Business - IT alignment dient als basis voor echte waardecreatie

10 februari 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De toenemende digitalisering stelt organisaties voor de onontkoombare uitdaging om zowel om te gaan met de groeiende complexiteit aan IT, als met de sterke behoefte aan innovatieve IT-oplossingen voor de business processen. ‘Business Technology’ leider Paul ten Haaf en sectorleider ‘Industrie & Retail’ Erwin Rexwinkel van First Consulting delen hun visie over de mogelijke oplossing.

First Consulting is actief in het resultaatgericht verbeteren van business processen, mede door het toepassen van nieuwe technologie. Welke ontwikkelingen zien jullie?

Ten Haaf: ‘Voor CIO’s en IT-managers zijn het uitdagende tijden. Het bestaande legacy IT-landschap bestaat veelal uit een backbone met inflexibele en moeilijk aanpasbare kernsystemen, een versnipperde of dubbele functionaliteit in systemen en een spaghetti van koppelingen. Veel IT-trajecten zijn te duur en duren te lang of mislukken als gevolg van uit de hand lopende complexiteit. 

Rexwinkel: ‘Door de digitalisering van klanten, producten en processen raken Business en IT steeds meer onlosmakelijk verbonden. Hierbij ontstaan steeds meer en complexere requirements voor de IT-toepassingen. De gerealiseerde resultaten sluiten regelmatig niet aan bij wat de business eigenlijk verwacht had. Om echte uitlijning tussen business en IT te realiseren zal de business meer in de lead moeten komen bij IT-ontwikkelingen’.

Wat is er nodig om IT-organisaties in de toekomst aan deze eisen te kunnen laten voldoen?

Ten Haaf: ‘De oplossing zal moeten worden gezocht in een werkwijze waarmee het IT-landschap en software ontwikkelproces worden geflexibiliseerd. Dit is tegengesteld aan de vaak traditioneel ingerichte IT-organisatie en het rigide landschap met een aantal standaard kernsystemen. Ook de traditionele watervalmethode, waarbij alle eisen vooraf tot in detail gedefinieerd moeten worden, past niet meer bij de time-to-market die vanuit de business operatie en klanten wordt gevraagd.’ 

Business en IT alignment basis voor waardecreatie

Hij vervolgt: ‘Wij zien de oplossing in de zogenaamde Bi-Modal IT met een onderscheid in mode1 en mode2. Mode1 richt zich op grote bedrijfskritische systemen, waar mode2 zicht richt op flexibele en innovatieve apps en portals. Mode1 IT vraagt veelal nog een watervalaanpak, met het accent op de technologische kant van de oplossing. Mode2 betreft technologie waarbij vaak in korte tijd oplossingen worden ontwikkeld met toegevoegde waarde voor de business. Een voorwaarde is de flexibilisering van de applicatieontwikkeling met ontwikkelteams en business die op een Agile wijze samenwerken. Deze flexibilisering noemen wij Fast Track development. 

Rexwinkel: ‘Hierdoor kunnen veel sneller oplossingen worden neergezet die aansluiten bij de behoeften van de business en waarde toevoegen’.

Kunnen jullie voorbeelden uit de praktijk geven waar jullie met deze Fast Track development methode goede resultaten hebben geboekt?

Rexwinkel: ‘First Consulting heeft bij diverse organisaties, zoals een grote netbeheerder en een multinational in de bouw, laten zien dat deze flexibilisering niet alleen mogelijk is, maar ook tot grote tevredenheid leidt bij zowel business als IT. Wij ondersteunen nu een hightech multinational met het realiseren van een mode2 afdeling binnen de IT-organisatie. De afdeling is opgezet om klanten en medewerkers versneld te voorzien van gebruiksvriendelijke state of the art IT-oplossingen’. 

Ten Haaf: ‘De IT-organisatie van deze klant heeft een volwassen Enterprise Architecture afdeling die zorgt voor een stabiel en betrouwbaar IT-landschap. De traditionele en wat rigide werkwijze hierbinnen maken dat er niet snel en op een relatief dure wijze voor de business een IT-oplossing kan worden verkend en ontwikkeld. Daar waar het huidige IT-landschap en/of de mode1 organisatie tekortschiet, kan de IT-behoefte alsnog in het portfolio worden opgenomen en aan de mode2-afdeling worden toegekend. Geen grote applicaties in lange trajecten opleveren, maar binnen een maand van een initiële workshop naar een “minimal viable product” toewerken’. 

Succesfactoren voor Fast Track development

Tenslotte, wat zijn volgens jullie de succesfactoren om Fast Track development en een Bi-modal IT-organisatie succesvol te realiseren?

Ten Haaf: ‘Vanuit onze ervaring zien wij vijf factoren die daarvoor in ieder geval nodig zijn. Ten eerste moet de Fast Track strategie onderdeel van de IT-strategie van een organisatie worden. Ten tweede moet voor ieder systeem dan wel applicatie worden bepaald of er een traditionele of Fast Track aanpak wordt gehanteerd. Indien er wordt gekozen voor een Fast Track aanpak, dan is het ten derde cruciaal om ook Agile ontwikkelmethoden te hanteren die hierbij aansluiten. De zogenaamde Scrum Agile ontwikkelmethoden kenmerken zich door binnen architectuurkaders, snel en regelmatig een werkende applicatie op te leveren, die continu gevalideerd kan worden met de business en eindgebruikers. 

Ten vierde moeten er business driven ontwikkelteams komen. De teams worden idealiter ingevuld met talentvolle medewerkers die zowel de taal van IT als de business spreken: tech “savvy” business analisten en business “savvy” techneuten. Last but not least is een platform nodig dat een Fast Track Agile development aanpak ondersteunt. Deze Agile (of rapid product development) platformen fungeren als een flexibele schil op de aanwezige kernsystemen; “als aanvulling op” en niet “in plaats van”.’

Gerelateerd: Change management: voorwaarde voor changing the business.