First Consulting geeft visie op agile transformatie

01 juli 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Banken staan voor grote uitdagingen, die elkaar in rap tempo opvolgen. Deze komen zowel vanuit de externe als de interne omgeving en de complexiteit van de vraagstukken neemt toe. De enige manier om te overleven, is om je als bank steeds opnieuw uit te vinden en klanten continu waarde te bieden. Roel van Overdam, Associate Partner bij First Consulting, deelt in dit artikel zijn visie op de agile transformatie die veel banken momenteel ondergaan.

Banken zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om te veranderen, maar zijn ook nog herstellende van de crisis. De afgelopen jaren hebben zij zich veel met crisismanagement beziggehouden, maar minder met innovatie en vernieuwing. De wereld om hen heen heeft echter niet stilgestaan, zowel extern als intern zijn er veel trends en bewegingen in de financiële dienstverlening.

Ook de interne organisaties zijn aan grote veranderingen onderhevig. Een voorbeeld is ING welke haar interne structuur opnieuw (agile) heeft ingericht om sneller, beter en goedkoper waarde naar haar klanten te brengen. Dit heeft geleid tot een rigoureuze aanpak waarin de traditionele managementlagen zijn omgevormd naar tribes en squads. Hierin wordt het voorbeeld gevolgd van succesvolle technologie gedreven bedrijven als Google en Spotify. Uit de praktijk blijkt dat banken bezig zijn met het maken van een inhaalslag en volop samenwerkingsverbanden aangaan met allerlei FinTech-bedrijven. Grootbanken (ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank) hebben daarvoor platformen gelanceerd om de kennis, innovatiekracht en techniek van startups in de Fintech-sector te benutten. Hiermee hanteren zij een outside-in strategie en proberen zij optimaal gebruik te maken van de ontwikkelingen buiten de organisatie.

Externe trends en interne bewegingen

Ook ABN AMRO is bezig zichzelf te vernieuwen. Michiel van Drie, Managing Director IT Solutions zegt hier het volgende over tegenover Banken.nl: “Geen eindeloze ontwikkelcycli maar kleine teams die versneld met elkaar samenwerken. Voor ABN AMRO betekent dit het afscheid van de traditionele bank; productontwikkeling zonder bureaucratie.”

Agile gedachtegoed: wat houdt het eigenlijk in?
Agile is in de basis ontstaan als een software ontwikkelmethodologie. Het is een manier om sneller, beter en goedkoper toegevoegde waarde aan klanten te bieden door op een andere manier te werken. Het gaat uit van principes als: beslissingen nemen op basis van een business case, kort cyclisch ontwikkelen, werken in kleine vaste teams, denken vanuit een waardeketen en gedecentraliseerde besluitvorming.

De agile Way of Working heeft de afgelopen jaren haar succes laten zien in Sillicon Valley en begint ook in Nederland door te dringen. Zover zelfs dat ook de ‘traditionele’ banken bezig zijn om zichzelf opnieuw in te richten. Kijkend naar de voordelen, lijkt het te mooi om waar te zijn. Toch is het nog geen gemeengoed binnen de bancaire sector. Het inrichten van een agile organisatie is een omvangrijke transformatie voor IT en de business. De grenzen tussen IT en business vervagen. Dit betekent dat principes waarmee jarenlang is gewerkt moeten veranderen. Veel IT organisaties zijn nog traditioneel ingericht op basis van een scheiding tussen de run- en change-afdeling. Echter, agile gaat uit van een inrichting gebaseerd op value streams (waardestromen vanuit het perspectief van de klant), deze kennen een dergelijk onderscheid niet.

De rol van de business verandert ook sterk. Tezamen met de IT-organisatie geeft de business invulling aan agile projecten. Het grote voordeel hiervan is dat de business zeer snel (ontwikkelcycli van 2 à 3 weken) zicht krijgt op de resultaten en op basis van businessprioriteiten (backlog) kan bijstellen. De ontwikkeling van software is dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de IT-organisatie. Het komt er dus op neer dat de business en IT gezamenlijk een nieuwe betekenis geven aan de principes van werken met elkaar en de daarboven liggende structuren, processen en procedures.

De agile manier van werken is geen wondermiddel voor alle IT-gerelateerde uitdagingen. Zeker in het begin van de agile transformatie moeten bepaalde projecten op de meer traditionele ‘waterval’ methode uitgevoerd blijven worden. Afhankelijk van de aard van de business (risico versus marktsnelheid) wordt een keuze gemaakt. Dit geldt des te meer voor banken waar een deel van de business gericht is op strikte doorvoering van wet en regelgeving.

In drie stappen naar een agile transformatie
Het principe van ‘Think big, act small’ staat centraal in de aanpak van een agile transformatie. Het agile principe gaat ervan uit dat de gehele business uiteindelijk overgaat op de agile principes. Daarmee heeft het een grote changecomponent in zich, welk niet van het één op het andere moment plaatsvindt. Gemiddeld kost het een organisatie twee tot vijf jaar om te groeien naar een agile organisatie.

Gezien de beoogde verandering is een meer gestructureerde (programmagerichte) aanpak benodigd om aandacht en focus te behouden. Dit lijkt paradoxaal ten opzichte van het agile gedachtegoed. Echter leert de ervaring dat wanneer organisaties dit willen doorvoeren, het belangrijk is om richting en kaders te geven. De grootste uitdaging voor het management is dat zij de ‘watervalkaders’ en manier van sturing los laat en de agile-lean principes adopteert. Transformatie in het managementdenken is veel belangrijker dan transformatie van de teams (dit gaat bijna automatisch).

Stappenplan voor agile transformatie

Agile 3-stappenplan
Het begint met een duidelijke visie en ambitie (stap 1). Het inrichten van de organisatie op basis van de agile principes vraagt namelijk om een mindset die sterk afwijkt van huidige modellen. Men moet met elkaar doorleven dat het leveren van businesswaarde centraal komt te staan en vaststellen wat dit is (hoe klein het werkpakket ook is).

De manier waarop business en IT samenwerken verandert sterk (meer geïntegreerd) en daarmee ook het operating model. Om de veranderopgave goed in kaart te brengen is het verstandig eerst een assessment/analyse uit voeren. Deze geeft aan in hoeverre het huidige model afstaat van de gewenste inrichting. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het agile model (ambitie), processen en procedures (demand, supply and support) en tooling (CICD).

In stap 2 draait het om het nader uitwerken van het Agile model. Belangrijk is niet te streven naar een volledig en perfect model. De meeste energie (effort) moet uitgaan naar het inbedden van het agile gedachtegoed. Het plan maken is namelijk één ding, uiteindelijk is de uitvoering (execution) het meest uitdagende onderdeel (stap 3). Dit vergt een verandering van aansturing en gedrag vanuit het management, waarin veel ruimte is om te leren. Een iteratieve aanpak werkt daarom het beste. Een aanpak waarin de ontwikkeling van teams centraal staat en welke gericht is op het weghalen van de barrières die het werk hinderen. Het combineren van doen, leren en bijsturen is daarin het devies.

Eenvoudig bedrijfsproces
De bancaire sector is volop in beweging, met als doel beter en goedkoper waarde naar haar klanten te brengen. First Consulting is er van overtuigd dat een slim en eenvoudig bedrijfsproces, waarin de verwachting van de klant is verankerd, de basis vormt voor een optimale operatie.