Alfa: Bedrijfsoverdracht risicovoller met Flex BV

15 januari 2013 Consultancy.nl

De flexibilisering van het BV-recht brengt wijzigingen met zich mee voor wat betreft de structurering en financiering van een bedrijfsoverdracht. Een voorbeeld hiervan is het financieren door een BV van haar eigen overname waar dit voor 1 oktober 2012 door de wet niet was toegestaan. Aan deze ‘vereenvoudigingen’ zijn echter ook risico’s verbonden.
- Onderneming mag zekerheden verstrekken
- Crediteuren kunnen bestuurder aansprakelijk stellen
- Stem financiering af op verwachte cashflow
 
Het verstrekken van zekerheden door de onderneming, met het oog op het verkrijgen van aandelen in haar eigen kapitaal, was voor 1 oktober 2012 niet toegestaan. De verpanding van activa van de onderneming, met het oog op voornoemde verkrijging, was dus niet mogelijk. Een optie was wel om de bank geld te laten uitlenen aan de onderneming, waarna die onderneming vervolgens de gelden doorleende aan de koper. Dat was echter toegestaan voor zover het bedrag van de vrij uitkeerbare reserves van de onderneming niet werd overschreden.
 
Per 1 oktober 2012
In de situatie per 1 oktober 2012 kan een onderneming zowel zekerheden verstrekken met het oog op het verkrijgen van aandelen in haar kapitaal alsook leningen verstrekken die de vrij uitkeerbare reserves van de onderneming overschrijden. De regelgeving per 1 oktober kan voor banken een verhoogde mate van zekerheid betekenen en kan investeerders ruimere financieringsmogelijkheden bieden.
 
Onder de nieuwe regelgeving zouden banken en investeerders de druk op bedrijven kunnen opvoeren om bij een bedrijfsovername een zo groot mogelijk deel van de koopsom te financieren via de onderneming, of om deze onderneming zekerheden te laten verstrekken. Het risicoaspect zit hem in de vraag in hoeverre een kopende partij mee kan gaan in de financieringsvoorstellen voordat deze redelijkerwijs behoort te voorzien dat de financiering dermate risicovol is dat de onderneming de opeisbare schulden niet meer kan betalen. De aflossingsdruk aan de bank kan zo hoog worden dat de onderneming onvoldoende geld overhoudt om de overige crediteuren te betalen.
 
Bestuurdersaansprakelijkheid
Een bestuurder is aansprakelijk te stellen in die gevallen dat de belangen van de schuldeisers worden benadeeld, meer concreet: indien hij of zij bij het aangaan van een schuld weet, of redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de onderneming daardoor het daaropvolgende jaar haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. Met de Flex-BV is deze regel ook van toepassing op dividenduitkeringen. Crediteuren kunnen de natuurlijke persoon die uiteindelijk als bestuurder van de BV optreedt aansprakelijk stellen.
 
Conclusie
Uit voornoemde is voor kopers de conclusie op te maken de financiering af te stemmen op de verwachte beschikbare cashflow die de komende jaren door de onderneming wordt gegenereerd. Het verdient dan ook aanbeveling om het financieringsplan te onderbouwen met kasstroom- en/of liquiditeitsoverzichten waaruit blijkt dat de financieringslasten kunnen worden opgebracht en de continuïteit van de onderneming door de hoogte van de financiering niet in gevaar komt. Zelfs nu het wettelijk wel is toegestaan om daarbij de vrij uitkeerbare reserves te overschrijden.
 
Een artikel van Christiaan Buis, adviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Nieuws

Meer nieuws over