Valcon helpt netbeheerder met meer grip op technisch personeelstekort

19 augustus 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Valcon heeft de afgelopen periode een netbeheerder geholpen meer grip te krijgen op de manier waarop deze omgaat met personeelstekorten binnen technische functies.

Voor de energietransitie moet het elektriciteitsnet verzwaard worden om zonnepanelen en windparken aan te kunnen sluiten, auto’s op te laden en huizen te verwarmen. In de uitvoering hiervan lopen netbeheerders tegen een probleem aan: het tekort aan (technisch) personeel.

Mede door de vergrijzing en het sterk groeiende werkpakket is er een steeds groter gebrek aan technisch personeel, waardoor het realiseren van de energietransitie in gevaar komt.

Voor een grote netbeheerder in ons land was het tekort aan technisch personeel recent aanleiding om de hulp van Valcon in te roepen. De keuze viel op Valcon vanwege de ervaring in het oplossen van technisch personeelstekort middels een effectieve en integrale aanpak.

Om grip te krijgen op het technisch personeelstekort had het project twee doelstellingen:
1: Het oplossen van de grootste knelpunten op korte termijn om het werkpakket te realiseren.
2: Het toewerken naar een stabiele situatie op middellange termijn.

Aanpak

Het project is gestart met een analyse van de bestaande situatie, waarbij samen met de klant het probleem is doorgrond. Hieruit kwam een aantal zaken naar boven:

  • Er was onvoldoende inzicht in de groei van het werkpakket en wat deze groei betekende voor de benodigde capaciteit om het werkpakket te kunnen realiseren.
  • De afgelopen jaren heeft de organisatie veel gedaan om efficiënter te werken. Toch liep de operatie tegen een aantal knelpunten aan en ontbrak regio-overstijgende samenwerking en het delen van best practices.
  • Om de capaciteit te vergroten is in een eerder stadium besloten om een deel van het werk uit te besteden aan partners, maar dit liep moeizaam. Hierdoor was er weinig vertrouwen en welwillendheid om de samenwerking te vergroten.
  • Door het sterk groeiende werkpakket en de daarmee veranderende omgeving ontbrak een duidelijke groeirichting van de organisatie.

Om de grootste issues op te lossen en naar een stabiele situatie toe te groeien, is ingezet op een integrale aanpak, bestaande uit vier werkstromen:

1: Creëren inzicht
Doel: kunnen sturen op het werkpakket en de benodigde capaciteit door beter inzicht.

Om tijdig knelpunten in het werkpakket te kunnen zien is een task force ingericht die stuurt op het werkpakket en capaciteit. Daarnaast heeft Valcon een data-analyse uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de benodigde capaciteit van technisch specialisten voor de komende jaren. Dit is gebaseerd op het groeiende werkpakket en de verwachte uitstroom.

2: Efficiënter werken
Doel: meer maken met de bestaande capaciteit door een efficiënter proces.

Met een knelpuntenanalyse zijn de knelpunten die ervaren worden in het proces opgehaald bij de operatie. Ook heeft Valcon kennisdeling gefaciliteerd over de regio’s heen om de samenwerking te verbeteren en best practices te kunnen delen.

3: Uitbesteden werk
Doel: uitbreiden van capaciteit door een deel van het werkpakket uit te besteden aan partners.

Om de capaciteit bij partners te vergroten en het vertrouwen in elkaar te verstevigen is gestart met het op orde brengen van de basis. Hoe? Door duidelijke afspraken en kaders te maken, heldere en versnelde opleidingsprocessen voor technici van de partners in te richten en tot slot sturing en regie op het uitbesteedde werk op te zetten.

Ook is een versnelling in het uitbesteden aangebracht, zodat een groter deel van het werkpakket door partners kan worden opgepakt.

4: Neerzetten visie
Doel: helderheid creëren over de richting waar naartoe wordt gegroeid door het neerzetten van een nieuwe visie.

Samen met de organisatie is vervolgens een nieuwe visie bepaald voor de komende jaren, zodat er binnen de organisatie helderheid is over de richting en de juiste stappen worden gezet. Om draagvlak en commitment te creëren is dit in nauwe samenwerking gedaan met zowel de werkvloer als het management.

Resultaat

De integrale aanpak en nauwe samenwerking met de klant heeft geresulteerd in de volgende resultaten:

  • De nieuwe task force stuurt op capaciteit en werkpakket, waardoor zo goed als alle projecten doorgang kunnen vinden.
  • De benodigde capaciteit is inzichtelijk gemaakt om vroegtijdig te beginnen met het werven en opleiden van nieuw personeel en andere initiatieven om de capaciteit te vergroten.
  • Operationele knelpunten zijn inzichtelijk gemaakt en samen met de operatie zijn de eerste knelpunten opgelost.
  • De basis is op orde gebracht bij het uitbesteden van een deel van het werkpakket.
  • Het groeipad is bepaald om zo een extra deel van het werkpakket te kunnen uitbesteden en pilots zijn opgestart om hier de eerste ervaringen mee op te doen.
  • De nieuwe visie voor de komende jaren is vertaald in concrete doelstellingen.