Hospitality Group helpt Weert bij Voorzieningenplannen

02 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Hospitality Consultants heeft het maatschappelijke voorzieningenaanbod van gemeente Weert onder de loep genomen. De inwoners van de gemeente zijn over het algemeen positief over het aanbod, maar veranderingen in demografie en aanstaande overcapaciteit maken aanpassingen in het aanbod nodig. In de voor de gemeente opgestelde voorzieningenplannen schetst Hospitality Consultants twee scenario’s om te komen tot een passend en toekomstbestendig aanbod.

Gemeente Weert – een Noord Limburgse gemeente aan de grens met België en Noord-Brabant – wil de positieve publieke opinie over de leefbaarheid in zijn wijken graag behouden in de toekomst. De inwoners van Weert zijn over het algemeen tevreden over het voorzieningenaanbod en hun leefomgeving. Maar demografische verschuivingen en andere maatschappelijke ontwikkelingen kunnen hier verandering in brengen.

Gemeente Weert

Externe expertise ingeschakeld
Gemeente Weert kwam met het idee om voorzieningenplannen op te stellen voor de verschillende wijken en kerkdorpen die tot de gemeente behoren. Het doel van deze plannen is om inzicht te bieden in het de huidige vraag en het aanbod van maatschappelijke voorzieningen in Weert en om afwegingen te maken voor een passend en toekomstbestendig voorzieningenaanbod. Om inzicht te krijgen in de verbeterpunten in het aanbod en te onderzoeken hoe de voorzieningen het beste kunnen worden voorbereid op de toekomst, heeft de gemeente vorig jaar consultancybureau Hospitality Consultants ingeschakeld.

Eerst maakte Hospitality Consultants, onderdeel van Hospitality Group, een inventarisatie van het voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en zorg en vergeleek dit met de vraag naar daarbij behorende voorzieningen, zoals sportvoorzieningen, buurt-/wijkcentra en ouderen accommodaties. De consultants bestudeerden rapportages en andere documenten over het beheer, beleid, aanbod en gebruik van de voorzieningen, en voerden gesprekken met vertegenwoordigers van zowel de ambtelijke disciplines als van de maatschappelijke partners.

Scenarios voorzieningsvisie

Burgerkracht vs Gemeentekracht
Aan de hand van de inventarisatie stelden de adviseurs een voorzieningenvisie op die met verschillende klankbordgroepen werd besproken. De visie werd daarna omgezet tot een conceptvoorzieningenplan voor elk van de drie onderzochte wijken: Weert Noord (inclusief Laar), Weert Midden en Weert Zuid. In de plannen worden twee scenario’s omschreven over de manier waarop het voorzieningenaanbod en -vraag in Weert zich zal kunnen – of moeten – ontwikkelen. In het ene scenario ‘Burgerkracht’ neemt de gemeente meer afstand van maatschappelijke voorzieningen op het gebied van recreatie en vernieuwingen in het sociale domein en ontstaat er meer ruimte voor particulier initiatief. In het andere scenario ‘Gemeentekracht’ verandert er minder in de situatie rondom het aanbod van maatschappelijke voorzieningen. De rol van de overheid als stuurman in de planning van voorzieningen blijft bestaan en de gemeente neemt het op zich om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod te bewaken. Particulier initiatief moet hierbij wijken voor de plannen van de gemeente.

Stokje bij de inwoners
Gedurende het proces hebben de inwoners van Weert de mogelijkheid gekregen om over de plannen mee te denken. Daarna konden zij schriftelijk nog hun stem laten horen over de voorgestelde plannen voor het voorzieningenaanbod. Na eventuele aanpassingen zal de het definitieve plan achtereenvolgens langs het College van B&W (eind september), en de raadscommissie (begin oktober) gaan om tot een uiteindelijk besluit van de gemeenteraad te komen op 28 oktober 2015.