Atos Consulting: E-health de trend voor GGZ instellingen

10 september 2012 Consultancy.nl

Door de huidige externe en interne trends wordt de rol van innovatieve technologie steeds belangrijker voor GGZ instellingen. Met name de e-health biedt grote kansen - GGZ-instellingen die in staat zijn effectieve e-health aan te bieden ter vervanging van bestaand aanbod zullen de slag om budget en de cliënt winnen. Dat concludeert Atos Consulting in de white paper “Scenario Planning: de GGZ-sector in 2020”.

Download de whitepaper: Scenario Planning: De GGZ-sector in 2020

Vier toekomstscenario’s
Atos Consulting heeft vier scenario’s met betrekking tot de toekomst van de GGZ markt in kaart gebracht. Uit gesprekken met meer dan 30 bestuurders van GGZ instellingen blijkt dat de markt zich steeds meer richting de scenario ‘geleide economie’ beweegt. Belangrijkste redenen zijn de ineffectiviteit van marktwerking in de zorg, de noodzaak tot omvangrijke bezuinigingen de stijgende beperkingen van het verzekerde pakket.

Atos Consulting - Toekomstscenario Zorg

De vier scenario’s zijn gevormd langs enerzijds de as zorgverzekeraarsrol – regisseur of uitvoerder – en anderzijds overheidsrol – overheid gestuurde zorg of geprivatiseerde zorg.

E-health de oplossing
Als gevolg van de scenario ‘geleide economie’, ontstaat een klimaat waarin de sector moet innoveren om de kosten per cliënt en behandeling fors te beperken, met behoud van kwaliteit en effectiviteit. Uit de interviews van het adviesbureau blijkt dat zowel zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten als overheden overtuigd zijn dat de inzet van e-health de oplossing is. “E-health is niet meer weg te denken binnen de GGZ. Zo vindt de patiënt steeds meer via internet zijn weg naar zelfhulp en instrumenten om de eigen psychische gemoedstoestand te onderzoeken en te verbeteren. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om via apps op mobiele apparatuur of andere medische hulpmiddelen de monitoring en zelfredzaamheid van patiënten te vergroten” aldus het adviesbureau in de white paper.

Mogelijke drempels
Atos Consulting constateert tegelijkertijd dat er nog verschillende drempels zijn voor de effectieve invoering van e-health. Zo wordt de toetreding van nieuwe aanbieders in de GGZ markt belemmerd en zijn er onvoldoende technische standaarden, waardoor systemen niet aansluiten bij de behoeftes van e-health. Ook is er nog te veel onzekerheid over kosten-baten, wat afremmend werkt. Daarnaast stamt de regelgeving rond financiering uit het pre-e-health tijdperk, wat de animo om te investeren verder afzwakt.

Voor meer informatie zie het volledige persbericht van Atos Consulting:
E-health en technologie cruciaal voor GGZ instellingen

Nieuws