Aandachtspunten voor datagedreven werken binnen finance

20 augustus 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Binnen het financiële domein klinkt de roep om datagedreven werken  almaar luider. Met betrouwbare, gedetailleerde data kan finance scherpere inzichten verkrijgen, betere voorspellingen doen, en daarmee onderbouwde beslissingen nemen. Een gesprek met Marco Kooistra van Solid Professionals over wat datagedreven werken oplevert en met welke aandachtspunten rekening gehouden dient te worden bij de realisatie. 

Om te beginnen: hoe kan datagedreven werken binnen finance en risk leiden tot concrete verbetering?

“Verbeteringen worden op verschillende vlakken zichtbaar. De afgelopen jaren hebben we gezien dat er regelmatig nieuwe rapportages worden opgevraagd door de toezichthouder. Onderdeel van de implementatie van een nieuwe rapportage bij een verzekeraar was het ophalen van de gevraagde data uit de bronsystemen. Tijdens de beoordeling van deze ruwe data uit de bron kwamen er verschillende datakwaliteitsknelpunten naar boven. Om verdere knelpunten te voorkomen is de vastlegging van deze data in de bron aangepast.” 

“In deze casus werd de data uit de bron primair opgehaald om de rapportage te vullen. Parallel kwamen hier andere nuttige verbeteringen uit naar voren als het gaat om de vastlegging van deze data. Het gebruiken van ruwe data, direct uit de bron, is één van de belangrijke uitgangspunten bij datagedreven werken. Voorwaarde hiervoor is wel dat er geen workarounds worden toegepast op het moment dat er datakwaliteit-issues worden geconstateerd, maar dat dit wordt opgelost.” 

“Een andere verbetering die zichtbaar wordt is de samenwerking en afstemming tussen de verschillende stakeholders. Tijdens een project bij een bank werd gekeken naar de ingediende data-issues. Data-eigenaren en datagebruikers werd gevraagd gezamenlijk voorwaarden (requirements) vast te stellen voor data-attributen waar data issues-voor gemeld waren.”

“Naast dat hiermee het data-issue kon worden opgelost, kwam er ook de overtuiging dat de eigen processen effectiever en efficiënter worden als er gezamenlijk wordt opgetreden. De kwaliteit van de rapportagestraat wordt hoger en werkt daardoor beter. Wanneer onderlinge samenwerking nog niet vanzelfsprekend is, is men zich nog niet bewust van deze voordelen. Datagedreven werken brengt dus op verschillende onderdelen verbetering in de finance- en riskomgeving.”

Aandachtspunten voor datagedreven werken binnen finance

Het goed inrichten van dataflows is een complex proces – je hebt te maken met tal van bronnen en stakeholders, verschillende dataketens, eisen rondom compliance en security, en meer. Hoe pak je zo’n inrichtingsvraagstuk het beste aan?

“Stakeholdermanagement speelt hier een belangrijke rol. Het is belangrijk dat iedereen ‘aan boord blijft’ (commitment) en zich gehoord voelt op de punten waar hij/zij wat over moet zeggen. Het opzetten van dataflows is een lange weg. Hierbij staat het gezamenlijke belang voorop. Door de juiste stakeholders aan te haken en de verschillende rollen duidelijk inzichtelijk te maken, zorg je ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment betrokken zijn.”

“Daarnaast is het ook van belang dat het doel en de scope voor iedereen helder zijn. Hiermee wordt ieders input gekaderd tot dat wat gevraagd wordt. Centrale coördinatie is van cruciaal belang. Het data governance-beleid is de leidraad, hierin staan al veel activiteiten beschreven voor het inrichten van een dataflow. Dit vormt de basis om de stakeholders op het juiste moment aan te haken en om input te vragen.”

Je pleit voor een centrale vorm van data governance. Waarom is dit zo belangrijk?

“Het data governance-beleid is eigenlijk het handboek waarin de spelregels van de datagedreven rapportagestraat staan. Je kunt het ook zien als de scheidsrechter die het spel begeleidt en toeziet op het volgen van de regels. Door dit als leidraad en basis te nemen, is het voor iedereen duidelijk welk spel gespeeld moet worden en welke regels er gelden. Let wel, dit moet niet verward worden met ‘één eigenaar van de data’. Het eigenaarschap van data is belegd bij datadomein-eigenaren. Dit is een van teams op het veld. “ 

‘Garbage in, garbage out’ is een veel gehoorde klacht in het datadomein. Hoe kan de kwaliteit van data continu op een hoog niveau worden gehouden?

“Om de kwaliteit van de data continu hoog te houden is het van belang om ook de aandacht hiervoor hoog te houden. Niet alleen tijdens de implementatie van een datagedreven finance- en riskomgeving maar ook daarna. Tijdens het implementeren is er veel aandacht voor datakwaliteit en zijn er initiatieven om dit goed in te regelen. Het is uitermate belangrijk dat dit ook later wordt doorgezet.”

“Daarnaast moeten de eisen die aan de data worden gesteld ook operationeel worden geborgd. Dit betekent dat dit onderdeel moet worden van de verschillende klant- en productprocessen binnen de organisatie. Wat daar bijvoorbeeld bij kan helpen is het vanuit technisch oogpunt afdwingen van bepaalde datainvoer, zoals het instellen van verplichte velden of het beperken van het aantal mogelijke waarden. Door het integraal onderdeel te maken van de verschillende processen zorg je ervoor dat de data van meet af aan goed wordt vastgelegd.”

Tot slot, het opleveren van datagedreven werken is maar het begin. Het gaat uiteindelijk om hoe dit geborgd wordt binnen de organisatie, en hoe inzichten worden vertaald naar actie. Wat zijn best practices op dit vlak?

“De eerste stap is om heldere inzichten te krijgen over de datakwaliteit. Het is dus van belang om de datakwaliteit goed te kunnen monitoren met behulp van dashboards. Door dit inzichtelijk te maken en KPI’s vast te stellen voor specifieke data-attributen kan er op tijd worden bijgestuurd wanneer de kwaliteit niet meer aan de normen voldoet.”

“Door het inrichten van deze dashboards gaat de data (en de datakwaliteit) meer ‘leven’ en zal er aandacht voor zijn. Tijdens het vaststellen van de KPI’s en het inrichten van de dashboards zal er ook inzicht komen in welke kwaliteitseisen nodig zijn en welke business rules ingebouwd moeten worden om de data te kunnen monitoren. Hieruit blijkt wederom dat de kwaliteit van data blijvend om aandacht vraagt en dat het belangrijk is om samen te werken en hierover met elkaar in gesprek te blijven.”