Commissariaat voor de Media heeft ‘positieve stappen’ gezet

11 april 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen jaren verschillende positieve stappen gezet om de organisatie en dienstverlening te verbeteren. Toch blijft er nog volop werk aan de winkel, blijkt uit de vijfjaarlijkse evaluatie van het zelfstandig bestuursorgaan.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft KWINK groep onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Commissariaat in de periode 2018-2022. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van wettelijke richtlijnen die ministeries verplichten om elke vijf jaar een evaluatie uit te voeren van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).

Het Commissariaat voor de Media (opgericht in 1988) ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het is een zbo van het ministerie van OCW.

Commissariaat voor de Media heeft 'positieve stappen' gezet

KWINK groep constateert dat het Commissariaat volop in ontwikkeling is en positieve stappen heeft gezet in de periode 2018-2022 om het functioneren van de organisatie te verbeteren.

Zo heeft het Commissariaat in 2019 veel tijd en aandacht besteed aan de continuïteit van de besluitvorming en taakuitoefening en het op orde brengen van de organisatie en bedrijfsvoering. In 2020 heeft het Commissariaat gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen door te investeren in de onderlinge samenwerking en medewerkersbetrokkenheid.

Vervolgens is vanaf 2021 geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de organisatie met onder meer projectmatig werken en accountcoördinatie. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar geworden in 2021 en 2022.

Verbeterpunten

KWINK groep constateert ook verbeterpunten richting de toekomst, onder meer gericht op het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid en de samenwerking met het ministerie van OCW.

De onderzoekers adviseren om een heldere toezichtstrategie te formuleren waarin het Commissariaat duidelijke keuzes maakt en rekening houdt met de omvang van de organisatie.

Het Commissariaat heeft hier al deels op ingespeeld – in 2023 is een toezichtstrategie ontwikkeld. In deze toezichtstrategie beschrijft het Commissariaat onder meer het doel van het toezicht, het speelveld waarin het Commissariaat opereert en de toezichtvisie die daarbij leidend is. Begin 2024 heeft het Commissariaat deze toezichtaanpak op zijn website gepubliceerd en met belangrijke stakeholders besproken.

KWINK groep constateert verder dat het ministerie van OCW en het Commissariaat weliswaar kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) hebben afgesproken, maar dat deze niet voldoende inzicht geven in de resultaten en effecten van het toezicht van het Commissariaat. Het advies is om betere kpi’s te identificeren ten aanzien van doeltreffendheid, en daar op te acteren.

Ook doet KWINK groep de aanbeveling om de relatie tussen het ministerie van OCW en het Commissariaat te verbeteren. Het bureau adviseert om te investeren in de rolopvatting van het Commissariaat en het ministerie van OCW, heldere werkafspraken te maken en samen een programma ten aanzien van samenspel vast te stellen.

Vervolgstappen

Verantwoordelijk staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk (OCW) heeft het rapport van KWINK groep gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. In een begeleidende brief gaat ze in op de bevindingen uit het rapport.

Het Commissariaat voor de Media heeft ondertussen in een reactie laten weten de verbeterpunten te bestuderen. “Wij vinden het belangrijk te leren en ons te blijven ontwikkelen om onze taken effectief en efficiënt uit te voeren. Wij nemen de aanbevelingen en aandachtspunten van KWINK groep dan ook ter harte en betrekken deze bij de trajecten die wij reeds zijn gestart voor de verdere ontwikkeling van de organisatie”, aldus Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat.