First Consulting helpt Schiphol met circulair grondstromenproces

06 maart 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

First Consulting werkt samen met Schiphol aan de borging van een circulair grondstromenproces.

Een interne projectgroep heeft een tijdelijk proces ingericht om direct te kunnen voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot de regulering van grondstromen. First Consulting helpt, naast het uitbreiden en borgen van dit tijdelijke proces in de organisatie, mee aan de wens van de klant om naar een circulair grondstromenproces toe te werken. Een circulair grondstromenproces geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van Schiphol en is kostenbesparend.

Doelstelling

Schiphol heeft bij bouwprojecten met graafwerkzaamheden vraag naar- én aanbod van grond. In een ideale situatie wordt deze grond direct toegepast op locaties waar vraag is naar diezelfde grond. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de grondsoort (klei, zand etc.), -de grondkwaliteit of het moment niet direct aansluit op de vraag naar grond van een ander project. Hierdoor moet de grond tijdelijk in een depot worden opgeslagen.

De handelingen binnen dit proces (bodemonderzoek, ontgraven, transporteren, tijdelijk opslaan en vervolgens definitief toepassen) zijn aan landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving gebonden.

First Consulting helpt Schiphol met circulair grondstromenproces

Vanwege de ervaring en de operationele aanpak van First Consulting op het gebied van verandertrajecten van processen, systemen en organisatie, heeft Schiphol hen gevraagd om het grondstromenproces professioneel in de organisatie te laten landen.

De geformuleerde doelstelling van het project is het uitbreiden van het tijdelijke grondstromenproces, met circulariteit als focus, en dit borgen in de organisatie met de daar bijhorende governance en rapportages.

Aanpak

Om deze doelstelling te behalen heeft First Consulting voor een stapsgewijze aanpak gekozen, bestaande uit vier fases. De eerste fase begint met het in kaart brengen van de huidige situatie (1), om vervolgens een toekomstbestending grondstromenproces uit te werken (2). Daarop volgt een data-analyse van fysieke grondstromen en onderliggende financiële- en datastromen (3), om als laatste stap de borging en overdracht van het grondstromenproces in de organisatie te faciliteren (4).

In kaart brengen huidige situatie

First Consulting heeft ter voorbereiding in de eerste fase de huidige situatie in kaart gebracht. In het tijdelijke proces werd gebruik gemaakt van tijdelijke gronddepots omdat grondpartijen niet altijd (direct) afgevoerd kunnen worden. Dit heeft onder andere te maken met de grondkwaliteit en de bodemsoort. Om de huidige situatie in kaart te brengen zijn afspraken gemaakt met betrokkenen, procesbeschrijvingen geanalyseerd, en takenpakketten geïdentificeerd door mee te lopen met interne medewerkers.

Toekomstbestendig proces

Vervolgens is in fase 2 het grondstromenproces op dusdanige manier uitgewerkt dat het proces definitief belegd kon worden in de organisatie. Dit houdt onder meer de transitie van tijdelijke naar één definitief gronddepot in.  Deze definitieve opslagplaats dient in de toekomst als de circulaire interne grondbank van Schiphol. Grond hergebruiken, recyclen en afvalstromen beperken draagt bij aan de duurzaamheidsambities van Schiphol en zijn kostenbesparend.

“Door de inrichting van een data gedreven besturing en focus op circulariteit beschikt Schiphol Airport over een toekomstbestendig grondstromenproces.”

Voor het neerzetten van een werkbaar en duurzaam proces is het tijdelijk proces uitgewerkt naar een toekomstbestendig grondstromenproces (inclusief de governance) en zijn de voorwaarden om van de huidige tot de gewenste situatie te komen uitgewerkt.

Vanwege strenge wet- en regelgeving, die regelmatig wordt herzien, is het van groot belang om data op orde te hebben en aantoonbaar compliant te zijn. Alleen op die manier kan de Schiphol als regievoerder actief sturen op de bemiddeling van vraag en aanbod van grondpartijen en voldoen aan wet- en regelgeving. Schiphol blijft hierin wel afhankelijk van externe partijen, zoals overheid, onafhankelijke onderzoeksbureaus, aannemers en externe handelsbedrijven in grond.

Analyse fysieke grondstromen en datastromen

In fase 3 werkt First Consulting samen met deze externe sectorpartijen aan het verbeteren van de uitwisseling op het gebied van data. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van een weegbrug bij het definitieve gronddepot, die de data van aan- en afvoer van grondpartijen geautomatiseerd kan vastleggen in systemen.

Het plan is om dit, met andere benodigde informatie, samen te brengen in real-time dashboards. Om dit te realiseren worden data-, financiële stromen en hun mogelijkheid tot automatiseren geanalyseerd. Daarnaast wordt per gebruiker de benodigde informatie geïdentificeerd en rapportages/dashboards ontworpen.

Borging nieuw proces

Om in fase 4 het grondstromenproces te kunnen borgen is er eigenaarschap voor dit proces nodig. Hiervoor wordt een nieuwe functie beschikbaar gesteld door Schiphol. Omdat de business consultants van First Consultant dagelijks bij de klant zitten, hebben zij goed inzichtelijk wat deze werkzaamheden betreffen. Zij hebben de klant dan ook geholpen bij het vormgeven van het takenpakket en de bijbehorende functieomschrijving. Daarnaast helpt First Consulting bij de implementatie van het nieuwe grondstromenproces, governance en rapportages in samenwerking met de persoon die deze nieuwe functie zal vervullen.

Door de inrichting van een data gedreven besturing en focus op circulariteit helpt First Consulting Schiphol om een toekomstbestendig grondstromenproces goed te laten landen in de organisatie. Deze inrichting geeft invulling aan de duurzaamheidsambities van Schiphol en is kostenbesparend. Door vanaf de probleemanalyse tot aan de daadwerkelijke implementatie betrokken te zijn, wordt een werkbaar operationeel proces gerealiseerd dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie.