Adlasz en Finance Ideas samen aan de slag met het thema control

28 juni 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Adlasz en Finance Ideas hebben de krachten gebundeld op het terrein van control en compliance. Samen gaan ze de komende jaren aan de slag om woningcorporaties te ondersteunen met de uitdagingen die de sector te wachten staan op het gebied van interne beheersing en de controlfunctie.

“Wij zien een toenemende behoefte aan dienstverlening rondom het thema control, toegespitst op de situatie bij corporaties. Door de kennis en kunde van Adlasz op het gebied van control en compliance kunnen wij voldoen aan de vraag naar professionals op dit gebied en maatwerkoplossingen bieden”, aldus Victor Burger, partner van Finance Ideas, een financieel adviesbureau gespecialiseerd in financiële vraagstukken en vastgoed. Sinds de oprichting in 2004 werkt Finance Ideas voor een breed scala aan klanten in de zorg-, woning- en institutionele beleggingssector.

Regeldruk belemmert controlfunctie

Met de invoering van de Woningwet is het onafhankelijk organiseren van de controlfunctie verplicht gesteld voor corporaties met meer dan 2.500 vhe’s (verhuureenheden). Hoewel er voor kleinere corporaties geen aparte controlfunctie is vereist, moeten zij ook de interne beheersing onder de loep nemen om te kunnen voldoen aan de toenemende regeldruk. Hoe is deze functie efficiënt en effectief in te richten? Waar ligt de balans tussen een gedegen inrichting en een werkbare oplossing? Het komende jaar zullen steeds meer corporaties met deze vragen aan de slag gaan.

Volgens Finance Ideas begint het succesvol organiseren van de controlfunctie met een goede afweging bij de inrichting. “Niet vanuit de focus op wat er moet, maar op wat er nodig is.” De Woningwet geeft volgens het adviesbureau een aantal handvatten voor deze inrichting, maar geeft geen antwoord op vraagstukken rondom de invulling van de interne beheersing, de sturing en het risicomanagement. “Corporaties lopen daarom vast. Zonde, want dit is juist het moment om de basis op orde te brengen en een volgende stap te zetten om ‘in control’ te komen en te blijven”, aldus het adviesbureau.

Adlasz en Finance Ideas samen aan de slag met het thema control

Finance Ideas ziet en voelt de vraag voor ondersteuning en trainingen vanuit de sector rondom dit thema toenemen. Het betreft ondersteuning variërend van het inrichten van een control framework, het adviseren over de controlfunctie tot het invullen van detacheringsopdrachten rondom de control functie, ondersteuning van administratieve implementatie DAEB/niet-DAEB of ondersteuning jaarwerk en dVi*.

Samenwerking Finance Ideas | Adlasz

Om aan de toenemende vraag naar expertise rondom deze gebieden te kunnen voldoen en corporaties de komende jaren te kunnen ondersteunen bij control- en risicomanagementvraagstukken, heeft Finance Ideas onlangs zijn krachten gebundeld met Adlasz. Opgericht in 2011 door vier registeraccountants met een specialisatie in de publieke sector, en met anno 2018 ongeveer dertig professionals in dienst, is Adlasz een dienstverlener voor het lokaal bestuur en sociale zekerheid. 

De meerwaarde van de samenwerking ligt volgens Finance Ideas en Adlasz in het feit dat de twee bureaus elkaar versterken, aangezien ze beide “expert zijn op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering”. Zo richt Adlasz zich op de domeinen control en risicomanagement en is het bureau een belangrijke sparringpartner binnen het publiek domein voor met name gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Finance Ideas is op zijn beurt voor vele corporaties de vaste sparringpartner op de thema’s financiële sturing, duurzaamheid, de Woningwet en in control.

Door de kennis en kunde van beide partijen te combineren, kunnen zij de sector ondersteunen met professionals die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen control en risicomanagement en die de corporatiemarkt door en door kennen. “Woningcorporaties ontvangen maatwerkoplossingen bij lastige vraagstukken en de inrichting van processen”, aldus de twee bureaus. 

Aad Scheepers, partner van Adlasz, licht de samenwerking verder toe: “Adlasz is al jaren bezig met control in de publieke sector. “Onze diensten concentreren zich met name op control en compliance bij gemeente- en gemeenschappelijke regelingen. Samen met Finance Ideas kunnen we deze ervaring meenemen en combineren in een andere markt. Daarmee bieden we corporaties die aan de slag willen met het thema control een meerwaarde. Wij hebben erg veel zin en vertrouwen in deze samenwerking met Finance Ideas.”

* DAEB staat voor diensten van algemeen economisch belang en verwijst in de context van de woningbouw naar sociale huurwoningen. Niet-DAEB staat daarmee voor de overige huurwoningen. Binnen de informatieverschaffing van woningcorporaties aan verschillende overheidsinstanties staat dVi voor de verantwoordingsinformatie.