Raamwerk uitgelicht: Value Chain Management Model

26 november 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar kritische succes- en faalfactoren bij het opzetten en managen van ketenoptimalisatie. De succes- en faalfactoren en de meest toegepaste methodieken worden gepresenteerd in het rapport en aan de hand van het Value Chain Management Model.

Ketenoptimalisatie wordt in de huidige markt gezien als dé manier om verdere verbeteringen te realiseren. Bij ketenoptimalisatie streven bedrijven naar kosten- en risicoreductie door schakels in de gehele keten te optimaliseren en naar waarde creatie door schakels flexibel op elkaar aan te laten sluiten. Samenwerking in de keten wordt dus steeds belangrijker voor organisaties, maar hoe bereik je zo’n optimale samenwerking?

Value Chain Management model
Door ketenoptimalisatie toe te passen vinden er veranderingen plaats in de organisatievorm van bedrijven. Een organisatorisch veranderproces kan worden opgedeeld in drie aspecten volgens het sociotechnische systeem van Emery en Trist (1960), namelijk (1) sociale aspecten van de mens en technische aspecten van (2) de organisatie en (3) processen.

Samenwerking, Ketenoptimalisatie

Naast het sociotechnisch aspect is het managen en ontwikkelen van relaties belangrijk bij ketenoptimalisatie. Door gebruik te maken van technische systemen, wordt het mogelijk om de relaties beter te structureren, verbeteringen te identificeren en resultaten inzichtelijk te maken. Daarom is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een vierde aspect, namelijk (4) systemen. 

De gemeten succesfactoren en de meest gebruikte methodieken uit dit onderzoek zijn vervolgens verdeeld over deze vier aspecten (mens, organisatie, processen en systemen) en verwerkt in één model, het Value Chain Management Model. Dit model geeft het veranderproces bij ketenoptimalisatie weer inclusief meest gebruikte methodieken van de respondenten. 

1. Mensen; cultuuromslag
Om de interne processen te kunnen optimaliseren is een interne cultuuromslag noodzakelijk: men moet ‘outside the box’ gaan denken en meer in klantbehoefte. Er moeten soms rollen en processen worden gewijzigd en dat kan alleen als er draagvlak is vanuit de eigen organisatie. Dit betekent ook dat er voldoende kennis en capaciteit in huis moet zijn, met medewerkers die beschikken over het benodigde opleidingsniveau en managers die worden getraind om het personeel te motiveren.

2. Organisatie; efficiënt & in control
“Interne processen optimaliseren” is volgens de respondenten de eerste belangrijke stap voor succesvolle ketenoptimalisatie, gevolgd door “Inzicht in elkaars bedrijfsprocessen” en “LEAN proces”. Met LEAN management wordt het proces optimaal ingericht om de verspillingen uit het proces te halen.

Value Chain Management model

Bij succesvolle ketenoptimalisatie moet niet alleen een verandering plaatsvinden in de eigen organisatie, maar in de gehele keten. De vervolgstap is dus kijken waar je als organisatie in de keten staat. Maak inzichtelijk welke bedrijven er om jouw organisatie heen staan, maak je doel inzichtelijk en creëer een langetermijnvisie.

3. Processen; samenwerken
Er kan nu worden gestart met de inrichting van het proces, de taken en technologie die nodig zijn om de optimalisatie te kunnen bereiken. Aan het optimaliseren van de raakvlakken in elkaars bedrijfsproces zijn soms grote risico’s of hoge investeringskosten verbonden. Draag deze risico’s en kosten in goed overleg gezamenlijk. Door te investeren in je partners zullen deze zich verbeteren en kun je op termijn samen profiteren van deze verbeteringen.

4. Systemen; risicomanagement
Door gebruik te maken van technische systemen, wordt het mogelijk om de relaties beter te structureren, verbeteringen te identificeren en resultaten inzichtelijk te maken. Het gebruik van systemen maakt het ook mogelijk om informatie tijdig te delen. Hierdoor is het mogelijk om samen oplossingen aan te dragen en om snel in te spelen op veranderingen.

Zolang beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten is de grootste onzekerheid al verholpen.

Een artikel van Sandra Tijnagel, als consultant werkzaam bij inkoopadviesbureau Supply Value.