Financiën kiest KWINK groep voor evaluatie van DNB en AFM

29 april 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het ministerie van Financiën heeft KWINK groep gevraagd om het functioneren van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te evalueren. De twee toezichthouders op de financiële markten zijn zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en moeten als zodanig eens in de vijf jaar worden geëvalueerd.

De AFM houdt toezicht op de financiële ondernemingen – denk bijvoorbeeld aan sparen, beleggen, pensioenen en kapitaalmarkten – om bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek, het bedrijfsleven en de overheid in de financiële markten, en om te zorgen dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Ook DNB houdt toezicht op financiële ondernemingen, maar dan zogeheten prudentieel toezicht. Dit komt erop neer dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, en toezicht houdt op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel. Daarnaast is DNB belast met de uitvoering van het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.

Financiën kiest KWINK groep voor evaluatie van DNB en AFM

In de evaluaties onderzoekt KWINK groep onder meer hoe de twee toezichthouders invulling geven aan de zes principes van goed toezicht: selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel.

Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze opvolging is gegeven aan de aandachtspunten uit de vorige evaluaties en hoe de kwaliteitszorg van de zbo’s is vormgegeven en hoe deze functioneert. Ook worden de interne en externe governance en het risicomanagement onderzocht. De evaluaties zijn gestart in maart. De eindrapportages worden later dit jaar aangeboden aan het ministerie van Financiën.

KWINK groep – een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken – heeft inmiddels de nodige ervaring met het evalueren van toezichthouders. Onlangs nog onderzocht KWINK de doeltreffendheid, doelmatigheid en governance van de Douane.

Eerder evalueerde het bureau ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Autoriteit Consument en Markt, Agentschap Telecom, Verispect (voormalig IJkwezen), het Nederlands Bureau Architectenregister (NBA), de Nederlandse toezichthouder op het gebied van de controle van zuivel, pluimvee en eieren (COKZ) en de plantaardige keuringsdiensten.