Reactie Hay Group op ProRail salaris affaire

22 oktober 2010 Hay Group

Begin oktober berichtte Consultancy.nl dat Hay Group en Towers Watson tegenstrijdige adviezen hadden gegeven aan ProRail en het ministeire van VWS. Ook RTL berichtte over de 'salaris affaire' van de ProRail directie. In een brief aan de tweede kamer op 22 september 2010 geeft Demissionair minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) aan dat hij afziet van het Hay Group rapport en het advies van Towers Watson volgt. Hay Group heeft gisteren een formele reactie afgegeven, zie hieronder:

Reactie Hay Group op RTL-berichtgeving inzake directiebeloning ProRail

RTL heeft recentelijk een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) rond directiebeloning bij ProRail, een van onze klanten. Een rapport dat Hay Group voor de Raad van Commissarissen van Prorail heeft gemaakt is daarbij grotendeels openbaar geworden. Op dat rapport heeft adviesbureau Towers Watson (TW) in opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat een second opinion uitgevoerd. Beide documenten zijn gebruikt in de verslaggeving door RTL over dit onderwerp: in een item in het RTL Nieuws van 22 september jl. en in een aantal artikelen op de website van RTL Z. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft.

Wat heeft Hay Group geadviseerd over het huidige beloningsbeleid van de directie van ProRail?
De beloning van de directie van Prorail wordt gebaseerd op de vraag in welke mate Prorail tot de publieke dan wel de private sector behoort. Dat is een complexe vraag die ook minister Eurlings lange tijd heeft beziggehouden. Hay Group heeft op basis van een analyse van de activiteiten van ProRail samen met de Raad van Commissarissen (RvC) de organisatie grotendeels (70%) als publiek en deels (30%) ook als privaat beoordeeld. Op basis daarvan heeft de RvC een beloningsanalyse aan Hay Group gevraagd. Daaruit bleek dat de directie van Prorail terughoudend wordt beloond. Hun beloning viel ook ruim binnen de maximale beloning zoals die geldt voor de bedrijven in de categorie ‘publiek/markt’ (veel publieke invloed en met enige marktwerking). Hay Group heeft daarbij geen beloningsadvies uitgebracht. Bij onze beloningsanalyse hebben wij wel naar de RvC aangegeven dat een terughoudende beloning past bij een bedrijf als Prorail.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft een second opinion laten uitvoeren door concurrent Towers Watson. Waarom wijkt dit advies af van dat van Hay Group?
De second opinion van Towers Watson geeft aan dat zij zich enerzijds kunnen voorstellen dat Prorail een volledig publiek bedrijf is en anderzijds dat het een bedrijf is dat zou kunnen vallen in de categorie publiek/markt. De Minister heeft vervolgens uitgesproken dat ProRail honderd procent publiek is. In dat geval zou de directie van ProRail niet meer dan € 188.000,- mogen verdienen, de zogenoemde Balkenende-norm.

Towers Watson levert kritiek op de aanpak van Hay Group. Wat vindt Hay Group daarvan?
Die kritiek lijkt ingegeven door onbekendheid met de methodiek van Hay Group of onwil om deze op haar merites te beoordelen. Wij betreuren dat Towers Watson aan ons hierover geen toelichting heeft gevraagd. Voor geïnteresseerden heeft Hay Group een afzonderlijk document beschikbaar dat op de inhoudelijke en technische vragen ingaat en deze weerlegt.

In hoeverre is de berichtgeving rond Hay Group door RTL over deze zaak juist?
De berichtgeving door RTL rond Hay Group is op twee belangrijke punten onjuist. Hay Group heeft niet de directie van Prorail geadviseerd maar – zoals het hoort – de Raad van Commissarissen. Hay Group heeft niet geadviseerd om de directiebeloning te verhogen. De RvC heeft zich beraden op een passende beloning voor de directie. Dat is ook hun wettelijke taak. Hay Group heeft daarbij ondersteuning verleend in de vorm van een beloningsmarktoverzicht. Wij hebben aangegeven dat de Minister het laatste woord in deze zaak heeft. Dat is ook gebeurd.

Nieuws