Magnitude: Vier tips voor succesvolle samenwerkingen

19 februari 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Door middel van succesvolle samenwerkingen kunnen mooie resultaten worden bereikt. Steeds meer organisaties gaan een strategische samenwerking aan en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst nog verder zal stijgen.

Voor het realiseren van succesvolle samenwerkingen heeft Magnitude Consulting vier aanbevelingen:

1. Focus op het gemeenschappelijk belang: de win-win
2. Schets een haalbare en heldere weg
3. Heb aandacht voor de menselijke factor
4. Manage de machtsbalans

Vier tips voor succesvolle strategische samenwerkingen

Focussen op het gemeenschappelijke belang: de win-win
De gedachte achter een succesvolle samenwerking is dat het voor beide partijen beter is om samen te werken (win-win) dan om zelfstandig te opereren. Vanaf de idee fase dient de focus daarom voortdurend op deze win-win te liggen. De eerste stap is het speelveld verkennen en de afzonderlijke uitgangspunten bepalen. Op basis hiervan kan het gemeenschappelijke belang geïdentificeerd worden.

Schetsen van een haalbare en heldere weg
Als de visie van de samenwerking helder is en alle partijen intekenen op het gemeenschappelijke belang, dient de weg er naartoe te worden vormgegeven. Het is van groot belang dat deze weg realistisch is en het noodzakelijke vertrouwen biedt. Als gevolg van te veel optimisme, commercieel opportunisme of commerciële druk worden nog al eens onrealistische beloftes gedaan die er uiteindelijk toe leiden dat het noodzakelijke vertrouwen wordt geschonden of verdwijnt. Het eenmaal verdwenen vertrouwen is lastig te herstellen. Een betrouwbaar plan met realistische ambities en een beheersbare weg legt de basis voor een structureel succesvolle samenwerking.

Aandacht hebben voor de menselijke factor
Gezamenlijke belangen, stevig draagvlak en wederzijds vertrouwen kunnen niet gerealiseerd worden zonder oog te hebben voor de betrokken mensen. Vertrouwen zorgt ervoor dat beide partijen de instelling hebben ‘we zetten samen de schouders eronder en samen komen we er wel uit’. Vertrouwen is er niet van de ene op de andere dag. Dit realiseer je door te handelen, niet door er over te praten. Een geslaagde samenwerking staat of valt met draagvlak en betrokkenheid vanuit beide organisaties. Participatie en communicatie vervullen hierin een sleutelrol. Direct bij het vormgeven van de samenwerking dienen stakeholders op alle niveaus te participeren om zo draagvlak te creëren. Samenwerking is een gezamenlijke uitdaging waar je gezamenlijk aan werkt.

Manage de Machtbalans

Managen van de machtsbalans
Het aangaan van een samenwerkingsrelatie zorgt per definitie voor afhankelijkheid van een partner. Deze afhankelijkheid is in de regel wederzijds en zorgt ervoor dat beide partners oog houden voor elkaars belangen. De mate van afhankelijkheid bepaalt in grote mate de machtsbalans tussen twee partners in een samenwerking. Belangrijk is om de machtsbalans te bewaken en te managen en te zorgen dat deze voldoende evenwichtig wordt en/of blijft.

Tot slot
Een succesvolle samenwerking ontstaat niet vanzelf en ook niet in één dag. Het vergt geloof, gedrevenheid, inzet en volhardendheid van alle partijen om gezamenlijk te werken aan een win-win situatie. En dat is waar het bij samenwerking uiteindelijk om gaat.