Vijf inhuurvormen voor het inhuren van flexibele IT-professionals

17 april 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

Organisaties zien zich steeds vaker genoodzaakt om buiten het bedrijf te zoeken naar de benodigde IT-vaardigheden voor het uitvoeren van hun digitale agenda’s. Een overzicht van vijf inhuurvormen voor het inschakelen van IT-professionals.

De inhuur van externen is voor veel bedrijven in de huidige markt een cruciale factor in het bemensen van de IT-functie en het vergroten van de flexibiliteit. Uit onderzoek van METRI en Fastflex blijkt dat 59% van de organisaties externe inhuur van IT-professionals inzet om toegang tot meer IT-capaciteit te krijgen. Expertise wordt ook vaak ingehuurd, omdat deze intern niet beschikbaar is. Bij sommige rollen is inhuur van externen de enige optie, geeft 41% van de ondervraagde organisaties aan. Een minderheid van 14% geeft aan dat externe krachten nodig zijn om onafhankelijkheid te waarborgen.

Bij het inschakelen van externe IT-professionals moeten organisaties besluiten op welke manier ze de externe inhuur inregelen. Deze keuzes hebben impact op het beschikbare volume en de tarieven die voor verschillende specialismen betaald worden. Een overzicht van vijf mogelijke inhuurvormen:

Directe inhuur van Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers)

Als eerste optie kunnen organisaties besluiten om een direct contract af te sluiten met een zelfstandige IT’er. Veel IT’ers laten zich als zelfstandige inhuren, omdat zij over specialistische kennis, uitgebreide ervaring en de gewenste specialisaties beschikken. Bij grotere organisaties worden deze specialisten veelal via system integrators en brokers ingezet uit praktische overwegingen of om aansprakelijkheid op schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze inhuurvorm is de laatste jaren sterk in populariteit gegroeid. Gebaseerd op meerjarig onderzoek van METRI en FastFlex naar inhuurtarieven, zijn organisaties steeds meer zelfstandigen rechtstreeks gaan inhuren. De IT-sector volgt daarmee andere sectoren in de economie waar flexibele contractvormen nog vaker voorkomen. Voor de gehele IT-markt geldt, zo blijkt uit data van het CBS, dat ongeveer een derde van IT’ers als zelfstandige werkzaam is.

59% van organisaties zet externe inhuur van IT professionals in voor toegang tot meer IT capaciteit

In het afgelopen jaar is er in de IT-sector een trendbreuk geweest in deze flexibilisering. Een ontwikkeling die het rechtstreeks inhuren van zelfstandigen heeft verminderd, is de inmiddels door bijna iedereen verguisde wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wetgeving, die een belangrijk paradepaardje was van het kabinet Rutte II, verving in 2016 de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) door een door de Belastingdienst te verifiëren modelcontract tussen de zelfstandige en de inhurende organisatie om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Rechtstreeks werken met zelfstandigen leverde organisaties aansprakelijkheidsrisico’s op, waardoor opdrachtgevers aanmerkelijk minder zzp’ers rechtstreeks inhuurden. Daarnaast is IT-kennis zo schaars geworden en de vraag zo groot dat organisaties IT’ers vaker een vast contract aanbieden dan in andere sectoren.

Systemintegrators/Detacheerder

Dit zijn de (grotere) leveranciers die zich hebben toegelegd op het integreren van verschillende IT-systemen en applicaties en/of het detacheren van eigen IT-personeel. Organisaties doen bij de inhuur van externen rechtstreeks zaken met deze marktpartijen. Deze werknemers worden rechtstreeks ingehuurd als zelfstandige of via een rechtstreekse overeenkomst met een IT-bedrijf gedetacheerd bij de afnemende organisatie.

Interimbureaus

Een andere route die organisaties kunnen bewandelen, is het inschakelen van een interimbureau. Dit zijn bureaus die beschikken over een pool van professionals in hun bestand die op interimbasis kunnen worden ingezet. Het gaat hierbij meestal om professionals met een hoger ervaringsniveau en die op senior posities inzetbaar zijn.

Brokers/intermediairs

Dit zijn IT-bedrijven die in beginsel geen eigen medewerkers in dienst hebben, maar die zijn gespecialiseerd in het matchen van vraag en aanbod naar IT-kennis en -capaciteit. Zij hebben zich erop toegelegd om met een zo laag mogelijke overhead een netwerk van IT-bedrijven en zzp’ers in stand te houden waarmee zij bemiddelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van kennis, kunde en mankracht.

Managed Service Providers (MSP’s), ook wel Neutral Vendors genoemd

Dit zijn partijen die hun dienstverlening ten opzichte van de dienstverleners van brokers verder hebben uitgebreid. Bij deze partijen wordt door de opdrachtgevers het complete inhuurproces uitbesteed. Opdrachtgevers hoeven hierdoor geen nieuwe raamovereenkomsten meer af te sluiten, maar krijgen één loket voor de inhuur van IT-capaciteit en -kennis. Het contractbeheer en een groot gedeelte van het leveranciers-/contractmanagement, het behandelen van operationele uitvragen, alsmede de selectie van kandidaten wordt uitgevoerd door de externe partij.

Met het oog op het gehele inhuurlandschap, kiezen veel organisaties ervoor om hun flexibele schil niet rechtstreeks te sourcen door het inhuren van zelfstandigen of door specialisten te detacheren, maar om te werken met zogenaamde mantel- of beheercontracten met een of meerdere leveranciers. In de publieke sector wordt bijvoorbeeld veel gewerkt met raamovereenkomsten. Zo’n raamovereenkomst selecteert de partij die zal worden gebruikt voor de inhuur van extern personeel, in lijn met de afgesproken voorwaarden van de overeenkomst. Een raamovereenkomst is feitelijk nog geen opdracht, maar een voorbereidende stap om inhuuropdrachten te plaatsen, die vaak via minicompetities tussen de geselecteerde partijen worden gegund.

Als onderdeel van de dienstverlening verzamelt en analyseert METRI veelvuldig inhuurtarieven in beheercontracten. Het voordeel van deze inhuurvorm is dat het aantrekken van tijdelijke specialisten veel meer continuïteit krijgt en behapbaar wordt. Daarnaast krijgen organisaties toegang tot volumekortingen en andere middelen om tarieven zoveel mogelijk te stroomlijnen. Naast volume is deze inhuurvorm, volgens gegevens van METRI, ook voordeliger. Meer informatie is te vinden in de whitepaper ‘Zicht op de flexibele schil’.