B&A evalueert subsidieregelingen voor Bronckhorst en Den Haag

07 januari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Twee gemeenten – Bronckhorst en Den Haag – hebben B&A ingeschakeld om een subsidieregeling te evalueren. Voor Den Haag neemt het adviesbureau de effectiviteit van de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie onder de loep, terwijl het voor Bronckhorst kijkt naar de resultaten van een innovatiesubsidieregeling voor het sociaal domein.

Den Haag

In Den Haag bestaat sinds 2012 de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie. Via de regeling kunnen subsidies worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, samenhang en samenwerking in de buurt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een straatfeest, buurtbarbecue of andere bewonersactiviteiten. De doelstellingen van de regeling, die in 2016 werd herzien, zijn het oplossen van (kleine) leefbaarheidsproblemen, het stimuleren van bewonersparticipatie in de wijk, het ondersteunen van initiatieven die de leefbaarheid en het welzijn in de stad verbeteren. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie is dat de activiteiten gewenst zijn in de betreffende wijk.

Recentelijk voerde de rekenkamer een onderzoek uit naar het gehele Haagse subsidiebeleid. Een belangrijke aanbeveling die hierin naar voren kwam is om elke subsidieregeling eens in de vijf jaar te evalueren. Aangezien de vorige evaluatie van de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie plaatsvond in 2013, was 2018 een logisch moment voor een nieuwe evaluatie. B&A – een advies- en onderzoeksbureau dat zich concentreert op het sociaal domein – onderzoekt voor de gemeente in welke mate het voorgenomen doel met de subsidie is gerealiseerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de ervaren lastendruk, de risico’s die kleven aan het subsidiëren van natuurlijke personen en het aanscherpen van de doelstelling van de subsidieregeling. 

“Wij onderzoeken deze regeling door bestudering van de subsidieregeling zelf, een dertigtal casestudy’s en interviews met aanvragers van de subsidie en beoordelaars van de aanvragen”, aldus een woordvoerder van B&A. “Met de uitkomsten van de evaluatie kan de gemeente zelf bepalen of de doelstelling en de uitvoering van de regeling aangescherpt en aangepast moet worden.” Naar verwachting zullen deze uitkomsten begin dit jaar bekend worden gemaakt.

B&A evalueert subsidieregelingen voor Bronckhorst en Den Haag

Bronckhorst

De Gelderse gemeente Bronckhorst – die in 2005 ontstond uit een fusie van de gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem – is in 2016 ook gestart met een subsidieregeling ter ondersteuning van activiteiten in het sociaal domein. Tot 1 januari van dit jaar konden inwoners en organisaties die goede ideeën hadden voor dergelijke activiteiten een subsidie aanvragen.

De regeling werd in het leven geroepen een jaar na de decentralisatie in het sociaal domein – waarin de Nederlandse gemeenten de verantwoordelijkheid kregen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet – en was bedoeld om de doelstellingen van de transitie extra kracht bij te zetten. In lijn hiermee wilde Bronckhorst met de regeling innovatie stimuleren en de zelfredzaamheid, participatie en het gebruik van eigen kracht van inwoners toe laten nemen. Ook werd gemikt op een verbetering van de samenwerking op de snijvlakken van zorg en ondersteuning en een afname van individuele zorgvragen. 

In de aanloop naar het aflopen van de regeling was de gemeente benieuwd naar de resultaten en nam het B&A in de arm om hier inzicht in te verschaffen. “Wij vinden het ontzettend leuk dat de gemeente Bronckhorst B&A heeft gevraagd om een kort evaluatieonderzoek uit te voeren”, laat een woordvoerder van B&A weten. “In het onderzoek is aandacht voor het proces (van aanvragen van subsidie tot aan de beoordeling van een subsidieaanvraag), de juridische kaders en de beleidskaders, het doelbereik en de kosteneffectiviteit.” Ook van dit onderzoek worden de uitkomsten naar verwachting begin dit jaar naar buiten gebracht.