First Consulting helpt Stedin bij verduurzaming van toeleverketen

18 september 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

First Consulting heeft netbeheerder Stedin de afgelopen periode geholpen met het creëren van inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de toeleverketen op basis van duurzaamheidsrisico’s Dit inzicht wordt gebruikt om actief te sturen op maatschappelijk verantwoordelijkheid in de keten én geldt als een van onderwerpen in het jaarverslag.

Voorafgaand aan de samenwerking had Stedin meerdere doelstellingen voor het project, namelijk:

  1. Duurzaamheidsrisico’s in de toeleverketen moeten inzichtelijk zijn;
  2. De inzichten worden waar mogelijk platform based, zodat updaten van de data en het rapporteren hiervan makkelijk is;
  3. De inzichten worden zo opgesteld dat de resultaten van verbeterinitiatieven op duurzaamheid meetbaar zijn. 

Daarnaast is het inhoudelijk noodzakelijk dat de inzichten aansluiten bij internationale duurzaamheidsrichtlijnen. First Consulting heeft in samenwerking met de afdeling inkoop de bovenstaande doelstellingen middels een gestructureerde aanpak gerealiseerd.

Analysefase

In de analysefase is onderzoek gedaan naar (inter)nationale richtlijnen omtrent duurzaamheid. Onderdeel van deze analyse was om, naast desk research, ook contact te zoeken met collega-netbeheerders en andere organisaties van openbaar belang om zo best practices uit de markt op te halen.

Deze inzichten zijn vertaald naar een op maat gemaakte risicoanalyse, welke internationale richtlijnen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens combineert met de bedrijfsbrede duurzaamheidsdoelen van Stedin en de bijbehorende risico’s in de toeleverketen inzichtelijk maakt.

First Consulting helpt Stedin bij verduurzaming van toeleverketen

Hierin is als eerste gefocust op de producten die de grootste impact hebben vanwege hun materialiteit; kabels, buizen, transformatoren, slimme meters en bedrijfskleding. In samenwerking met het ‘platform based reporting team’ van Stedin zijn de resultaten van deze analyse geïntegreerd in het bestaande PowerBI-dashboard, zodat ze altijd beschikbaar zijn.

Vervolgstappen

De risicoanalyse is de eerste stap om inzicht in de toeleverketen te krijgen. De analyse wordt uitgevoerd op basis van externe databronnen in combinatie met het type product en het land van herkomst. Dit geeft een objectief beeld van de mogelijke risico’s, echter hoeven deze risico’s niet daadwerkelijk in Stedins toeleverketen voor te komen. Om te bepalen of deze mogelijke risico’s ook daadwerkelijk voorkomen, zijn enkele vervolgstappen ingericht.

Allereerst is de gedragscode voor leveranciers aangepast om goed aan te sluiten bij de internationale richtlijnen en de duurzaamheidsambities van Stedin. Door het tekenen van de gedragscode conformeren leveranciers zich aan de richtlijnen en de duurzaamheidsdoelen van Stedin.

Ten tweede is er in een online tool een self-assessment voor leveranciers ontwikkeld. Dit self-assessment stelt Stedin in staat om te controleren of de mogelijke risico’s uit de risicoanalyse ook daadwerkelijk voorkomen bij de leverancier. Daarnaast geeft het self-assessment inzicht in de duurzaamheidsprestaties van een leverancier.

Op basis van de uitkomsten kunnen gericht verbeterplannen opgezet worden voor het verhogen van duurzaamheid. Omdat de self-assessment met een online tool uitgevraagd wordt, worden ook deze resultaten automatisch geïntegreerd in reeds bestaande PowerBI-dashboards.

Door zowel de risicoanalyse als het self-assessment periodiek uit te voeren en de resultaten over de tijd weer te geven, is het resultaat van de verbeterinitiatieven meetbaar.

Daarnaast zijn alle genomen stappen vastgelegd in het Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid, waardoor het voor iedereen binnen Stedin en voor externe partners volledig duidelijk is welke middelen Stedin heeft om inzicht te krijgen in zijn toeleverketen en welke acties genomen kunnen worden om de inkoop te verduurzamen.

Resultaten

Door de pragmatische aanpak van First Consulting zijn de projectdoelen behaald; er is inzicht in de duurzaamheidsriciso’s van de toeleverketen, de resultaten zijn geïntegreerd in bestaande rapportages in PowerBI waardoor er altijd toegang is tot actuele data en doordat de data over tijd vergeleken kan worden, zijn de resultaten van verbeterinitiatieven meetbaar.

De eerste resultaten van de analyse zijn direct meegenomen in het jaarverslag van Stedin onder de kopjes ‘Ketenverantwoordelijkheid’ en ‘Risicoanalyse toeleverketen’, over de vervolgstappen zal aankomend jaarverslag gerapporteerd worden.