CE Delft ontwerpt klimaatvisie voor glastuinbouwsector

10 november 2015 Consultancy.nl

CE Delft heeft in opdracht van LTO Glaskracht en het ministerie van EZ een energie- en klimaatvisie ontwikkeld voor de glastuinbouwsector. In de visie zijn twee toekomstbeelden opgenomen, te weten ‘All Electric’ en ‘Flexibiliteit’, waarin op diverse factoren wordt gefocust en op verschillende manieren wordt ingespeeld op duurzaamheid en waardecreatie.

De Nederlandse glastuinbouw wil in 2050 klimaatneutraal zijn, en zal in 2030 al een forse stap hebben gezet om dit te realiseren. In Nederland is de glastuinbouw een van de meest innovatieve sectoren, en geniet internationaal een flinke voorsprong op het gebied van de duurzaamheid van zijn kassen. Om dit te stimuleren is ruim tien jaar geleden het innovatieprogramma Kas als Energiebron gelanceerd, een samenwerking tussen ondernemersvereniging LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. In het kader van dit programma wordt gewerkt aan betere kassen, betere belichting, warmtekrachtkoppeling, aardwarmte en nieuwe kennis om energiezuiniger te werken (het nieuwe telen).

Glastuinbouw, Kassen - CE Delft, Rijksoverheid

Om de gestelde energiedoelstelling te halen hebben LTO Glaskracht en het ministerie van Economische Zaken aan CE Delft gevraagd een visie te ontwikkelen op vlak van duurzaamheid voor de glastuinbouw na 2020. In de periode februari tot juni 2015 heeft het duurzaamheidsadviesbureau in nauw overleg met zijn opdrachtgevers en in gesprek met tuinders, energieleveranciers en andere partijen in de sector, een klimaatneutraal toekomstbeeld voor de glastuinbouw ontwikkeld. In meerdere bijeenkomsten werden ideeën verzameld, bedrijfsproducten getoetst en de interactie met het energiesysteem besproken.

Op basis van de discussies in de bijeenkomsten werden twee toekomstbeelden geformuleerd met zoveel mogelijk herkenbare componenten voor de verschillende betrokken spelers. De twee scenario’s voor glastuinbouwbedrijven in de periode van nu tot 2050 zijn: ‘All-Electric’ (volledig elektrisch) en ‘Flexibiliteit’. Het All-Electric scenario wordt gekenmerkt door een ontwikkeling van de sector in de richting van specialty-producten met een relatief hoge energie-intensiteit maar ook met een hoge economische waarde. Dit maakt het mogelijk om hogere energiekosten in de prijs tot uitdrukking te laten komen. De elektriciteit wordt niet zelf opgewekt, maar ingekocht bij energieleveranciers.

In het ‘Flexibiliteit’ of commodities toekomstbeeld hebben glastuinders vooral ingezet op een hoge mate van ‘energie-flexibiliteit’ en synergie met de omgeving. De energievoorziening van de sector is zeer divers en er wordt maximaal gebruik gemaakt van de lokale mogelijkheden. Daar waar industriële warmte of geothermie beschikbaar is, wordt er gebruik van gemaakt. De tuinders spelen in op de steeds grotere pieken en dalen in het elektriciteitsaanbod dat ontstaat door de grotere aandelen van zonne- en windenergie, door hun productiecapaciteit hierop aan te passen.

Toekomstbeeld glastuinbouwsector, All Electric en Flexibiliteit

CE Delft stelt op basis van het onderzoek dat de glastuinbouwsector het beste kan inzetten op een combinatie van de twee toekomstbeelden. Dit leidt volgens het bureau tot een aantal ‘robuuste’ ontwikkelingen. Ten eerste blijft de verlaging van de energievraag relevant, zoals door het inzetten van nieuwe teeltmethoden, hoogbesparende kassen met besparende beglazing en schermen, en zuinige verlichting. Ook wordt gebruik van hernieuwbare energie, zoals geothermie, zonne- en windenergie aantrekkelijk. Daarnaast zullen alle energiedragers de komende decennia verduurzamen, oftewel gaandeweg steeds minder CO2 per GJ (gigajoule) uitstoten. De energiekosten per GJ zullen stijgen, maar er zullen voor elektriciteit ook momenten komen dat de marktprijs erg laag zal zijn. Die flexibiliteit is voor een deel van de tuinders aantrekkelijk.

Via deze maatregelen kan de glastuinbouwsector in 2030 een CO2-reductie realiseren van ongeveer 30% ten opzichte van 2005. De onderzoekers concluderen: “Om hier maximaal op voorbereid te zijn is het noodzakelijk om nieuwe technieken (zowel kas als installaties), nieuwe teeltwijzen en energie-concepten te blijven ontwikkelen en energievoorzieningsconcepten aan te passen.”

Nieuwe strategie
Eind vorig jaar schakelde LTO Glaskracht de hulp van McKinsey & Company in om een strategische marktverkenning uit te voeren. De implementatie van de strategie is momenteel in volle gang.

Nieuws

Meer nieuws over