Overheid verdubbelt uitgaven aan interimmanagers

06 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Rijksoverheid heeft haar uitgaven aan interimmanagers verdubbeld. Dat blijkt uit een analyse door Consultancy.nl van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over het afgelopen jaar. 

De totale uitgaven van de Rijksoverheid aan externen is in 2019 met bijna 20% gestegen tot zo’n €1,7 miljard. Dit is het hoogste bedrag sinds de Rijksoverheid bijhoudt hoeveel ze uitgeeft aan consultants, interimmanagers en uitzendkrachten. Het jaar ervoor waren de uitgaven met 9% gestegen, naar ongeveer €1,4 miljard. Tussen 2014 en 2017 lagen de uitgaven relatief vrij stabiel tussen de €1,1 en €1,3 miljard.

Uitgaven Rijk aan interimmanagement verdubbeld

In het bijzonder de vraag naar interimmanagement is het afgelopen jaar fors gestegen bij de Rijksoverheid. Uit een analyse van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over 2019 komt naar voren dat de overheid het afgelopen jaar de uitgaven aan interimmanagers zelfs heeft verdubbeld. In 2018 bedroegen de uitgaven aan interimmanagement nog €21,8 miljoen en afgelopen jaar kwamen de uitgaven aan deze vorm van externe inhuur uit op €42,3 miljoen.

Uitgaven aan interim managers

In de vier jaren ervoor lagen de uitgaven aan interimmanagers op een relatief stabiel niveau, met in 2014, 2015 en 2016 uitgaven van rond de €15,5 miljoen, om in 2017 licht te stijgen naar €17,3 miljoen. Vergeleken met 2011 zijn de uitgaven in 2019 bijna verviervoudigd.

De vraag naar interimmanagement is sinds 2012 in ieder geval jaarlijks aan het groeien en de uitgaven zijn over de gehele periode alleen maar toegenomen. Daarvoor namen ze, als gevolg van de economische crisis, juist af. Vooral bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steeg de vraag naar interimmanagement explosief. Het departement gaf een kleine €11 miljoen uit aan interimmers, een stijging van bijna 300%. Ook bij andere departementen nam de vraag stevig toe, zoals bij Infrastructuur en Waterstaat. De kosten verdubbelden daar, van €3,5 miljoen naar €7 miljoen.

Sinds twee jaar is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit losgekoppeld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2019 staat het ministerie daardoor voor het eerst apart op de lijst. Hoewel de beide departementen over en weer veel samenwerken en afdelingen met elkaar delen, moest er een nieuwe organisatie opgetuigd worden. Hiervoor is veel nieuw personeel aan boord gehaald. De behoefte aan interimmanagement nam tegelijkertijd fors toe. De twee departementen gaven opgeteld meer dan €12 miljoen uit, waar dat in 2018 nog een kleine €6 miljoen was.

Impact coronacrisis

Wat de impact van de coronacrisis zal zijn op de externe inhuuruitgaven van de overheid dit jaar blijft koffiedik kijken. In de Jaarrapportage wordt niet gesproken over de coronacrisis. Rond de uitbraak in maart sprak de overheid weliswaar over “mogelijk minder inhuur”, en diverse projecten werden in lijn met die uitspraak in de weken daarop tijdelijk on hold gezet, maar inmiddels, drie maanden verder, lijkt de inhuur weer toe te nemen.

Nu de werkelijkheid van het nieuwe normaal is geaccepteerd, en omdat de Rijksoverheid een voorbeeldfunctie wil vervullen op het gebied van goed werkgeverschap, zijn de meeste projecten weer opgestart. 

Ook heeft het Rijk vooralsnog geen maatregelen genomen die interimmers bij de overheid massaal raken. De verwachting blijft dan ook dat de uitgaven aan interimmanagement de komende jaren verder zullen stijgen.