Adviesbureaus: Gemeenten niet klaar voor Wet inburgering

05 november 2006 BinnenlandsBestuur

Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor de Wet inburgering, waarvan invoering staat gepland voor 1 januari 2007. De bulk van het werk moet nog worden verzet. Veel gemeenten zullen daardoor in de problemen komen, voorspellen de adviesbureaus Van Naem & Partners (per juli 2010 Necker van Naem) en Deloitte.

Onzekerheid over inhoud wet

De adviesbureaus hebben aan de hand van de door hen ontwikkelde Scan Inburgering onderzocht in hoeverre gemeenten al aan de slag zijn gegaan met de op handen zijnde wetswijziging. ‘Gezien de benodigde tijd voor bestuurlijke besluitvorming zal het voor veel gemeenten niet mogelijk zijn op tijd de benodigde verordening(en) door de gemeenteraad te laten vaststellen. Laat staan dat zij op tijd de consequenties voor hun organisatie, personeel en financiën in beeld hebben en daarin kunnen voorzien’, stellen de adviesbureaus. Ook met de bijscholing van medewerkers is nog geen begin gemaakt.

Het uitstellen van de werkzaamheden is een gevolg van de onzekerheid over de precieze inhoud en de invoeringsdatum van de wet. De Eerste Kamer buigt zich half november over het wetsvoorstel, zo is de planning. Uit de scan van Deloitte en Necker van Naem blijkt dat tachtig procent van de gemeenten weliswaar een eerste aanvang met de voorbereidingen heeft gemaakt, maar daarvan heeft slechts één op de vijf gemeenten ook reeds een visie op inburgering laten vaststellen door de raad. Vooral gemeenten met weinig inburgeraars laten het op dit punt afweten.

Driekwart van de responderende gemeenten overweegt ten aanzien van de inburgering de handen ineen te slaan met andere gemeenten, zo blijkt uit de scan. De adviesbureaus noemen dat cijfer ‘opvallend hoog’. Van de 427 gemeenten die niet behoren tot het grotestedenbeleid werken er momenteel 131 samen bij de uitvoering van de huidige Wet Inburgering Nieuwkomers.

Gemeenten krijgen van de Informatie Beheer Groep door hoeveel potentieel inburgeringsplichtigen ze binnen hun grenzen hebben, zo is de bedoeling. Zestig procent van de ondervraagde gemeenten meldt dat ze inmiddels zelf zijn begonnen om het aantal kandidaten in kaart te brengen. Een op de drie gemeenten is bezig met een doelgroepenverordening, waarin ze regelen welke groepen allochtonen een inburgeringsaanbod kunnen verwachten. Of en hoe inburgeringsplichtige oudkomers worden begeleid is in driekwart van de gemeenten ook nog niet duidelijk.

Veel gemeenten spelen met het idee om de inburgeraar zelf een keuze te geven in het te volgen traject, zo is de onderzoekers van de adviesbureaus opgevallen. Bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is de problematiek rond de nieuwe inburgeringswet bekend. Op 6 september stuurde de koepelorganisatie al een brief aan minister Verdonk, waarin werd aangedrongen op voldoende voorbereidingstijd voor gemeenten.

Het ministerie van Justitie meldt desgevraagd: ‘Het beeld bestaat dat inwerkingtreding van de WI niet mogelijk is omdat gemeenten niet klaar zijn met de invoering, zodat nieuw- en oudkomers niet op 2 januari kunnen gaan deelnemen aan een cursus. Dat beeld klopt dus niet’. Volgens Justitie schrijft de wet niet voor dat nieuw- en oudkomers op 2 januari op een cursus moeten zitten. ‘Ook als een gemeente op 1 januari formeel nog geen gemeentelijke verordening heeft is er geen probleem. Gemeenten kunnen ook dan starten met de uitvoering van de wet, zoals het oproepen van inburgeringsplichtigen en het houden van een onderzoek.’