Copper8 model koppelt projectdoelen aan financien

23 december 2014 Consultancy.nl

Adviesbureau Copper8 heeft in een van hun recente projecten – CO-GREEN – gericht op klimaat- en budgetneutrale sloop/nieuwbouw van 360 woningen – het mede door hen ontwikkelde ‘Dynamisch Verdelings Model’ toegepast. Met dit model worden inhoudelijke doelstellingen van het project gekoppeld aan financiële resultaten. Door het projectbelang boven het eigenbelang te stellen, profiteren uiteindelijk alle stakeholders binnen het project optimaal en is het project al meerdere malen in de prijzen gevallen (o.a. Zuiderkerprijs 2014).

Bij zakelijke projecten heeft iedere partij zijn eigen belangen, variërend van bijvoorbeeld financiële belangen (‘het moet geld opleveren’), inhoudelijke belangen (‘er moet iets gebeuren’) of vanuit het oogpunt van reputatie of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Organisaties anno 2014 zien steeds meer in dat om projecten te laten slagen, het er niet om gaat het eigenbelang voorop te stellen. Termen als co-creatie, ketensamenwerking en social enterprises vliegen ons vandaag de dag steeds meer om de oren.

Copper8 model koppelt projectdoelen aan financiën

Dynamisch Verdelings Model
Copper8, een Amsterdams adviesbureau met een focus op duurzaamheid, houdt er een vergelijkbare visie op na. Onlangs introduceerde het bureau een bijzonder model, waarbij betrokken partijen hun eigen belang opzij zetten voor dat van het algemene projectbelang. Het gaat om het zogenaamde ‘Dynamisch Verdelings Model’ dat een verbinding legt tussen de inhoudelijke ambitie van een project en de financiële resultaten die het project (mogelijk) oplevert. Met andere woorden: de winstmarge wordt gekoppeld aan inhoudelijk succes. Bij de toepassing van dit model worden de lusten en de lasten gezamenlijk gedragen door zowel de grote en kleinere partij(en) die betrokken zijn bij een project. Onlangs paste het adviesbureau het nieuwe project- en verdienmodel toe op een van hun recente projecten, getiteld CO-GREEN.

Co-GREEN
Woningcorporatie Eigen Haard stond in 2008 voor de sloop-nieuwbouwopgave van 360 woningen in Overtoomse Veld/Middengebied-Zuid. In een vergevorderd stadium werden de duurzame ambities van het plan opgeschroefd, waardoor de doelstelling ‘klimaatneutraal – kostenneutraal’ ontstond. Om de duurzaamheid in het gehele project (van sloop tot sloop) te realiseren binnen budget werd een innovatief aanbestedingsproces ontwikkeld waarin samenwerking tussen disciplines centraal stond. In het kader van dit project, getiteld CO-GREEN, werd het Dynamisch Verdelings Model van Copper8 gebruikt, dat de inhoudelijke doelstelling van het project (‘klimaatneutraal’) koppelde aan de financiële ambitie (‘budgetneutraal’).

Co-GREEN

Dynamische Verdelings Model
Noor Huitema, medeoprichtster van Copper8 en betrokken bij de opdracht, licht toe hoe het model binnen het CO-GREEN project is toegepast. “In het project CO-Green is er gezocht naar een model om een verbinding te leggen tussen de inhoudelijke ambitie van het project en de financiële resultaten die het daarnaast oplevert. Daarvoor werd het Dynamisch Verdelings Model ontwikkeld. Het model werkt als volgt: Je hebt inhoudelijke ambities; klimaatneutraal vertaald naar een aantal meetbare factoren. Aan de andere kant heb je de ambitie; budgetneutraal - het mag niet meer kosten dan als je volgens de bouwnorm zou slopen en nieuwbouwen. Als je die twee koppelt aan elkaar heb je inhoudelijke ambities en financiële resultaten.”

Vervolgens benadrukt Huitema de focus op gezamenlijk projectbelang: “Op het moment dat we het goed doen met z'n allen op inhoudelijk vlak en we houden nog financieel wat over, worden we er met alle partijen beter van. Wat er is gedaan, is dat alle betrokken partijen een aandeel hebben gekocht in het projectresultaat. Op het moment dat de inhoudelijk ambities gehaald worden en er blijft nog een stukje budget over, krijgen alle partijen dat stukje budget uitgekeerd naar rato van het aandeel dat ze in het project hebben genomen. Maar op het moment dat het niet goed gaat en je haalt de inhoudelijke ambities niet, en er moet nog geld bij, moet iedereen naar rato bijbetalen. Dit zorgt ervoor dat je met zn allen een belang hebt om de inhoudelijke ambities te behalen en dat iedereen er beter van wordt op het moment dat je financieel ook nog budget overhoudt.

Tenslotte wijst de adviseur op het belang van transparantie en geeft ze aan dat, hoewel de betrokkenen aan het idee moesten wennen, het model goed is ontvangen bij de stakeholders: “Voor de partijen was het wennen. Het is namelijk zo dat iedereen een aandeel koopt naar rato van wat hij kan dragen in het project. Daarvoor is absolute transparantie noodzakelijk. Dat was even wennen. Maar op het moment dat het proces in werking is gegaan voelen de partijen een enorme verbinding tussen elkaar, en hebben ze echt het gevoel: we staan er met z'n allen voor en moeten met z'n allen de inhoudelijke ambities halen. En als we dat goed en slim doen met elkaar, worden we er financieel ook echt beter van, en dat is wat de verbinding is tussen alle partijen en waar ze heel positief over zijn."