tot een belangrijke verbetering voor de verduurzaming van de kunststofketen, aangezien via deze methode een mix van kunststof omgezet kan worden tot waardevolle grondstoffen die kunnen worden ingezet binnen de chemische industrie. In dit verband zal CE Delft voor het Ministerie van EZK een grondige inventarisatie uitvoeren ten aanzien van de voor- en nadelen van chemische recycling van kunststof. “Welke kansen liggen er milieukundig en economisch op dit gebied?”, aldus CE Delft.

CO2-registratie 

De tweede opdracht die het bureau heeft ontvangen van het Ministerie van EZK betrekt zich ook op het thema CO2-emissies. Er bestaan momenteel grofweg twee manieren waarop de uitstoot van het broeikasgas wordt geadministreerd: ten eerste is er het locatieprincipe, waarin er wordt gekeken waar de emissie plaatsvindt, en ten tweede is er het footprint-ketenprincipe, waarin er wordt gekeken naar alle CO2-uitstoot “van bron tot einde”. Terwijl overheden het locatieprincipe hanteren – zoals bijvoorbeeld via de Nederlandse reductiedoelen – is het voor bedrijven juist logischer om bij een evaluatie van de impact van een specifiek product naar de hele keten te kijken.

Voor het Ministerie van EZK gaat CE Delft de komende tijd onderzoeken hoe er – vanuit concrete kansen die liggen binnen de energie-intensieve industrie – met de bestaande dilemma’s rondom dit afwijkende locatie- en footprintbeleid kan worden omgegaan. Dit vanuit de gedachte dat het voor het bereikte klimaateffect uiteindelijk immers niet uitmaakt waar de CO2 bespaard wordt. 

In de nieuw binnengehaalde opdrachten kan CE Delft putten uit zo’n 35 jaar aan ervaring, opgedaan in de vele projecten die het adviesbureau uitvoerde om organisaties te ondersteunen in hun duurzaamheidsambities. Zeer recent nog ontving het twee opdrachten op dit gebied van de Europese Commissie. Ook werd het kantoor door RAI Vereniging benaderd om onderzoek te doen naar de implicaties van het klimaatakkoord van Parijs voor de Nederlandse autobranche, en stippelde het een strategie uit voor een energietransitie voor het waterschap Brabantse Delta.