Thaesis: Digitalisering topprioriteit in het onderwijs

28 april 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Docenten moeten leren onderwijzen met de inzet van ICT en digitaal lesmateriaal en op beleidsniveau zijn schoolbesturen het meest gebaat bij een eigen visie op digitaal onderwijs en aandacht voor de professionalisering van de docenten. Volgens Thaesis is digitalisering “geen keuzevak”, maar een topprioriteit op de agenda van schoolbesturen. Trainings- en opleidingsbureaus zien blended learning en online leren als belangrijkste ontwikkelpunten.

Elk kwartaal voert consultancybureau Thaesis peilingen uit onder een panel van ondernemers uit de onderwijssector. Onder de naam ‘Zaken in Educatie’ worden ondernemers en bestuurders uitgenodigd om een vragenlijstje van vier vragen in te vullen – een vraag over een wisselend thema en drie vaste vragen op het gebied van strategie. Het onderzoek wordt door meerdere brancheorganisaties ondersteund, waaronder de NRTO, GEU en EDventure – Vereniging van onderwijsadviesbureaus. Uit de eerste peiling van dit jaar bleek dat schoolbesturen een sleutelrol vervullen bij digitalisering van het onderwijs. Onlangs hield Thaesis de tweede peiling. Volgens het bureau zijn de uitkomsten “kenmerkend voor een branche die in transitie is”.

Leren onderwijzen met ICT
In de tweede editie van Zaken en Educatie werden 100 ondernemers ondervraagd over hun visie op onderwijsdigitalisering. De resultaten van de eerste editie gaven direct aanleiding voor de vragen in deze tweede peiling. Koen Voermans, adviseur bij Thaesis, licht toe: “De beleidsfocus van schoolbesturen en didactische ICT-vaardigheden van leerkrachten worden door ondernemers genoemd als de belangrijkste versnellers voor de doorbraak van digitalisering in het onderwijs. In de tweede editie van Zaken in Educatie hebben we de respondenten daarom verder bevraagd. Welke ICT-vaardigheden zouden docenten moeten ontwikkelen? En wat zou schoolbestuurders helpen bij het realiseren van succesvol beleid op de digitalisering in het onderwijs?”

Welke ICT-vaardigheden zouden de meeste docenten moeten ontwikkelen?

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de 58 relevante respondenten de vaardigheid om ICT op pedagogische en didactische wijze in te zetten een belangrijke ICT-vaardigheid voor docenten vindt. Ook op de tweede plaats staat een toepassingsgerichte vaardigheid, namelijk het experimenteren met nieuwe toepassingen – met meer dan 40% die deze vaardigheid belangrijk vindt.

Wat zou helpen bij het realiseren van succesvol beleid op digitalisering?

Eigen visie, professionalisering en veranderaanpak
“Voor de schoolbestuurders hebben de respondenten een minder eenduidig advies”, aldus Voermans. Drie zaken worden door (meer dan) de helft van de respondenten aangewezen als belangrijke elementen voor het realiseren van succesvol beleid op digitaal onderwijs; het ontwikkelen van een eigen visie op digitaal onderwijs, aandacht voor de professionalisering van de docenten, en het ontwikkelen van een veranderaanpak. Voermans voegt toe: “Opvallend is dat slechts een beperkt deel van de respondenten randvoorwaardelijke zaken als aandacht voor aanschaf van digitaal lesmateriaal, vernieuwing ICT-infrastructuur, overzicht van aanbieders en het beschikbaar stellen van financiële middelen noemt. Digitaal onderwijs wordt dus gepercipieerd als iets van een andere orde en vergt een visie, aandacht voor ontwikkeling van docenten en een veranderaanpak om daadwerkelijk te kunnen slagen.”

Op welke trends zet u een vrijelijk te besteden bedrag gelijk aan uw jaaromzet in?

Trainings- en opleidingsbureaus
Onder de 100 ondervraagde ondernemers bevonden zich ook 48 respondenten die relevant zijn voor de trainings- en opleidingsbureau-branche. Zij kregen de vraag op welke trends zij zouden investeren indien zij een vrijelijk te besteden bedrag ter grote van hun jaaromzet zouden ontvangen. Meer dan de helft geeft aan het bedrag te willen investeren in blended learning – een trend waarbij online en contactonderwijs steeds meer met elkaar gecombineerd worden. De tweede plek gaat naar online leren – met ongeveer 44% van de respondenten die hierin zouden investeren. Meer dan een kwart van de respondenten zou inzetten op een vorm van schaalvergroting. “Trainings- en opleidingsbureaus zetten in op nieuwe dienstverlening in de vorm van online of blended leren of zoeken naar schaalvergroting door samenwerking en allianties, het vergroten van het marktterrein naar het buitenland of het fuseren met andere aanbieders”, aldus Voermans.