KPN Consulting: 5 stappen voor ICT strategieontwikkeling

14 augustus 2014 Consultancy.nl

Vroeger was ICT de illustere club die vanuit de krochten van uw organisatie de bits en bytes aanzwengelde en uitsluitend in enen en nullen sprak. Nu is het de drijvende kracht achter het innoverend vermogen van uw organisatie. Sterker nog: ICT moet in de bedrijfsprocessen zitten, anders bestaat uw organisatie over 5 jaar niet meer. Een concrete ICT-strategie die vervlochten is met de bedrijfsstrategie, is dan ook onmisbaar.

Uit onderzoek blijkt dat veel ICT-organisaties het moeilijk vinden om tijdig in te spelen op de ontwikkelingen. Zo’n 75% geeft aan niet te weten wat de langetermijndoelstellingen zijn op het gebied van ICT. De oorzaak? Het ontbreken van een richtinggevende ICT- strategie. Nog te vaak is de ICT-strategie een intern feestje van  ICT’ers, terwijl het er juist om gaat interne en externe stakeholders bij de ontwikkeling te betrekken. ICT-investeringen zijn alleen succesvol als de ICT-organisatie de business begrijpt. En hun wensen kan vertalen in strategische oplossingen.

ICT als enabler
Een ICT-strategie geeft antwoord op vragen als: hoe kan ik ICT inzetten als enabler voor nieuwe diensten en innovaties? Hoe verhoog ik de gebruikerstevredenheid en krijg ik een betere aansluiting op de bedrijfsstrategie? Waar moet ik in investeren om ook op lange termijn beter tegemoet te komen aan de wensen en eisen van klanten? Een goede beantwoording van deze vragen is niet alleen van belang voor ICT, maar de organisatie als geheel.

ICT als enabler

Iedereen betrekken
Het opstellen van een ICT-strategie is complex door de betrokkenheid van verschillende partijen, conflicterende belangen en onderlinge afhankelijkheden. Eén van de belangrijkste acties is dan ook het gezamenlijk formuleren van doelen en het creëren van draagvlak.

Naar een ICT-strategie in 5 stappen:

1. Doelen bepalen
Als eerste stap naar een richtinggevende ICT-strategie gaat u om tafel met de belangrijkste stakeholders. U bespreekt met elkaar de doelstelling, de scope en stemt praktische zaken af voor de samenwerking.

2. Voorbereidend onderzoek
Een voorbereidend onderzoek helpt om informatie te verzamelen over de context van de ICT-strategie. Denk daarbij aan strategische doelstellingen, welke diensten er geleverd worden en welke feiten en cijfers er van uw branche en organisatie zijn. Om deze informatie te verzamelen houdt u interviews met stakeholders en voert u analyses uit van de beschikbare informatie.

KPN Consulting - Voorbereidend onderzoek

3. Ontwikkeling of bijstelling ICT-strategie
Aan de hand van de verzamelde input uit de interviews en analyses werkt u – bijvoorbeeld in workshops – toekomstscenario’s uit. Met actieve werkvormen voor stakeholders brengt u de kansen en bedreigingen voor ICT helder in kaart. Dit beeld vormt de basis voor uw ICT-strategie.

4. Strategische planning naar de toekomst
Voor de planning van de ICT-strategie, ontwikkelt u een roadmap. In een tweede workshop maakt u vanuit het toekomstscenario een GAP-analyse die u kunt vergelijken met de huidige situatie. Vanuit deze analyse werkt u een gefaseerde planning voor realisatie van de strategie uit. Deze planningsmethode borgt de focus op het beoogde eindresultaat: het toekomstscenario.

5. ICT-strategie Review
Voldoet de strategie niet meer na verloop van tijd? Dan is het goed om een review te doen. Samen met de stakeholders van uw organisatie bepaalt u welke wijzigingen er nodig zijn op korte en lange termijn. Zodat uw organisatie klaar blijft voor de toekomst.

Dit levert een goede ICT-strategie op
• Basis voor een goede dialoog tussen ICT en de business
• Een positieve bijdrage aan klant- en medewerkerstevredenheid
• Concreet inzicht waarin u beter wel en niet kunt investeren
• Bewustwording en draagvlak binnen management en directie
• Inzicht in welke stappen (nog) nodig zijn
• Efficiëntere inzet van resources

Een artikel van Rob van der Velden, Senior Business Consultant bij KPN Consulting. Dit artikel verscheen eerder in #trendingtopics, het magazine voor relaties van KPN Consulting.

Nieuws

Meer nieuws over