SiRM ontwikkelt informatiekaarten Wmo invoering

10 december 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Over minder dan een maand is het zover: dan wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Voor gemeenten verandert er veel, mede op het gebied van zorgcontractering. Om gemeenten te helpen bij de concurrentieregels ten aanzien van zorginkoop heeft het Ministerie van VWS informatiekaarten over concurrentie in het sociale domein opgesteld, ontwikkeld door Cees van Gent en adviesbureau SiRM.

Voorbereiding op Wmo
Vanaf 2015 verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van grote sociale, maatschappelijke en zorg gerelateerde taken van de overheid naar gemeenten. Een van die nieuwe taken voor gemeenten wordt de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo), die grote gevolgen heeft voor hun beleid en bedrijfsvoering. Gemeenten bereidden zich het afgelopen jaar voor de aankomende veranderingen, en diverse adviesbureaus zijn door gemeenten ingeschakeld om te ondersteunen bij de transitie.

Zorg

SiRM ontwikkelt informatiekaarten
Als onderdeel van de nieuwe regelgeving worden gemeenten vanaf januari 2015 zelf verantwoordelijk voor de inkoop van zorg. Om een gelijk speelveld te behouden en de efficiëntie te waarborgen heeft de overheid concurrentieregels opgesteld. Voor gemeenten vormen deze mededingingsregels echter een nieuw en soms complex speelveld waarin ervaring en vaak ook relevante kennis ontbreekt. Ten aanzien van deze regels stellen veel gemeenten zich de vraag: Wat mag wel? Wat mag er niet? Om deze gemeenten te helpen bij het uitvoeren van zorginkoop onder de nieuwe Wmo regelgeving heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan consultancybureau SiRM en Cees van Gent om zogeheten ‘informatiekaarten’ te ontwikkelen.

Deze informatiekaarten geven allereerst voorlichting ten aanzien van de mededingingsregels en leggen uit hoe gemeenten deze kunnen gebruiken bij het inkopen van zorg. Daarnaast voorzien de informatiekaarten gemeenten van de noodzakelijke kennis over hoe de regels toegepast dienen te worden. Tenslotte bieden zij een overzicht van de gangbare inkoopmodellen, die binnen de nieuwe Wmo gebruikt kunnen worden, daarbij rekening houdend met mededinging.

SiRM - Informatiekaarten mededinging in het sociale domein

Een overzicht van de zeven informatiekaarten:
1. Mededingingsregels helpen gemeenten bij de inkoop van zorg en ondersteuning.
2. Wat zijn de mededingingsregels.
3. Mededinging en bestuurlijk aanbesteden.
4. Mededinging en het regisseursmodel.
5. Mededinging en concurrentie per cliënt.
6. Mededinging en wijkgericht contracteren.
7. Mededinging en het Zeeuws model.