Magnitude: Business Change Management belangrijker

29 juli 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Onlangs organiseerde adviesbureau Magnitude Consulting een Round Table gericht op ‘Business Change Management’. Consultancy.nl blikt samen met Wiet Verkooijen & Richard Vollebregt, management consultants bij het adviesbureau, terug op de Round Table en vat de belangrijkste bevindingen samen.

Business Change Management
De afgelopen jaren is het thema “Business Change Mangement” steeds hoger op de management agenda komen te staan. Anno 2014 hebben organisaties te maken met snel veranderende marktomstandigheden door zowel economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Ook de behoeften van klanten veranderen in snel tempo waardoor organisaties flexibel moeten acteren door nieuwe (en innovatieve) producten en diensten te ontwikkelingen. In het bijzonder moeten organisaties hun servicegerichtheid verhogen om zichzelf van de alsmaar toenemende concurrentie te kunnen onderscheiden, terwijl tegelijkertijd wet- en regelgeving sneller verandert en alsmaar complexer wordt.

Magnitude Consulting - Business Change Management

Round Table
Gezien de geschetste ontwikkelingen is het voor organisaties van groot belang voldoende aandacht te besteden aan het thema Business Change Management. Om die reden organiseert Magnitude Consulting regelmatig Round Tables voor lijn- en programmamanagers waarin de diverse trends en lessons learned over Business Change Management centraal staan.

Zo werden de deelnemers aan de meest recente Round Table op woensdag 18 juni jl. ontvangen op het kantoor van het adviesbureau in Zeist om aan de hand van prikkelende stellingen en praktijkcases hun ervaringen te delen over Business Change Management. Tijdens de sessie kwamen onder meer trends, uitdagingen en lessons learned naar voren. Een overzicht van de belangrijkste conclusies:

Veranderingen dienen steeds sneller doorgevoerd te worden
Een grote trend die werd geïdentificeerd is dat veranderingen binnen organisaties steeds kort-cyclischer worden doorgevoerd. “Aangezien er steeds meer druk komt te staan op een kortere time to market van producten en diensten is het van groot belang om interne processen hier op in te richten, stelt Wiet Verkooijen, management consultant bij Magnitude Consulting. “Wanneer we naar verandering kijken moet dit niet langer een los element zijn, maar een volledig geïntegreerd element zijn in de dagelijkse operatie. Daarnaast moet het meten van de baten van verandering frequenter plaatsvinden, zodat op korte termijn kan worden bijgestuurd” aldus Verkooijen.

Richard Vollebregt - Wiet Verkooijen

Spanning tussen gevestigde belangen en beoogde veranderingen
Een belangrijke uitdaging voor organisaties vormt het feit dat er vaak sprake is van verschillende (en soms tegengestelde) veranderingen, die tegelijkertijd plaatsvinden. Verkooijen: “Ook moeten bestaande activiteiten opnieuw worden vormgegeven en dat in een organisatie die continu verandert”. Daarnaast benadrukt de adviseur het belang van duidelijkheid over wie de verantwoordelijke regisseurs van verandering binnen de organisatie zijn. “De verantwoordelijkheden tussen de verschillende veranderaars in een complexe organisatie zijn niet altijd even helder (bijv. die van de Business Change Manager en Programma Manager).”

Benefits Management zeker geen “holy grail”
Tijdens de bijeenkomst brachten de deelnemers diverse lessons learned naar voren. “Organisaties moeten een heldere business case opstellen voor de verandering (inclusief benefits realisation en een benefits reviewplan). Tegelijkertijd moet duidelijk zijn en blijven wie over 3 jaar aanspreekbaar is op de realisatie van de beoogde benefits. Door positiewisselingen valt deze verantwoordelijkheid voor de langere termijn vaak tussen wal en schip, terwijl deze juist vaak de grootste impact hebben. Verder moet bij de samenstelling van veranderteams goed rekening gehouden worden met een goede combinatie van competenties en profielen van de teamleden, met het oog op hun expertise en vaardigheden. Tenslotte is een succesvolle samenwerking tussen veranderaars nodig waarin regelmatig de rollen en verantwoordelijkheden worden afgestemd tussen bijvoorbeeld de Business Change Manager, Programma Manager en Programma Directeur.”