Volop kansen voor inhuurbranche in de publieke sector

03 augustus 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Er liggen de komende twee jaar veel kansen voor externe dienstverleners die consultants, IT’ers en tijdelijk personeel leveren aan de publieke sector. Volgens een analyse van Significant Synergy lopen er in 2020 en 2021 meer dan 250 lopende inhuurovereenkomsten af. 

De inkoopadviseurs van Significant Synergy namen in samenwerking met Aanbestedingscafe alle aanbestedingen en overeenkomsten sinds 1 januari 2015 onder de loep. Ze concluderen dat in de onderliggende periode 399 aanbestedende diensten 847 unieke aanbestedingen op de markt hebben gezet. Het grootste gedeelte daarvan is succesvol gegund aan marktpartijen. 

Het gaat hier om allerlei soorten van externe inhuur van professionals, denk aan consultants en interim managers, maar veruit de grootste groep van inhuur betreft tijdelijke en operationele capaciteit. Met 79 en 77 gewonnen aanbestedingen zijn Randstad en Tempo-Team de partijen die de meeste aanbestedingen achter hun naam hebben staan. Zij leveren uitzendkrachten op tijdelijke en oproepbasis aan centrale en decentrale overheidsorganisaties. 

De contracten omvatten alle contractvormen van inhuur, uitzenden, payrolling, detachering en de inzet van zelfstandigen, evenals alle verschillende inhuurmodellen waaronder raamovereenkomsten, dynamische aankoopsystemen, managed service providers en brokers. 

Volop kansen voor inhuurbranche in de publieke sector

In twee derde van de gevallen zijn opdrachten aanbesteed middels een openbare procedure, en in bijna 24% procent daarvan is de niet-openbare procedure gevolgd wat betekent dat de aanbesteding in een openbare selectie en een gesloten gunningsfase wordt aanbesteed. De rest van de aanbestedingen volgden een andere procedure zoals een mededingingsprocedure met onderhandeling of een concurrentiegerichte dialoog. 

Volop kansen

Overeenkomsten met externe leveranciers hebben meestal een looptijd van twee of vier jaar, met opties voor verlenging. Een analyse van deze looptijden laat zien dat er in 2020 maar liefst 151 overeenkomsten (inclusief optiejaren) aflopen.

Voor al deze contracten geldt dat dit een kans biedt voor private partijen om deel te nemen aan de (her)aanbesteding van deze opdrachten. Uit de data van Significant Synergy – onderdeel van Significant – komt naar voren dat gemiddeld tussen de vier en vijf marktpartijen zich inschrijven voor een inhuur-gerelateerde aanbesteding. 

Partijen die een aanbesteding willen winnen moeten hun concurrenten voorbijstreven op diverse vlakken, waaronder kwaliteit en prijs. Steeds vaker kijken de inhurende diensten naar kwaliteit als doorslaggevende factor – in meer dan de helft van de aanbestedingen in de afgelopen twaalf maanden telt het gunningscriterium kwaliteit zwaarder mee dan het gunningscriterium prijs. 

Volgens de eerste voorzichtige schattingen van Significant Synergy heeft Covid-19 het volume van aanbestedingen niet negatief beïnvloed. “In maart en april werden zelfs ruim meer aanbestedingen gepubliceerd ten opzichte van voorgaande jaren”, schrijft Significant Synergy. Ondanks dat het aantal aanbestedingen op het gebied van inhuur van extern personeel (nog) geen daling laat zien onder invloed van het coronavirus, verwachten zij wel dat deze effecten naar de toekomst toe zichtbaar worden. 

Kortom, met een stabiele inhuurmarkt en tal van contracten die opnieuw op de markt zullen worden gebracht, is het voor externe partijen zaak om zich klaar te maken voor de inhuurkansen in het publieke domein. Een welkom vooruitzicht voor met name de generalistische partijen, gezien het feit dat inhuur in de private sector nu op een lager pitje staat.