B&A voert sociaal domein-onderzoeken uit in Ede en Groningen

07 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De adviestak van B&A heeft de afgelopen periode twee nieuwe opdrachten binnengehaald in het sociaal domein.

Gemeenten hebben sinds 2015 hun handen vol aan het sociaal domein. Als gevolg van een van de meest omvangrijke decentralisaties ooit in de publieke sector, werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Taken die hieruit zijn voortgevloeid zijn onder meer het verzorgen van een passend zorgaanbod, inkomensondersteuning en arbeidsinschakeling. Door de nieuwe Wmo-wetgeving hebben gemeenten nu de taak om mensen te helpen die zichzelf niet volledig kunnen bedruipen.

Gemeente Ede

Recent is B&A gestart met een onderzoek naar de uitvoering van de Wmo in de gemeente Ede. De adviseurs van het Haagse adviesbureau analyseren het beleid in opdracht van de rekenkamercommissie van de Gelderse gemeente. B&A zal advies uitbrengen ten aanzien van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebeleid.

B&A voert sociaal domein onderzoeken uit in Ede en Groningen

De onderzoekers kijken of de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd, of dit binnen het vastgestelde budget is gebeurd en of alle wettelijke kaders en regelgeving zijn nageleefd. Naast het doorlichten van tal van documenten nemen de onderzoekers interviews af met bestuurders, ambtenaren, uitvoerders en inwoners van de gemeente. Ook zal gesproken worden met de gemeenteraad.

Gemeente Groningen

Ook is B&A door de rekenkamercommissie van Groningen ingeschakeld om daar de gemeentelijke aansturing ten aanzien van het sociaal domein onder de loep te nemen. Aanleiding zijn vragen van raadsleden in het Groningse Westerkwartier over de doelmatigheid van de taakuitvoering.

Onder het sociaal domein wordt alle zorg en ondersteuning verstaan die wordt verleend aan kinderen en jongeren, aan ouderen en hulpbehoevenden die langer thuis willen wonen, of aan bewoners van een gemeente die zich als vrijwilliger of werkende weer nuttig willen maken binnen de gemeente of bredere maatschappij.

Op basis van hun onderzoek zullen de experts van B&A hun bevindingen omtrent de doelen en prestaties van de gemeente in het sociaal domein gaan delen met het gemeentebestuur. Ze zullen uiteenzetten hoe informatie hierover verzameld wordt, welke stuurinformatie vervolgens aan het bestuur wordt gepresenteerd en wat deze vervolgens met die informatie doet.

De onderzoekers zullen de rekenkamer onder andere van informatie voorzien over de transformatie van de uitvoeringspraktijk, hoe burgers de uitvoering ervaren en de maatschappelijke effecten van het beleid. Het onderzoek moet voor 1 juli zijn afgerond.