SeinstravandeLaar evalueert jeugdhulptaken in Zuid-Holland Zuid

24 maart 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De samenwerkingsorganisatie van 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid heeft SeinstravandeLaar in de arm genomen om een evaluatietraject uit te voeren. Focus van de doorlichting is om te kijken hoe de uitvoering van jeugdhulptaken momenteel verloopt en welke verbeterpunten er zijn richting de toekomst.

Sinds de oprichting in 1854 zet de Dienst Gezondheid & Jeugd zich in op de domeinen jeugd, onderwijs, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid*. Thema’s waar de dienst een bijdrage aan levert lopen uiteen, van huiselijk geweld en infectieziekten tot seksualiteit, gezond leven en onderwijsbehoeftes. De organisatie werkt in opdracht van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid**.

Sinds begin 2015 werken de aangesloten gemeenten samen op het gebied van de jeugdhulptaken. Per 1 januari vorig jaar heeft de overheid verschillende verantwoordelijkheden in het sociaal domein overgeheveld naar gemeenten (‘de decentralisaties’), waaronder jeugdzorgtaken. Om op een effectieve manier tegemoet te komen aan de uitvoering van deze activiteiten besloten de aangesloten gemeenten destijds om de krachten op dit vlak te bundelen. De aanpak is vastgelegd in een beleidsplan Jeugdhulp en heeft concreet vorm gekregen in de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd en via de Stichting Jeugdteams.

Coördinerend wethouder Michiel van de Vlies licht de ingevoerde werkwijze toe: “In de nieuwe werkwijze vragen we kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben eerst te kijken naar oplossingen met ondersteuning van het eigen netwerk, zoals familie of school. Als dit niet kan, bijvoorbeeld wanneer specialistische zorg nodig is, bieden professionals de benodigde ondersteuning. Daarbij wordt één zorgplan opgesteld en is er één contactpersoon van een jeugd- of sociaal team, zodat gezinnen niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen.”

Na een periode van diverse pilots – de nieuwe werkwijze werd in de praktijk getoetst en op basis hiervan werd het raamwerk aangescherpt – is de aanpak de afgelopen 15 maanden breder uitgerold binnen de 17 gemeenten.

Evaluatietraject
Bij aanvang van de samenwerking is besloten om in 2016 een evaluatie uit te voeren. Om dit in goede banen te leiden heeft de GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid de onafhankelijke expertise van adviesbureau SeinstravandeLaar ingeschakeld. Het bureau gaat de huidige situatie rondom de samenwerking in kaart brengen en analyseren in hoeverre de oorspronkelijke doelen van de alliantie worden bereikt. Ook zal er gekeken worden naar wat de ervaringen zijn van de verschillende stakeholders die bijdragen aan de jeugdhulp keten – gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties en de cliënten zelf.

De doorlichting zal plaatsvinden aan de hand van deskresearch, tientallen gesprekken en het organiseren van een aantal politiek-bestuurlijke sessies. Doelstelling is om, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de samenwerking per 2018, tot een handreiking te komen voor het versterken van het functioneren van de beide organisaties en het systeem van jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid.

* De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een lange staat van dienst. De organisatie werd in 1854 opgericht als Bureau voor Vaccinatie, en droeg vervolgens verschillende namen: Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (1918), Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland-Zuid (1994) en Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (2009). Sinds 2013 opereert het onder zijn huidige naam.

** Het betreft de volgende gemeenten: Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.