Nautus helpt Dronten met ontwikkelen van sociaal domein strategie

04 oktober 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ruim drie jaar geleden werd de gemeente Dronten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente besloot een dynamisch evaluatieproces op te starten om inzicht te verkrijgen in een mogelijke verbetering van de aanpak rond deze nieuwe taken binnen het sociaal domein. Op basis van de resultaten wordt nu in samenwerking met adviesbureau Nautus gewerkt aan een nieuwe Strategie Sociaal Domein. Deze zal dit najaar worden geformuleerd en vertaald in vijf themaplannen.

In het kader van een grote decentralisatie heeft de Nederlandse Rijksoverheid per januari 2015 enkele belangrijke verantwoordelijkheden overgeheveld naar gemeenteorganisaties. Sindsdien zijn de individuele gemeenten ten aanzien van hun eigen inwoners verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In de aanloop naar het ontvangen van het nieuwe takenpakket kwam de gemeente Dronten in augustus 2014 met een driejarig beleidsplan voor deze transities binnen het sociaal domein. 

In dit plan werden onder meer de principes geformuleerd aan de hand waarvan de gemeente invulling wil geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheden. Zo wil Dronten zich richten op het positieve: “Bouw voort op de mogelijkheden die er wél zijn.” Daarnaast is het streven om de begeleiding binnen het sociaal domein dicht bij huis, op school of in de buurt te organiseren, in te zetten op voorkomen in plaats van genezen, nodeloze complexiteit te vermijden en te sturen op resultaten: “Maatschappelijk rendement op basis van effectieve en efficiënte inzet van middelen.” 

Dronter Koers

Aan de hand van deze streefprincipes heeft de gemeente een duidelijke werkwijze geformuleerd: “Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen hun vraag stellen daar waar dat het meest logisch voor hen is: bij de huisarts, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de school enzovoorts. Ongeacht waar de vraag binnenkomt, de werkwijze is hetzelfde. Dit noemen we de ‘Dronter Koers’. Door inzet van de Dronter Koers werkt de gemeente met haar partners integraal, vraag- en resultaatgericht. Dit moet zorgen voor kwalitatief betere zorg en ondersteuning voor inwoners die effectief op elkaar is afgestemd.”

Nautus helpt Dronten met ontwikkelen van sociaal domein strategie

Om deze Dronter Koers te varen, heeft de gemeente zogeheten wijknetwerken ingericht die bestaan uit meerdere professionals die hulp en ondersteuning bieden, aangevuld met maatschappelijke organisaties die ook een belangrijke rol vervullen in een wijk. Daarnaast zijn er ‘gidsen’ aangewezen die die kern vormen van ieder wijknetwerk: “Gidsen zijn professionals die bevoegd zijn om hulp in te zetten die niet voor iedereen vrij toegankelijk is. Bovendien zijn zij in gezinnen met veel vragen het aanspreekpunt voor zowel het gezin als de betrokken professionals. Daarmee geven we vorm aan het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.” 

Dynamische evaluatie

Het daadwerkelijk realiseren van ambities die in de Dronter Koers tot uitdrukking komen is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, zeker aangezien ze van toepassing zijn op een takenpakket waar de gemeente voorheen nog niet mee was belast. In Dronten werd daarom besloten om na het ontvangen van de nieuwe verantwoordelijkheden te starten met een dynamisch evaluatieproces waarin de gemeente zoekt naar aandachtspunten en mogelijkheden tot verbetering en verbreding voor de toekomst.

Het evaluatieproces bestaat uit drie fasen waarvan de eerste twee inmiddels zijn afgerond. Gedurende de eerste fase vond er een ambtelijke zelfevaluatie plaats van de transities en de Dronter Koers. Daarna werd er in de tweede fase een second opinion gegeven door onafhankelijk bureau. Inmiddels is de derde fase van start gegaan, waarin wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de werkwijze voor de nieuwe beleidsperiode. Dit gebeurt op basis van de resultaten van de eerste twee fasen, de in 2017 opgestelde maatschappelijke agenda, het in juni door de raad vastgestelde financiële scenario en het nieuwe coalitieakkoord.

Tijdens deze derde fase wordt Dronten ondersteund door consultants van Nautus, een Amersfoorts bureau dat zich heeft gespecialiseerd in het adviseren van gemeentes ten aanzien van het sociaal domein. De doorontwikkeling zal uiteindelijk resulteren in Strategie Sociaal Domein en vijf themaplannen voor de periode 2019 – 2022. “De strategie beschrijft hoe de gemeente de doelen van de maatschappelijke agenda slim, innovatief en effectief, binnen de financiële kaders vormgeeft. De vijf themaplannen geven vervolgens aan hoe de diverse prestatieafspraken per thema worden behaald en wat daarvoor wordt gedaan”, aldus een woordvoerder van Nauta. De nieuwe strategie en themaplannen worden naar verwachting voor het einde van het jaar gepresenteerd.