Quickscan brengt complexiteit van verandervraagstuk in kaart

06 oktober 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Novius heeft een quickscan ontwikkeld waarmee managers binnen tien minuten inzicht krijgen in de complexiteit van hun verandervraagstuk.

Er is altijd veel discussie geweest in managementland over hoeveel verandertrajecten er nu slagen of mislukken. Volgens sommigen ligt het percentage mislukte trajecten op 50%, anderen spreken zelfs over 70%. De afgelopen jaren zijn er tal van studies op dit gebied uitgevoerd, waaruit blijkt dat de slagingskans van een verandertraject sterk daalt naarmate de complexiteit toeneemt. Zo komt bijvoorbeeld uit een onderzoek van hoogleraar Steven ten Have* naar voren dat eenvoudige verandertrajecten doorgaans een slagingspercentage van 80% hebben, strategie-implementaties in minder dan 60% van de gevallen als succes worden bestempeld, terwijl cultuurverandertrajecten een faalkans van maar liefst 80% kennen.

Over de belangrijkste succes- en faalfactoren bij verandertrajecten zijn er boekenkasten vol geschreven. Een van de belangrijkste bevindingen uit al die onderzoeken is dat een goede voorbereiding van een verandertraject kan leiden tot significante vergroting van de slagingskans. Zo komt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek van Sioo, waarin veel verandertrajecten met elkaar zijn vergeleken, naar voren dat goed-doordachte verandertrajecten vaker leiden tot succes. “De meeste winst zit dus aan de voorkant: in de voorbereiding van het traject”, concludeerden de onderzoekers.

Een belangrijke vraag die hierbij komt kijken is: Hoe kunnen managers ervoor zorgen dat naar alle relevante aspecten wordt gekeken alvorens een verandertraject daadwerkelijk te starten? Transities worden namelijk steeds complexer en zijn steeds vaker multidisciplinair van aard. Bovendien wordt ook het speelveld van verandertrajecten dynamischer en complexer. “Er spelen soms zo veel aspecten in een verandertraject dat managers door de bomen het bos niet meer zien”, vertelt Ton Derkx, Senior Consultant bij Novius, een organisatieadviesbureau dat zich specialiseert in vraagstukken op het snijvlak van business en ICT.

Quickscan

De Veranderdiagnose | Quickscan

Om managers meer structuur te bieden in het aanpakken van verandervraagstukken biedt Novius de Veranderdiagnose aan. Deze diagnose geeft managers inzicht in de belangrijkste karakteristieken van hun verandervraagstuk en levert op basis van dit inzicht een advies over de meest geschikte aanpak voor hun verandertraject. De diagnose kan worden toegepast op een verandervraagstuk waarvoor al een project of een programma is gestart of is ingepland maar kan ook van waarde zijn voor een vraagstuk dat zich nog in de ideefase bevindt of waarvoor momenteel een haalbaarheidsstudie loopt. 

Naast de veranderdiagnose biedt Novius managers ook een quickscan aan waarmee ze een antwoord krijgen op de vraag: ‘Hoe complex is dit verandervraagstuk nu eigenlijk?’. Na het invullen van deze quickscan, die zo’n tien minuten in beslag neemt, ontvangen deelnemers binnen twee werkdagen de resultaten gratis per e-mail. In de quickscan worden vragen gesteld gecentreerd rondom acht belangrijke kenmerken van een verandervraagstuk – waaronder de veranderbreedte en -diepte van het vraagstuk, de veranderurgentie, de veranderbereidheid en het verandervermogen van de organisatie waarbinnen de verandering zal worden doorgevoerd. 

Door de complete quickscan in te vullen krijgen managers inzicht in de complexiteit van het verandervraagstuk als geheel, maar ook in de complexiteit van alle acht afzonderlijk gemeten aspecten. De uiteindelijke complexiteitscore die daaruit naar voren komt, geeft een indicatie van de moeilijkheid van het verandervraagstuk: hoe hoger de score hoe meer aanvullende interventies en maatregelen nodig zijn om het verandertraject succesvol te kunnen realiseren.

Kenmerken van een verandervraagstuk

De quickscan is een eerste stap binnen de Novius Veranderdiagnose, waarmee managers volgens het adviesbureau waardevolle inzichten kunnen opdoen die kunnen helpen bepalen hoe een vervolgtraject van een verandertraject er uit moet komen te zien. “Door een gezamenlijk beeld van de aard, omvang en complexiteit van de beoogde verandering te creëren kan de meest geschikte veranderaanpak worden vormgegeven die zorgt voor de hoogste slagingskans”, legt Ton Derkx uit.

Op basis van alle eerste inzichten en de voorgestelde veranderaanpak kunnen adviseurs van Novius managers vervolgens ook ondersteuning bieden in het begeleiden en besturen van het verandertraject zelf, of door via de Novius Academy diverse vaardigheidstrainingen en opleidingsmogelijkheden aan te bieden.

* Steven ten Have is hoogleraar Strategie en Verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Ook zijn broer Wouter ten Have werd onlangs aangesteld als hoogleraar aan de VU. Samen richtten de broers in 2004 adviesbureau TEN HAVE Change Management op.