First Consulting helpt Enexis Groep met strategie en organisatieontwikkeling bij cloud-migratie

09 februari 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Vorig jaar kondigde Enexis Groep de start aan van een strategische cloud-migratie. Naast haar rol als business implementatie partner voor de cloud-migratie, is First Consulting ook gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van het bedrijfsplan voor de ICT-afdeling en drie projecten die zich richten op strategie en organisatieontwikkeling.

Het energielandschap verandert continu door nieuwe technologische ontwikkelingen. Binnen bedrijven in de energiesector speelt IT dan ook een cruciale rol om deze ontwikkelingen te volgen en de energietransitie te versnellen. Enexis Groep heeft daarom besloten een grote IT-transformatie in gang te zetten.

Op dit moment is er een migratie gaande van de bedrijfsapplicaties naar de cloud. Daarnaast is het belangrijk dat de IT-organisatie goed voorbereid is op de toekomst. Om dit te bereiken is een bedrijfsplan opgesteld en zijn drie projecten opgestart die zich richten op strategie en organisatieontwikkeling. First Consulting is gevraagd om bij deze vier initiatieven door procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning in korte tijd tot concrete resultaten te komen.Bedrijfsplan ICT van Enexis Groep

Bedrijfsplan en projecten

Het bedrijfsplan bevat de doelen van de ICT-afdeling voor 2018 en brengt focus aan op de juiste projecten om deze doelen te realiseren. Drie projecten maken deel uit van dit bedrijfsplan:

  • ICT-strategie: in dit project wordt de strategie van de ICT-functie binnen Enexis Groep opgesteld om excellent netbeheer te realiseren en de energietransitie te versnellen; 
  • Organisatieontwikkeling: in dit project wordt de organisatie gericht op functionele domeinen, wordt nadere aansluiting met de andere Enexis Groep-afdelingen gerealiseerd en bereidt de organisatie zich voor op de transformatie naar de cloud;
  • Strategische Personeelsplanning: in dit project wordt een vooruitblik gedaan op de personele ontwikkeling in de komende jaren om huidige medewerkers op te leiden en voor te bereiden op toekomstige wijzigingen in rollen en verantwoordelijkheden.

Plan van aanpak

Om de projectdoelen te bereiken is gekozen voor een stapsgewijze aanpak:

Stap 1: Vaststellen doel en voorbereiden workshops. Allereerst worden het doel en beoogde eindresultaat van het project vastgesteld. Samen met de klant wordt bepaald met welke workshops en deelnemers dit het beste bereikt kan worden. Deze workshops worden vervolgens ingepland en goed voorbereid; tevens wordt input gevraagd aan de deelnemers.

Stap 2: Gezamenlijk inhoud vaststellen in workshops. In interactieve sessies wordt de inhoud samen met de deelnemers vastgesteld. Door deelnemers met inhoudelijke expertise te betrekken vanuit verschillende lagen in de organisatie wordt direct een breed draagvlak gecreëerd voor de beoogde oplossing.

Plan van aanpak Bedrijfsplan ICT

Stap 3: Verwerken output tot eindproduct. De resultaten van de verschillende workshops worden verwerkt en gebundeld tot een eerste versie. Deze versie wordt vervolgens ter controle besproken met de deelnemers, zodat zeker is dat alle input op de juiste manier verwerkt is.

Stap 4: Evaluatie en oplevering van eindproduct. Tot slot wordt het eindproduct geëvalueerd en opgeleverd bij de opdrachtgever.

Met bovenstaande aanpak versnelt First Consulting de totstandkoming van het eindresultaat en daarmee het behalen van de strategische doelen van de ICT-afdeling. Essentieel voor dit succes is een hoge kwaliteit van tussen- en eindproduct(en), snel kunnen opereren en in die versnelling de organisatie goed meekrijgen. Doordat deelnemers van verschillende afdelingen en verschillende lagen in de organisatie worden betrokken, wordt het eindproduct direct breed gedragen binnen het bedrijf.

Jan-Maarten van Rooij, manager bij de ICT-afdeling van Enexis Groep, zegt hierover: “Verankering in de organisatie is noodzakelijk bij het bepalen van de ICT-strategie. First Consulting helpt ons met het laten participeren van mensen breed uit de organisatie om samen een gedragen resultaat te bereiken.”

Resultaat en vervolg

Het bedrijfsplan is eind 2017 opgeleverd. De projecten Strategie ICT en Organisatieontwikkeling bevinden zich in de opleverfase en worden begin februari afgerond. Het project Strategische Personeelsplanning is naar verwachting in juni van dit jaar klaar.

Het beoogde eindresultaat van de projecten is een toekomstbestendige ICT-afdeling die:

  • nauw samenwerkt met zijn ketenpartners;
  • focus heeft op de benodigdheden vanuit ICT om de doelstellingen van Enexis Groep te behalen;
  • doorlopend vooruitblikt en inzet op de personele ontwikkelingen.

Deze case is een goed voorbeeld van projecten van First Consulting uitvoert op het gebied van Proces, Technologie en Implementatie.