Ordina ontwikkelt databank voor vegetatie- en habitatkaarten

09 april 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ordina heeft meegewerkt aan de realisatie van de Nationale Databank Vegetatie en Habitat (NDVH). De databank combineert verschillende vegetatie- en habitattypenkaarten, zodat ecologen, beheerders van natuurgebieden en andere ketenpartners informatie over natuur- en leefgebieden eenduidig kunnen vastleggen en delen. Zo krijgt de hele keten beter inzicht in de status, kwaliteit en ontwikkeling van natuurgebieden. 

In Nederland bevinden zich diverse natuurgebieden die vallen onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het betreft onder meer de gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Om deze gebieden doeltreffend te beheren en te herstellen, is het nodig trends op het gebied van vegetatie en habitat zichtbaar te maken. Daarom worden van alle SNL-natuurgebieden periodiek de soorten vegetatie en de leefgebieden van vogels en andere dieren in kaart gebracht. Deze informatie is ook van belang voor subsidieverlening en vergunningaanvragen: voor het onderhoud aan en de ontwikkeling van natuur kan een SNL-subsidie kan worden aangevraagd, maar daarvoor is het een vereiste is dat de kwaliteit en status van een natuurgebied in kaart is gebracht. 

Voor deze informatievoorziening wordt samengewerkt door tientallen organisaties – waaronder overheden en (agrarisch) natuur- en terreinbeheerders – die zijn verenigd in de Digitale Keten Natuur (DKN). BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf Nederlandse provincies, heeft de taak op zich genomen om de NDVH tot stand te brengen. BIJ12 trekt hierbij op met samenwerkende provincies, natuurorganisaties en terreinbeheerders. Voor de realisatie van de database is Ordina Geo-ICT ingeschakeld, de afdeling van Ordina die zich richt op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de geografie. 

Eenduidige opslag

“Binnen de DKN zijn betrouwbare vegetatie- en habitattypenkaarten, een soort ‘Basisregistratie Natuur’, essentieel om de ontwikkeling van natuurgebieden te kunnen beoordelen”, vertelt Ivo Eggink, adviseur informatievoorziening natuur bij BIJ12 en product owner van de NDVH. “Deze vegetatiedata liggen echter versnipperd in verschillende vormen opgeslagen bij de diverse ketenpartners. De NDVH is in het leven geroepen om een centrale opslagplaats voor deze kaarten te bieden.”

Ordina ontwikkelt databank voor vegetatie- en habitatkaarten

“Binnen de NDVH worden vegetatie- en habitattypendata eenduidig en met kwaliteitslabel opgeslagen. De belangrijkste functies die ondersteund worden, zijn het uploaden, labelen, zoeken en downloaden van de karteringen”, vervolgt Eggink. “De NDVH controleert het kwaliteitsniveau van aangeleverde karteringen. Zitten de juiste bestanden in de aanlevering? Zijn de metadata correct? Volgt de kartering de standaard voor het uitwisselen van natuurgegevens? Bevatten bepaalde velden toegestane waarden? Volgen de verschillende kaartlagen de regels voor topologie?”

High performance team

Voor de realisatie van de NDVH heeft Ordina een High performance team (HPT) ingezet, dat specifiek voor deze uitdaging is samengesteld. Het HPT bestond in basis uit Geo-ICT-medewerkers vanuit de expertgroep ‘Open Source GIS’, aangevuld met een tester en een scrum master. Het team werd begeleid door Eggink en product owner Albert de Graaf (provincie Flevoland), die zorgden voor inhoudelijke sturing. Vanuit een agile-werkwijze is in ruim een half jaar – tien sprints van drie weken – de essentiële functionaliteit voor de NDVH opgeleverd. 

“Iedere drie weken haalden we feedback op van de stakeholders over wat we gebouwd hadden en bepaalden we samen met hen wat het meest waardevolle was om als volgende te bouwen”, vertelt Henri van der Horst, scrum master en agile-coach bij Ordina. “De leden van een HPT kennen elkaar goed. Ze houden rekening met elkaar en helpen elkaar om steeds beter te worden. De scrum-waarden respect en openheid spelen hierbij een grote rol. Om samen moeilijke problemen te tackelen of nieuwe dingen te leren, hebben we handig gebruikgemaakt van innovatieve samenwerkingsvormen als ‘mob programming’, ‘pair programming’ en ‘liberating structures’.”

Grote stap

Het resultaat is een complete applicatie die gebruikers in staat stelt vegetatie- en habitattypenkaarten met elkaar te delen. Dit resultaat en de samenwerking met het HPT zijn samen beoordeeld met een 5 uit 5-score. “De behoefte aan een landelijke, centrale voorziening was heel groot”, aldus Peter van der Molen, adviseur natuurmonitoring bij BIJ12. “Dit is een significante stap voorwaarts op het gebied van natuurmonitoring.” 

Met de oplevering van de NDHV is het traject rond de database nog niet volledig afgerond. Dit jaar start het implementatietraject waarbij de ketenpartners de NDVH in gebruik gaan nemen.