Succesfactoren voor effectievere samenwerking in de keten

02 februari 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ketenoptimalisatie wordt steeds belangrijker. Willen organisaties succesvol opereren in een keten dan zijn het optimaliseren van eigen interne processen, samenwerken op procesniveau en zorgen dat activiteiten lean en mean zijn een paar van de belangrijkste succesfactoren. Dat blijkt uit onderzoek van Supply Value naar de belangrijkste beweegredenen, succes- en faalfactoren voor ketenoptimalisatie. Aan de hand van het onderzoek komt het adviesbureau met verschillende adviezen en een nieuw raamwerk.

Ketenoptimalisatie wint aan populariteit. Het wordt in de huidige markt ook wel gezien als een van de effectiefste manieren om verbeteringen te realiseren op het gebied van onder meer kosten- en risicoreductie en waardecreatie. Dit wordt onder meer gerealiseerd door schakels in de keten te optimaliseren of op flexibele wijze op elkaar aan te laten sluiten. Om gedetailleerd inzicht te krijgen in dit fenomeen heeft Supply Value, een adviesbureau uit Arnhem, recent samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar ketensamenwerking*, waarbij ook gekeken werd naar de kritische succesfactoren van partnerships.

Steeds belangrijker
In het onderzoek werden de respondenten onder meer gevraagd wat voor hen de belangrijkste beweegredenen zijn voor het toepassen van ketenoptimalisatie. De antwoordmogelijkheden konden hierbij worden ingedeeld in een schaal van ‘belangrijkste’ tot ‘minst belangrijke’ beweegreden. 60% van de respondenten geeft het verkorten van de keten (kostenreductie) aan als belangrijkste beweegreden om ketenoptimalisatie toe te passen. Kwaliteitsverbetering en risico reductie staan op een 2e en 3e plaats, respectievelijk met percentages van 53% en 49% die dit als belangrijke beweegreden beschouwen. Het verbeteren van de planbaarheid, en daaraan gerelateerde mogelijkheid om voorraadruimte af te bouwen, werd met 25% van de respondenten als minst belangrijke beweegreden ervaren.

Supply Value en Erasmus keken daarnaast naar de belangrijkste factoren voor het succes van de doorgevoerde ketenoptimalisaties. De respondenten moesten het belang van enkele tientallen succesfactoren beoordelen op een schaal van 1: ‘zeer onbelangrijk’ tot 5: ‘zeer belangrijk’. ‘Eigen interne processen geoptimaliseerd’ is de belangrijkste succesfactor met een score van 4,29 gemiddeld, gevolgd door ‘Inzicht in elkaars bedrijfsprocessen’ en ‘Lean proces’ met gemiddeldes van 4,17 en 4,13. De top vijf belangrijkste succesfactoren wordt afgesloten door ‘Vertrouwen’ en ‘Samenwerking’ met 4,09 en 4,07. Een overzicht van de 20 belangrijkste factoren voor het succes van ketenoptimalisatie:

Opvallend volgens de onderzoekers is dat succesfactoren zoals ‘Strikt contract afsluiten met leverancier’, ‘Multidisciplinair team’ en ‘Reageren op wensen opdrachtgever’ geen plek in de top 20 wisten te bemachtigen. “Deze succesfactoren behalen toch nog een score van 3,24 en kunnen als ‘neutraal’ worden geclassificeerd,” aldus de auteurs.

Faalfactoren
Naast de succesfactoren werd ook gekeken naar de factoren waarop ketenoptimalisatie-inspanningen het vaakst stuklopen. Respondenten kregen de open vraag: “wat zijn volgens u de top 3 faalfactoren bij ketenoptimalisatie?” en uit de antwoorden komen de volgende factoren naar voren als de belangrijkste obstakels voor ketenoptimalisatie: ‘Geen vertrouwen / geen openheid’ (3,72), ‘Onvolledige informatiedeling’ (3,6) en ‘Gebrek aan communicatie en evaluatie’ (3,45).

Advies
Op basis van het onderzoek komen de professionals van Supply Value met een aantal adviezen. Ten eerste is er een cultuuromslag nodig voor succesvolle ketenoptimalisatie, aldus de onderzoekers: “mensen in de keten moeten op een andere manier met elkaar gaan samenwerken, er moet een vertrouwensband met elkaar ontstaan en er moet meer gekeken worden naar de gemeenschappelijke belangen.” Daarnaast raden zij op basis van het onderzoek aan om Lean-processen en denken in te zetten om verspillingen uit het proces te halen.

Een laatste aanbeveling die het consultancybureau doet is goed kijken waar de organisatie staat in de keten, en op de juiste manier samenwerken met ketenpartners. “Maak inzichtelijk welke bedrijven er om jouw organisatie heen staan, maak je doel inzichtelijk en creëer een langetermijnvisie. Bekijk met welke organisaties informatie gedeeld kan worden en zorg dat er met deze organisaties inzicht ontstaat in elkaars bedrijfsprocessen, zodat er beter op elkaar ingespeeld kan worden. Hierdoor wordt de gewenste efficiëntie behaald, omdat de organisaties beter op elkaar ingericht zijn,” sluiten de onderzoekers af.

Value Chain Management Model
Aan de hand van alle bevindingen hebben de onderzoekers de bovengekomen succesfactoren en de meest gebruikte methodieken van de respondenten verwerkt in een nieuwe model, het zogeheten ‘Value Chain Management Model’.

* De vragenlijst werd volledig ingevuld door 75 respondenten.