Zestgroup ondersteunt implementatie van de Energietransitie

24 februari 2016 Consultancy.nl

Al sinds de privatisering van de energiemarkt voor consumenten in 2004 zijn de consultants van Zestgroup betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van processen en regelgeving in deze sector. Zowel bij marktpartijen zoals energieleveranciers en netbeheerders als bij marktbrede, faciliterende organisaties zoals EDSN. Door vanaf het begin betrokken te zijn geweest bij alle ontwikkelingen heeft Zestgroup een unieke positie in de energiemarkt opgebouwd, waarmee zij klanten al meer dan 10 jaar helpen succesvol te zijn.

Anno 2016 levert Zestgroup een waardevolle bijdrage aan de Energietransitie door het realiseren van deze verandering op het gebied van organisatie, processen, data en systemen: Executing the Energy Transition!

De Energietransitie is momenteel een ware hype in energieland, alle betrokkenen – overheid, beheerders van infrastructuur, commerciële marktpartijen – hebben ideeën over wat de Energietransitie voor hun gaat betekenen. Echter blijft het bij het ruime begrip Energietransitie, waarbij veelal alleen de link wordt gelegd met duurzame en schone energie. Zestgroup gaat verder en maakt de Energietransitie concreet en tastbaar.

Hoe transformeren we onze energiesector?
Voor het realiseren van de energietransitie identificeert Zestgroup vier belangrijke pijlers:

1. De verschuiving naar hernieuwbare energie.
2. Smart Utilities & Innovatieve opslagtechnologie
3. Big Data (Informatie als extra Asset), Internet of Things & Data Security
4. Wet- en Regelgeving 

De verschuiving naar hernieuwbare energie heeft betrekking op de CO2 footprint te minimaliseren of zelfs weg te nemen: elektriciteit zal uiteindelijk een kostprijs van €0,00 krijgen. Smart Utilities en Innovatieve opslag technologieën hebben betrekking op de aangepaste infrastructuur: waarde wordt gecreëerd door het verschil in tijd tussen aanbod en vraag naar energie op economisch verantwoorde wijze te overbruggen. Informatie, en Data Security is een dimensie die toegevoegd wordt om energie op slimme, efficiënte en betrouwbare wijze te sturen. Tot slot is wet- en regelgeving, en een marktmodel nodig om een integrale aanpak te faciliteren en drempels weg te nemen.

1. Hernieuwbare energie
Voldoen aan de klimaatdoelstellingen betekent in Nederland vol inzetten op (veelal) decentrale, duurzame en innovatieve energie. Twijfels over welke stappen uw organisatie moet nemen? Zestgroup heeft voor een gerenommeerde partij een strategische studie uitgevoerd hoe vorm te geven aan een market entry in de wind industrie en hiertoe de route-to-market beschreven. Aan de consumenten kant heeft het ervaring in huis hoe te starten met een lokaal duurzaam energiebedrijf. Slechts enkele voorbeelden van onze praktische en bruikbare kennis die onze klanten verder helpt.

2. Smart Utilities
De gebouwde omgeving is bij uitstek geschikt om energie te genereren, op te slaan en onderling slim te verdelen. Smart Grids, Smart Metering en Smart Home Systems zijn hierbij een onontbeerlijk onderdeel in de infrastructuur. Energie-opslag en virtual power plants bieden nieuwe mogelijkheden voor demand response en draagt bij aan de flexibiliteit die nodig is voor het inpassen van duurzame energie. Zestgroup is een erkende speler op het gebied van de Energiebalans, Asset Management en Portfoliomanagement. Onze toegevoegde waarde is diepgaande kennis van deze markt en inzicht in de economische waarde hiervan, en hoe deze te benutten in nieuwe innovatieve business modellen. Het uitvoeren van talloze projecten op dit gebied maakt Zestgroup  een hands-on expert die verder gaat dan enkel advies.

3. Big Data, IoT & Data Security
Het intelligente energienet zal woningen, bedrijven en voertuigen met elkaar in contact brengen en vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week informatie en energie uitwisselen. Dit biedt enorme kansen. Real time invoicing, short term trading (real time trading) en flexibele capaciteitstarieven zijn enkele voorbeelden van het gebruik van Big Data door energiebedrijven. Anderzijds kan het net zich aanpassen aan apparaten en voertuigen die elektriciteit gebruiken en daardoor een piekbelasting tijdig opvangen. Maar ook het samenbrengen van de online en fysieke wereld maken tal van nieuwe producten en diensten mogelijk, zoals uw huis laten anticiperen op uw komst en het comfortniveau aanpassen. Het verzamelen van data en deze transformeren tot bruikbare informatie leidt tot uitdagingen op het gebied van Information Security. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met transparantie en privacy van data? Zestgroup neemt een leidende positie in als het gaat om deze onderwerpen via verschillende competence centers.

4. Wet- en regelgeving
De bestaande wet- en regelgeving dient voornamelijk het huidige marktmodel. Echter, met de energietransitie in beweging is het wenselijk dat dit wordt aangepast om bijvoorbeeld fiscale ongelijkheid te vermijden. De Wet Stroom is onlangs afgewezen door de Eerste Kamer, maar Zestgroup ziet hierin een hernieuwde kans op een nóg betere invulling van de marktprocessen die de energietransitie faciliteren. Zestgroup identificeert nieuwe marktrollen en geeft dit een plek binnen het nieuwe marktmodel. Daarnaast is er verhoogde aandacht voor de implementatie van nieuwe, met name Europese financiële regelgeving zoals de REMIT, MiFiD II en MAD II. Deze regels hebben tot doel de markt eerlijker en transparanter te maken en zijn vanuit compliancy oogpunt een noodzakelijk goed.

Marktmodel
Eén van de deliverables van Zestgroup gedurende dit traject is het ‘Energietransitie Marktmodel’, dit marktmodel beschrijft de transitie van data en processen in de bestaande situatie naar de toekomstige situatie in de energiemarkt.  Dit model kan – zowel voor de gevestigde orde als voor nieuwe spelers op de markt – gebruikt worden om de impact van de energietransitie op organisatie, processen, data en systemen bij betrokken marktpartijen te identificeren. Tevens kunnen vragen als ‘Wat komt er bij kijken om een bestaande marktrol (deels) over te nemen?’ of ‘Waar moet ik aan denken als ik een energie-opslag asset wil realiseren?’ met behulp van dit marktmodel beter beantwoord worden.

Zestgroup en de Energietransitie
Zestgroup is allesbehalve een handhaver van de status quo, en werkt graag disruptief. De manier waarop we de status quo willen doorbreken is door ons te positioneren als een partij die de vier pijlers van de Energietransitie vertaalt naar impact op de dagelijkse operatie voor marktpartijen en de daarbij gepaard gaande implementatie in goede banen leidt en daarnaast een bijdrage levert aan het realiseren van een ondersteunend marktmodel. Het DNA van Zestgroup bestaat uit het helpen verbeteren van bedrijven en organisaties. De kerncompetentie van onze consultants is het op heldere wijze, met daadkracht en plezier analyseren en verbeteren van organisaties, hun systemen en processen. En we implementeren daadwerkelijk middels multidisciplinair project- en programma management.

Nieuws

Meer nieuws over