First Dutch: wat is de waarde van een onderneming?

02 juni 2012 Consultancy.nl

De waarde van een onderneming is niet per definitie gelijk aan de prijs die marktpartijen (kopers, investeerders) bereid zijn te betalen. Juist in onzekere economische tijden kunnen waarde en prijs erg van elkaar verschillen.

Veel ondernemers in het MKB hebben behoefte aan een indicatie van wat hun bedrijf waard is. Een tijdig en goed begrip van het waardepotentieel van de onderneming is essentieel als groeifinanciering moet worden aangetrokken of overnames op til staan, maar ook om een optimale uitgangspositie te creëren voor een verkoop van de onderneming op termijn.

Een louter op theoretische grondslag gestoelde waardering wijkt echter in veel gevallen sterk af van de werkelijke waarde in het economisch verkeer. Een theoretische waardering is niet meer dan een onderbouwing van de waarde die de ondernemer, na financiële analyse, dénkt in handen te hebben met zijn bedrijf. De werkelijke waarde van een onderneming wordt uiteindelijk bepaald door hoe de markt de onderneming en haar strategie beoordeelt.

Vanwaar de kloof tussen waarde in theorie en praktijk? De veelvuldig toegepaste Discounted Cash Flow methode leert dat de waarde van een onderneming gebaseerd is op de verwachte vrije kasstromen in de toekomst. In onzekere tijden is het echter bijna onmogelijk om een goed onderbouwde voorspelling te doen. De voorspellingen van de ondernemer zijn vaak (te) rooskleurig en gebaseerd op eigen interpretaties van de markt en onderneming. Potentiële investeerders plaatsen derhalve vaak vraagtekens bij deze managementprognose en uiteindelijk bepalen zij wat ze zouden willen betalen voor de onderneming.

De marktwaarde in goede en slechte economische tijden kan zeer substantieel afwijken. De marktomstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. De beschikbaarheid van durfkapitaal en de bereidheid van banken om financiering te verstrekken en de sector waarbinnen de onderneming opereert zijn van groot belang voor de bepaling van de werkelijke waarde. Daarnaast zijn zaken als werkkapitaalposities, te behalen synergie bij een strategische koop en liquiditeit van de onderneming ook zeer bepalend.

Onze ervaring leert dat een combinatie van een theoretische waardering en een (anonieme) inventarisatie en toetsing binnen een netwerk van investeerders de beste indicatie geeft van de werkelijke positie en de marktwaarde van de onderneming. Potentiële investeerders of kopers hebben doorgaans een uitstekende marktkennis en zijn daardoor goed in staat om de prognoses in het perspectief van de marktontwikkelingen te bekijken. Zij kunnen aangeven in hoeverre zij achter de managementprognose en de waarderingsonderbouwing staan en wat de door de markt gepercipieerde sterke en zwakke punten van de onderneming zijn.

Ondernemers die op ondernemingswaarde willen sturen teneinde hun exit dan wel groeiambities te kunnen realiseren, zijn daarom gebaat bij een vroegtijdige waarde-inventarisatie van hun onderneming, waarbij het perspectief van de markt nadrukkelijk aan de orde komt. Een optimale financierings- of verkoopstrategie komt alleen tot stand als dit externe perspectief nadrukkelijk in ogenschouw genomen wordt.
 
Een artikel van Peter Cox, financieel adviseur bij First Dutch.

Nieuws