KWINK groep kijkt naar functioneren Zorginstituut Nederland

25 augustus 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft KWINK groep ingeschakeld om te evalueren hoe Zorginstituut Nederland functioneert.

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt. Zorginstituut Nederland richt zich in het bijzonder op drie pijlers van het Nederlandse gezondheidssysteem: het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Taken van Zorginstituut Nederland

Burgers die kampen met gezondheidsklachten komen veelal onder behandeling in een ziekenhuis en zijn voor die behandelingen in de meeste gevallen verzekerd. Dat is echter niet altijd het geval. Elke Nederlander is verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Het is aan Zorginstituut Nederland om te bepalen welke zorgbehandelingen in het basispakket verzekerd zijn.

De zorginstantie houdt verder toezicht op de kwaliteit die ziekenhuizen of andere zorgbehandelaren leveren, wanneer iemand vervolgens zorg afneemt. Ze ziet erop toe dat een minimale kwaliteit aan zorg wordt geboden door de desbetreffende zorgpartij. Bovendien helpt Zorginstuut Nederland de zorgaanbieders, verzekeraars en patiëntenorganisaties bij het ontwikkelen van deze kwaliteitsstandaarden en bij het registreren en ontsluiten ervan.

Overige taken van het orgaan omvatten onder meer het adviseren van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de samenstelling van het basiszorgverzekeringspakket, het verdelen van premiegelden onder zorgverzekeraars en het leveren van advies over toekomstige beroepen- en opleidingenstructuur in de zorg.
KWINK groep kijkt naar functioneren Zorginstituut Nederland

Evaluatie

Om in kaart te brengen hoe Zorginstutuut Nederland functioneert, heeft het ministerie van VWS onlangs KWINK groep ingeschakeld, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Volgens richtlijnen van de overheid moet het zorgorgaan namelijk eens in de vier jaar worden beoordeeld op zijn doelmatigheid en doeltreffendheid.

Het onderzoek van KWINK groep wordt geleid door een groep van consultants, te weten Janine Mulder, Roel in ’t Veld, Frederique Uyterlinde, Mattijn Kroos en Tessa Beverdam. Zij werken nauw samen met Hans Broere van Rebel Group.

Het ministerie heeft gekozen voor het Haagse bureau vanwege zijn diepe expertise in het uitvoeren van dergelijke evaluaties en uitgebreide kennis van de zorgmarkt. Eerder evalueerde KWINK groep de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en het Centrum Gezond Leven voor het RIVM. Ook was het bureau betrokken bij de evaluaties van het Convenant Gezond Gewicht en de subsidieregeling Donatie bij Leven.

In de evaluatie zullen de consultants onder meer ingaan op de bijdrage van het Zorginstituut aan de kwaliteit van de zorg en in welke mate het Zorginstituut inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in zijn rol als pakketbeheerder bij de beoordeling en pakkettoelating van geneesmiddelen, hulpmiddelen en behandelingen, zodat de wijze van beoordeling en pakkettoelating voldoende waarborgen dat ook in de toekomst effectieve innovaties het pakket instromen.