Kirkman: Beste HR afdelingen benutten data analytics

13 februari 2013 Consultancy.nl

Het is in de afgelopen jaren veelvuldig aangetoond dat organisaties waar HR een meer strategische rol speelt, beter presteren dan hun concurrenten. Uit een recent onderzoek van Kirkman Company blijkt dat deze ‘top performers’ significant meer gebruik maken van HR metrics en analytics*. Met als resultaat dat dat ze de rol van business partner efficienter kunnen invullen door de organisatie beter te helpen met HR vraagstukken zoals capaciteitsmanagement, talentmanagement en HR data.
 
Het onderzoek van het adviesbureau uit Baarn had de doelstelling om inzicht te krijgen in de manieren waarop organisaties HR metrics & analytics gebruiken. Er is onderzocht in hoeverre HR afdelingen strategisch zijn ingericht, of er gebruik wordt gemaakt van HR metrics & analytics, welke HR praktijken zoal worden gebruikt en of dit uiteindelijk resulteert in betere (bedrijfs)-prestaties.
 
Kirkman Company - HR Metrics
 
Een overzicht van de belangrijkste bevindingen:

 • Organisaties waar HR een meer strategische rol speelt, scoren een  significant betere performance.
 • Organisaties waar HR een meer strategische rol speelt, gebruiken meer HR metrics & analytics (“they are in a need for data”).
 • Grote en kennisintensieve organisatie scoren significant hoog in het gebruik van HR metrics & analytics. Kleine en productie-intensieve organisaties scoren significant laag op al de variabelen.
 • Organisaties die meer HR metrics en analtyics gebruikten, leggen significant meer nadruk op HR activiteiten die gerelateerd zijn aan performance (bv. intensievere trainingen, hogere prestatie beloningen)
 • Interessant: Niet significant, maar wel een positieve relatie: organisaties die hoger scoren op HR metrics én analytics scoren tevens hoger op performance.
 • Interessant: Niet significant, maar wel een positieve relatie: organisaties die hoog scoren op HR analytics scoren nóg hoger op performance.

Implementatietips
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat veel organisaties worstelen met het implementeren van HR metrics & analytics. Dit komt voornamelijk doordat organisaties met verschillende vragen zitten, zoals: Welke HR processen dienen wij te meten? Hoe kunnen strategische HR doelstellingen bepaald worden? De onderzoekers hebben zes aanbevelingen voor bedrijven:

 • Het strategischer maken van de HR positie is een belangrijke start. Het creëert een HR organisatie die waarde toevoegt en die op den duur meer data nodig heeft om deze waarde toevoeging uit te breiden.
 • Steeds meetbaarder en transparanten maken van HR is uiterst belangrijk en leidt tot betere bedrijfsprestaties. De meeste HR organisaties hebben nog wel een inhaalslag nodig.
 • HR metrics zijn een handig startpunt. Zodoende kan HR op den duur de stap maken naar meer uitgebreide impact-metingen met eventueel voorspellende waardes.
 • HR metrics & analytics zijn organisatie afhankelijk. De keuze welke gegevens men gaat analyseren hangt af van de strategische keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt.
 • Ook voor kleinere organisaties zijn strategische ken- en stuurgetallen te analyseren. Te denken valt aan: werknemerstevredenheid, beloningen en prestatiescores.
 • Tot slot: de bedrijfskundige benadering van HR zal de komende jaren steeds meer aandacht krijgen.

Het onderzoek is in 2012 uitgevoerd door Floor van der Zalm (Trainee YSE, powered by Kirkman Company) Mareille Roels, (Consultant bij Kirkman Company) en Pim Verheugt (destijds stagiair bij Kirkman Company en student aan de Rijksuniversiteit Groningen).
 
* Over HR metrics & analytics
HR Metrics is het proces om kwantitatieve HR  data (zoals ken- en stuurgetallen) en overige HR data (zoals survey data uit engagement- en werknemerstevredenheidsonderzoeken) te verzamelen en te rapporteren. HR Analytics gaat een stap verder en gebruikt strategisch belangrijke HR metrics gegevens om met bestaande bedrijfsdata (zoals omzet, productiviteit, enz.) te vergelijken. Dit wordt door middel van uitgebreide analyses gedaan om verbanden en inzichten te verkrijgen over de HR praktijken en processen.

Nieuws

Meer nieuws over