Atos Interim: oudere interim managers onder druk

24 juni 2010 Consultancy.nl

De economische crisis en sterk veranderende arbeidsmarkt eisen vooral onder oudere interim managers hun tol. Zo raakt de algemene manager - een rol die vaker door oudere interim managers wordt vervuld - uit de gratie, terwijl de project- en programmamanager in opkomst is. Dit blijkt uit de Interim Index van Atos Interim Management (onderdeel van Atos Origin) en Nyenrode Business Universiteit.

Interim managers
In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3 en 4,5 miljard euro.

Verschillen per branche
In het onderzoek geven interim managers hun visie op hoe de markt voor interim management zich in 2010 ontwikkelt. Bij de overheid wordt in de vraag naar interim management de grootste daling verwacht. Dat geldt voor ongeveer 6 op de 10 interim managers. De vooruitzichten in de financiële dienstverlening zijn veel gunstiger. Hier wordt de grootste stijging verwacht: 42 procent in vergelijking met 22 procent in het vorige halfjaar. De overheid staat echter haaks op deze ontwikkeling: de daling van de vraagverwachting in deze sector is nog nooit zo laag geweest als in het huidige onderzoek.

“Het is verheugend te zien dat de teruggang van de vraag en de daling van tarieven voor een aantal sectoren voor het eerst in anderhalf jaar is gestopt. Per saldo betekent dit echter niet dat de markt is hersteld van de massale vraaguitval die zich heeft voorgedaan”, benadrukt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management. “Het herstel is broos en geldt slechts voor een beperkt aantal rollen die interim managers binnen organisaties vervullen. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat deze ontwikkelingen zich doorzetten.”

Tweedeling tussen generaties
De meest opvallende uitkomst uit het onderzoek is de groeiende tweedeling tussen de oude en nieuwe generatie interim managers. Zo verschillen de rollen die beide leeftijdsgroepen vervullen sterk. Oudere interim managers zijn vaker algemeen manager, terwijl hun jongere collega’s veelal actief zijn als programma- of projectmanager. De inzet van het type manager verschilt bovendien sterk. De tijdelijke algemene manager verdwijnt steeds meer uit beeld. Een ontwikkeling die zich in de huidige economische omstandigheden steeds scherper aftekent. Zo daalt niet alleen de vraag naar dit type manager, ook is sprake van een vermindering van het tarief.

Ouderen ervaren de inkomensdaling als gevolg van de economische crisis sterker dan jongeren. Een ontwikkeling die vooral voelbaar is in de overheidssector. Juist in deze branche, waarin veel oudere interim managers werkzaam zijn, wordt de grootste daling van zowel vraag als tarieven verwacht. Bij de overheid zien de respondenten het meest dat opdrachtgevers grote projecten staken of uitstellen. Nog geen 30 procent zegt hiervan helemaal niets te merken. De vooruitzichten in de financiële dienstverlening - waar de jonge generatie zich doet gelden - zijn juist veel gunstiger.

Leeftijd steeds bepalender
“De meest zorgelijke factor bij de arbeidsmarktkansen van interim managers is leeftijd. Terwijl de jonge project- en programmamanagers volop aan het werk zijn met goede vooruitzichten, verdwijnt de algemene manager - de ervaren generalist met een brede focus en visie - van het toneel. Dit is een verarming van ons vakgebied die ongewenst is. Organisaties die tijdelijk de leiding toevertrouwen aan mensen zonder jarenlange ervaring, begeven zich op een hellend vlak”, zegt De Sonnaville. “Juist nu organisaties behoefte hebben aan wijsheid en visie, maar óók aan de begeleiding van jong talent, is het onaanvaardbaar dat ouderen het veld moeten ruimen. Hoewel zij nu nog zijn oververtegenwoordigd bij de overheid, dreigt ook hier het tij te keren. Zorgwekkend, omdat duidelijk is dat enorm bezuinigd zal worden op het ambtenarenapparaat en de overheid niet in staat is haar taken naar behoren uit te voeren als zij niet samenwerkt met externe partijen, onder wie interim managers”.

Nieuws

Meer nieuws over